Tvorba a užití HDP - 4. čtvrtletí 2021

HDP v roce 2021 vzrostl o 3,3 %

01.03.2022
Kód: 050056-21
 

Podle zpřesněného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt ve 4. čtvrtletí 2021 mezičtvrtletně o 0,9 % a meziročně o 3,6 %. Růst HDP za celý rok 2021 činil 3,3 %.


České ekonomice se v posledním čtvrtletí dařilo. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost[1] byl ve 4. čtvrtletí o 0,9 % vyšší než v předchozím čtvrtletív porovnání se stejným čtvrtletím roku 2020 vzrostl o 3,6 %.

Vývoj hrubého domácího produktu v %

 

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

Rok 2021

K předchozímu čtvrtletí

-0,3

+1,4

+1,6

+0,9

+3,3

Ke stejnému čtvrtletí 2020

-2,3

+8,7

+3,5

+3,6

Vývoj hrubé přidané hodnoty v %

 

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

Rok 2021

K předchozímu čtvrtletí

-0,4

+1,0

+1,5

+0,7

+3,0

Ke stejnému čtvrtletí 2020

-2,4

+8,9

+3,1

+2,9

Hrubá přidaná hodnota (HPH) vzrostla ve 4. čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,7 % a meziročně o 2,9 %. V mezičtvrtletním srovnání nejvíce přispělo k růstu HPH odvětví činností v oblasti nemovitostí (růst 2,7 %) a  odvětví veřejné správy, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (+1,9 %). Růst zaznamenal také průmysl (+0,1 %) a  skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství (+0,5 %). Pokles zaznamenalo stavebnictví (-0,3 %).

Na meziročním růstu HPH (+2,9 %) se nejvíce podílela skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství +1,8 p. b. (meziroční růst o 10,7 %), peněžnictví a pojišťovnictví +0,3 p  b. (+8,6 %), profesní, vědecké, technické a administrativní činnosti +0,3 p. b. (+4,6 %) a odvětví veřejné správy, vzdělávání, zdravotní a sociální péče +0,4 p. b. (+2,6 %). Zpracovatelský průmysl měl negativní vliv -0,8 p. b. (-3,3 %).

Na straně poptávky byly ve 4. čtvrtletí hlavním faktorem mezičtvrtletního růstu HDP rostoucí zahraniční poptávka a výdaje na tvorbu hrubého fixního kapitálu. Meziroční růst HDP (+3,6 %) ovlivnily výdaje na konečnou spotřebu domácností +3,8 p. b.[2], investiční výdaje +0,6 p. b. a změna stavu zásob +5,7 p. b. Naopak negativní vliv měla zahraniční poptávka (-6,5 p. b.).

Výdaje na konečnou spotřebu domácností se mezičtvrtletně snížily o 1,8 %. Klesaly hlavně výdaje za nákup předmětů s krátkodobou a střednědobou trvanlivostí a služeb. Meziročně vzrostly výdaje na konečnou spotřebu domácností o 9,3 %.

Tvorba fixního kapitálu vzrostla o 0,5 % mezičtvrtletně a o 3,5 % meziročně. V mezičtvrtletním srovnání rostly investice do většiny fixních aktiv, méně se investovalo do nákupu strojů a zařízení. Meziročně rostly především investice do obydlí, ostatních budov a staveb a dopravních prostředků.

Saldo zahraničního obchodu se zbožím a službami dosáhlo v běžných cenách hodnoty 22,5 mld. Kč, bylo tak o 122,6 mld. nižší než ve stejném období předchozího roku. Vývoz rostl mezičtvrtletně reálně o 2,2 %, přičemž meziročně klesl o 5,7 %. Tento vývoj nejvíce ovlivnil pokles vývozu elektronických a optických přístrojů a motorových vozidel. Dovoz klesl mezičtvrtletně o 0,4 %, meziročně však vzrostl o 4,0 % především zásluhou růstu dovozu léčiv, základních kovů, elektrických zařízení a strojů a zařízení.

Z hlediska cenového vývoje ve 4. čtvrtletí celkový deflátor HDP vzrostl meziročně o 3,3 %.

Objem mzdových nákladů[3] ve 4. čtvrtletí vzrostl meziročně o 5,5 %.

Celková zaměstnanost[4] vzrostla v porovnání s předchozím čtvrtletím o 0,1 % a meziročně vzrostla o 1,3 %.

 

Tvorba a užití HDP v roce 2021

HDP za rok 2021 byl o 3,3 % vyšší než v roce 2020. Hlavním faktorem celoročního růstu byly výdaje na konečnou spotřebu domácností a změna stavu zásob. Konečná spotřeba domácností přispěla +1,1 p. b., výdaje vládních institucí +0,3 p. b., tvorba kapitálu +3,9 p. b. Zahraniční poptávka měla negativní vliv -2,0 p. b.

Výdaje na konečnou spotřebu domácností vzrostly o 4,3 %. Výdaje vládních institucí na konečnou spotřebu vzrostly o 1,6 % především zásluhou rychle rostoucích výdajů na kolektivní spotřebu. Tvorba hrubého fixního kapitálu za celý rok 2021 byla o 0,9 % vyšší než v roce 2020. Rostly především investice do obydlí a dopravních prostředků. Saldo zahraničního obchodu kleslo v běžných cenách meziročně o 204,1 mld. Kč na 185,2 mld. Kč.

HPH se v roce 2021 zvýšila v porovnání s předchozím rokem o 3,0 %. Ekonomický růst se projevoval napříč celým národním hospodářstvím. K růstu HPH nejvýrazněji přispěl vývoj v průmyslu (+1,1 p. b.), ve skupině odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství (+0,4 p. b.) a skupině odvětví veřejné správy, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (+0,5 p. b.).

Celková zaměstnanost vzrostla ve srovnání s předchozím rokem o 0,1 % na 5 347 tisíc osob. Celkem bylo odpracováno o 2,9 % hodin více než v roce 2020.

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e‑mail: vladimir.kermiet@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jan Benedikt, oddělení čtvrtletních odhadů, tel. 274 052 750, e‑mail: jan.benedikt@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 22. února 2022
Časové řady: https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr
Internetové stránky RI: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp

Termín zveřejnění další RI: 29. dubna 2022
(Předběžný odhad HDP za 1. čtvrtletí 2022)[1] Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dnů.

[2] Příspěvky k růstu HDP po vyloučení dovozu pro konečné užití, pokud není uvedeno jinak.

[3] V běžných cenách, neočištěno o sezónní vlivy.

[4] V pojetí národních účtů.

 

 • chdp030122.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Čtvrtletní odhad hrubého domácího produktu, sezónně očištěné údaje
 • Graf 1 Hrubý domácí produkt a hrubá přidaná hodnota – mezičtvrtletní reálná změna, sezónně očištěno
 • Graf 2 Hrubý domácí produkt a hrubá přidaná hodnota – meziroční reálná změna, sezónně očištěno
 • Graf 3 Hrubý domácí produkt v České republice a Evropské unii – mezičtvrtletní reálná změna, sezónně očištěno
 • Graf 4 Příspěvky k meziročnímu reálnému růstu HDP – sezónně očištěno
 • Tiskové sdělení: Výkon české ekonomiky vzrostl ve 4. čtvrtletí o 3,6 %
 • Vyjádření Vladimíra Kermieta, ředitele odboru národních účtů ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 01.03.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz