Tvorba a užití HDP - 4. čtvrtletí 2013

HDP v roce 2013 klesl kvůli propadu investic

06.03.2014
Kód: r-5002-13
 
Hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy poklesl v roce 2013 v porovnání s předchozím rokem o 0,9 %.

Hrubý domácí produkt (HDP) za rok 2013 očištěný o nestejný počet pracovních dní, cenové vlivy a sezónnost * / byl podle zpřesněného odhadu meziročně nižší o 0,9 %.

Vývoj HDP v % (očištěno o cenové, sezónní a kalendářní vlivy)

1. čtvrtletí
2. čtvrtletí
3. čtvrtletí
4. čtvrtletí
Rok 2013
Ke stejnému čtvrtletí 2012
-2,2
-1,6
-1,0
+1,3
-0,9
K předchozímu čtvrtletí
-1,2
+0,3
+0,3
+1,9
x

Meziroční a zejména mezičtvrtletní vývoj hrubého domácího produktu byl, stejně jako v roce 2012, podstatně ovlivněn nerovnoměrným inkasem spotřební daně z tabákových výrobků. Předzásobení tabákovými výrobky koncem roku a s tím spojená povinnost zaplatit příslušnou spotřební daň zvyšuje v daném čtvrtletí hrubý domácí produkt na úkor následujících jednoho až dvou čtvrtletí. Pro posouzení vývoje celkové výkonnosti ekonomiky je proto vhodnější použít ukazatel hrubá přidaná hodnota (HPH), který daňové příjmy neobsahuje.

Vývoj HPH v % (očištěno o cenové, sezónní a kalendářní vlivy)
1. čtvrtletí
2. čtvrtletí
3. čtvrtletí
4. čtvrtletí
Rok 2013
Ke stejnému čtvrtletí 2012
-1,9
-1,4
-0,7
+0,6
-0,8
K předchozímu čtvrtletí
-0,2
0,0
+0,2
+0,6
x

Snižování výkonnosti ekonomiky v průběhu celého roku 2012, měřené vývojem vytvořené hrubé přidané hodnoty, pokračovalo i v loňském 1. čtvrtletí. Po stabilizaci v průběhu 2. čtvrtletí ekonomika ve druhé polovině roku mezičtvrtletně a v posledním čtvrtletí i meziročně rostla. Meziroční zvýšení hrubé přidané hodnoty ve 4. čtvrtletí je však třeba posuzovat s přihlédnutím k nízké srovnávací základně v roce 2012.

Složky poptávky ovlivňovaly loňský vývoj HDP diferencovaně. Jeho meziroční snížení v úhrnu o 0,9 % bylo převážně důsledkem poklesu investic do fixního kapitálu, a to i přes dílčí oživení jeho tvorby v posledním čtvrtletí. Výdaje domácností na konečnou spotřebu stejně jako aktivní saldo zahraničního obchodu v ročním úhrnu stagnovaly. Mírně pozitivně ovlivnily vývoj HDP výdaje vládních institucí na konečnou spotřebu.

Struktura poptávky

Výdaje na konečnou spotřebu vzrostly meziročně celkem o 0,4 % při rozdílném vývoji hlavních složek. Zatímco výdaje institucí vládního sektoru byly meziročně vyšší o 1,9 %, domácnosti utratily ve srovnání s rokem 2012 o 0,2 % méně, a to i přes obnovený růst v posledním loňském čtvrtletí o 0,7 %. Měřeno stálými cenami, vydaly domácnosti v předchozím roce méně zejména za potraviny, alkoholické nápoje, nábytek, údržbu a opravy bytů, stravování, rekreaci a léčiva. Naopak více než v roce 2012 utratily hlavně za oděvy, elektřinu a teplo, bytový textil, audio a video techniku. V běžných cenách vzrostly výdaje domácností o 1,0 % při růstu cenové hladiny o 1,2 %.

Tvorba hrubého kapitálu byla v roce 2013 meziročně nižší o 4,0 %, fixního kapitálu bylo vytvořeno o 3,3 % méně než v roce 2012 především vlivem propadu investic stavebního charakteru. Menší než v předchozím roce byly také investice do strojního vybavení a dopravních prostředků. Stav zásob (neočištěný o sezónní vlivy) se za celý rok 2013 téměř nezměnil, jejich výrazný nárůst ve 3. čtvrtletí v zásadě kompenzoval poklesy v průběhu ostatních čtvrtletí.

V zahraničním obchodu vzrostly v roce 2013 ve stálých cenách vývoz i dovoz zboží téměř shodně (o 0,9 %, resp. o 0,8 %), vývozní ceny se zvýšily o 1,3 %, dovozní naopak o 0,3 % klesly.

Vývoj nabídky

Hrubá přidaná hodnota se v celoročním úhrnu snížila o 0,8 %. K její tvorbě pozitivně přispělo odvětví peněžnictví a pojišťovnictví. Přínos klíčového odvětví zpracovatelského průmyslu byl v celoročním průměru neutrální, když růst v posledním čtvrtletí stačil pouze kompenzovat negativní vývoj prvního a částečně i druhého čtvrtletí. Odvětví zemědělství, stavebnictví, obchodu a některých tržních služeb úrovně předchozího roku nedosáhla.

Daně z produktů meziročně klesly celkem o 1,5 % při značně diferencovaném vývoji v průběhu roku. Výraznější, více než tříprocentní poklesy v prvních třech čtvrtletích byly částečně kompenzovány růstem ve 4. čtvrtletí o 5,5 %, který byl ovlivněn enormním inkasem spotřební daně z tabákových výrobků.

V běžných cenách byl loni v tuzemské ekonomice vytvořen HDP v hodnotě 3 881 mld. Kč, tj. o 0,9 % více než v roce 2012. Deflátor HDP vyjadřující celoroční změnu úhrnné cenové hladiny se zvýšil meziročně o 1,8 %, z toho ve 4. čtvrtletí o 2,2 %.

Celková zaměstnanost v pojetí národních účtů, zahrnující zaměstnance a samostatně podnikající osoby, vzrostla ve srovnání s předchozím rokem v průměru o 0,9 % na 5 124 tisíc osob. Odpracováno však bylo celkem o 0,8 % méně hodin.
_____________________________

*/ Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny zde uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní.


Kontaktní osoba: Ing. Jan Heller, ředitel Odboru čtvrtletních národních účtů, tel. 274 052 865, e-mail: jan.heller@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 3. března 2014
Internetové stránky ČSÚ: /csu/czso/2-aktual-hdp
Termín zveřejnění další informace: 1. dubna 2014 (Čtvrtletní národní účty za 4. čtvrtletí 2013)  • chdp030614.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Hrubý domácí produkt (absolutně, indexy)
  • Graf 1 Vývoj HDP a HPH ve stálých cenách, meziroční indexy, sezónně očištěno
  • Graf 2 Vývoj HDP a HPH ve stálých cenách, mezičvrtletní indexy, sezónně očištěno
  • Graf 3 Hrubý domácí produkt
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.03.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz