Tvorba a užití HDP - 1. čtvrtletí 2018

Česká ekonomika rostla díky domácí poptávce

01.06.2018
Kód: 050056-18
 

Podle zpřesněného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt v 1. čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,4 % a meziročně o 4,4 %. Hlavním faktorem růstu české ekonomiky byly rychleji rostoucí investiční výdaje, podpořené nadále rostoucí spotřebou domácností.


Zpřesněný odhad potvrdil, že česká ekonomika v 1. čtvrtletí nadále rostla, i když pomalejším tempem než v předchozích čtvrtletích. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost[1] vzrostl ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,4 %. Meziročně se HDP zvýšil reálně o 4,4 %.

Hrubá přidaná hodnota (HPH) byla mezičtvrtletně vyšší o 0,7 % a meziročně vzrostla o 4,5 %. Dařilo se většině odvětví národního hospodářství. K meziročnímu růstu HPH nejvýrazněji přispěl zpracovatelský průmysl (1,6 p. b). Růst HPH v tomto odvětví byl 0,2 % mezičtvrtletně a 6,1 % meziročně. Ve zpracovatelském průmyslu rostla zejména produkce počítačů, elektronických a optických přístrojů, elektrických zařízení a výroba strojů. V tradičně stěžejním odvětví české ekonomiky, výrobě dopravních prostředků, došlo ke zvolnění růstu HPH. Meziroční i mezičtvrtletní pokles HPH byl zaznamenán v odvětvích těžby a dobývání a výrobě elektřiny. Dařilo se stavebnictví, kde přidaná hodnota i díky příhodným klimatickým podmínkám vzrostla o 7,1 % mezičtvrtletně (7,6 % meziročně). Hrubá přidaná hodnota rostla i ve většině odvětví služeb, zejména pak v informačních a komunikačních činnostech a v peněžnictví a pojišťovnictví.

Daně z produktů se v meziročním srovnání zvýšily o 3,4 %, mezičtvrtletně však především díky nižšímu výběru spotřební daně z tabákových výrobků poklesly. To bylo důvodem pomalejšího mezičtvrtletního růstu HDP ve srovnání s vývojem HPH. 

Na straně poptávky byl meziroční růst HDP v 1. čtvrtletí podpořen výhradně domácí poptávkou. Na jejím růstu se podílely rostoucí investiční výdaje, pokračující růst spotřeby domácností a rovněž rostoucí spotřeba institucí vládního sektoru. K meziročnímu růstu HDP (4,4 %) přispěly investiční výdaje (2,3 p. b.[2]), spotřeba domácností (1,4 p. b.) a výdaje vládních institucí (0,7 p. b.). Vyšší  růst  dovozu než  vývozu  naopak snižoval  tempo  růstu HDP (-0,6 p. b.).

Výdaje na konečnou spotřebu vzrostly meziročně o 4,0 % zejména zásluhou domácností, jejichž reálná spotřeba vzrostla o 4,1 % více než před rokem a o 0,7 % více než v předchozím čtvrtletí. Dynamika výdajů domácností se zvýšila především u spotřeby předmětů s dlouhodobou trvanlivostí a u služeb.

Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí se zvýšily meziročně o 3,6 % a mezičtvrtletně o 1,4 %,

Investiční aktivita rostla v 1. čtvrtletí jak u podniků a domácností, tak i u vládních institucí. Z hlediska typu aktiv byl meziroční růst investiční aktivity podpořen především investicemi do staveb a budov včetně obydlí a do strojního vybavení. Tvorba hrubého fixního kapitálu byla meziročně o 10,5 % vyšší.

Saldo zahraničního obchodu v běžných cenách se v 1. čtvrtletí meziročně snížilo o 11,2 mld. korun a zahraniční obchod tak přestal po více než čtyřech letech přispívat k růstu HDP. Dovoz zboží a služeb meziročně vzrostl o 6,5 % (1,4 % mezičtvrtletně), vývoz vzrostl o 4,1 % (0,5 % mezičtvrtletně).

Z hlediska cenového vývoje v 1. čtvrtletí dosáhl meziroční celkový deflátor HDP 2,6 %.

Růst české ekonomiky byl i nadále provázen růstem zaměstnanosti. V tuzemsku bylo v 1. čtvrtletí zaměstnáno[3] v průměru 5 385 tisíc osob. Celková zaměstnanost byla oproti předchozímu čtvrtletí o 0,5 % vyšší, meziročně vzrostla o 1,7 %.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e‑mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Benedikt, vedoucí oddělení čtvrtletních odhadů, tel. 274 052 750, e‑mail: jan.benedikt@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 24. května 2018
Časové řady: https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr
Internetové stránky RI: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp
Termín zveřejnění další RI: 14. srpna 2018
(Předběžný odhad HDP za 2. čtvrtletí 2018)[1] Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dnů.

[2] Příspěvky k růstu HDP po vyloučení dovozu pro konečné užití.

[3] V pojetí národních účtů.

 

  • chdp060118.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Čtvrtletní odhad hrubého domácího produktu, sezónně očištěné údaje
  • Graf 1 Hrubý domácí produkt a hrubá přidaná hodnota – mezičtvrtletní reálná změna, sezónně očištěno
  • Graf 2 Hrubý domácí produkt a hrubá přidaná hodnota – meziroční reálná změna, sezónně očištěno
  • Graf 3 Hrubý domácí produkt v České republice a Evropské unii – mezičtvrtletní reálná změna, sezónně očištěno
  • Graf 4 Příspěvky k meziročnímu reálnému růstu HDP – sezónně očištěno
  • Vyjádření Marka Rojíčka, předsedy ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 01.06.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz