Tvorba a užití HDP - 2. čtvrtletí 2022

Česká ekonomika vzrostla mezičtvrtletně o 0,5 %

30.08.2022
Kód: 050056-22
 

Podle zpřesněného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt ve 2. čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,5 % a meziročně o 3,7 %. Meziroční růst HDP byl podpořen zejména výdaji na tvorbu hrubého kapitálu. Pozitivně přispěly také výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí.

Zpřesněný odhad potvrdil růst české ekonomiky ve 2. čtvrtletí. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost1 vzrostl ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,5 % meziročně o 3,7 %.

Hrubá přidaná hodnota (HPH) vzrostla ve 2. čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,5 % a meziročně o 3,4 %. V mezičtvrtletním srovnání nejvíce přispělo k růstu HPH odvětví informačních a komunikačních činností (růst 2,4 %) a odvětví profesních, vědeckých, technických a administrativních činností (+3,5 %). Dařilo se také průmyslu (+0,3 %) a skupině odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství (+0,4 %). Pokles zaznamenalo stavebnictví (-1,1 %).

Na meziročním růstu HPH (+3,4 %) se nejvíce podílela skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství +1,4 p. b. (růst o 7,7 %). Zpracovatelský průmysl přispěl +0,2 p. b. (+0,8 %), stavebnictví +0,3 p. b. (+5,1 %), informační a komunikační činnosti +0,5 p. b. (+6,6 %) a profesní, vědecké, technické a administrativní činnosti +0,4 p. b. (+5,7 %).

Na straně poptávky byla ve 2. čtvrtletí hlavním faktorem mezičtvrtletního růstu HDP změna stavu zásob. Pozitivně přispěla i tvorba hrubého fixního kapitálu. Meziroční růst HDP (+3,7 %) ovlivnily výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí +0,4 p. b.2 tvorba hrubého fixního kapitálu +1,6 p. b. a změna stavu zásob +2,2 p. b. Zahraniční poptávka měla negativní vliv - 0,6  p. b.

„Celkové výdaje na konečnou spotřebu klesly mezičtvrtletně o 0,2 %. Výdaje domácností se mezičtvrtletně snížily o 0,1 %. Pokles nastal především u výdajů za nákup předmětů dlouhodobé spotřeby. K poklesu došlo i u výdajů na konečnou spotřebu vládních institucí, které mezičtvrtletně klesly o 0,4 %,“ komentuje údaje Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů ČSÚ.

V meziročním srovnání byl zaznamenán celkový růst výdajů na konečnou spotřebu o 0,7 %. Rostly jak výdaje domácností o 0,2 %, tak i výdaje vládních institucí o 1,8 %.

Tvorba hrubého fixního kapitálu mezičtvrtletně vzrostla o 0,7 %, meziročně o 6,2 %. Rostly zejména investice do ostatních budov a staveb, dopravních prostředků a strojů a zařízení. Změna stavu zásob3 činila +110,6 mld. Kč. Rostly především zásoby hotových výrobků a materiálu průmyslových podniků, čímž významně přispěly k růstu celkové tvorby hrubého kapitálu.

Saldo zahraničního obchodu se zbožím a službami dosáhlo v běžných cenách hodnoty
-25,8 mld. Kč, bylo tak o 77,3 mld. nižší než ve stejném období předchozího roku. Vývoz rostl mezičtvrtletně reálně o 1,2 % a meziročně o 1,8 %, kde vývoj ovlivnil růst vývozu služeb. Naopak k poklesu došlo u vývozu chemických látek, základních kovů a kovodělných výrobků. Dovoz rostl mezičtvrtletně o 1,8 % a meziročně o 2,7 % především zásluhou růstu dovozu ropy a zemního plynu.

 

Z hlediska cenového vývoje ve 2. čtvrtletí celkový deflátor HDP vzrostl meziročně o 6,6 %, nejvíce od konce roku 1998.

Objem mzdových nákladů3 ve 2. čtvrtletí vzrostl meziročně o 6,7 %.

Celková zaměstnanost4 vzrostla v porovnání s předchozím čtvrtletím o 1,6 % a meziročně vzrostla o 2,5 %. Celkem bylo odpracováno o 0,1 % hodin více než v předchozím čtvrtletí a meziročně více o 4,8 %.

__________________

1 Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dnů.

2 Příspěvky k růstu HDP po vyloučení dovozu pro konečné užití, pokud není uvedeno jinak.

3 V běžných cenách, neočištěno o sezónní vlivy.

4 V pojetí národních účtů.

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e‑mail: vladimir.kermiet@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jan Benedikt, oddělení čtvrtletních odhadů, tel. 274 052 750, e‑mail: jan.benedikt@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 23. srpna 2022
Časové řady: https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr
Internetové stránky RI: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp

Termín zveřejnění další RI: 1. listopadu 2022
(Předběžný odhad HDP za 3. čtvrtletí 2022)

 

  • chdp083022.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Čtvrtletní odhad hrubého domácího produktu, sezónně očištěné údaje
  • Graf 1 Hrubý domácí produkt a hrubá přidaná hodnota – mezičtvrtletní reálná změna, sezónně očištěno
  • Graf 2 Hrubý domácí produkt a hrubá přidaná hodnota – meziroční reálná změna, sezónně očištěno
  • Graf 3 Hrubý domácí produkt v České republice a Evropské unii – mezičtvrtletní reálná změna, sezónně očištěno
  • Vyjádření Vladimíra Kermieta, ředitele odboru národních účtů ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.08.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz