Tvorba a užití HDP - 1. čtvrtletí 2021

Česká ekonomika klesla mezičtvrtletně o 0,3 %

01.06.2021
Kód: 050056-21
 

Podle zpřesněného odhadu klesl hrubý domácí produkt v 1. čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,3 % a meziročně o 2,1 %. Negativní meziroční vývoj HDP byl způsoben poklesem konečné spotřeby domácností a tvorby hrubého fixního kapitálu.


Zpřesněný odhad potvrdil pokles české ekonomiky jak v meziročním, tak v mezičtvrtletním srovnání. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost[1] klesl ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,3 %. Meziročně se HDP snížil o 2,1 %.

I přes celkový negativní vývoj ekonomiky zaznamenala hrubá přidaná hodnota (HPH) mezičtvrtletní růst o 0,1 %. HPH vzrostla zejména ve stavebnictví (+2,6 %) a v peněžnictví a pojišťovnictví (+5,4 %). Dařilo se i zpracovatelskému průmyslu (+1,0 %). K poklesu HPH došlo ve většině odvětví služeb.

Meziročně HPH klesla o 2,1 %. Pokles tvorby HPH byl nejvíce ovlivněn vývojem ve skupině odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství (-12,2 %) a v profesních, vědeckých, technických a administrativních činnostech (-9,0 %). Pozitivní příspěvek k růstu zaznamenal především zpracovatelský průmysl s růstem HPH o 3,0 %, peněžnictví a pojišťovnictví (+6,1 %) a skupina odvětví veřejné správy, vzdělávání a zdravotní a sociální péče (+2,5 %).

Na straně poptávky byl meziroční pokles HDP ovlivněn nižšími výdaji na konečnou spotřebu domácností a tvorbou hrubého fixního kapitálu. Na meziročním poklesu HDP o 2,1 % se negativně podílela konečná spotřeba domácností (-3,2 p. b. [2]) a tvorba hrubého fixního kapitálu (-1,3 p. b.). Pozitivně přispívaly výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí (0,2 p. b.), změna stavu zásob (1,8 p. b.) a zahraniční poptávka (0,4 p. b.).

Výdaje na konečnou spotřebu klesly mezičtvrtletně o 1,3 % a meziročně o 3,7 %. Z toho výdaje na konečnou spotřebu domácností klesly o 0,2 % oproti předchozímu čtvrtletí a oproti stejnému čtvrtletí minulého roku klesly o 6,1 %. Meziročně oslabila zejména spotřeba předmětů se střednědobou trvanlivostí a výdaje za služby. Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí mezičtvrtletně klesly o 3,6 % a meziročně vzrostly o 1,3 %.

Tvorba hrubého fixního kapitálu v mezičtvrtletním srovnání vzrostla o 1,6 %, meziročně klesla o 3,6 %. Méně se investovalo hlavně do nákupu dopravních prostředků a ostatních strojů a zařízení.

Změna stavu zásob3 činila začátkem roku +18,6 mld. Kč. Rostly především zásoby nedokončené produkce a hotových výrobků průmyslových podniků, čímž významně přispěly k růstu celkové tvorby hrubého kapitálu.

Saldo zahraničního obchodu v běžných cenách se v 1. čtvrtletí meziročně zvýšilo o 17,0 mld. korun na 93,2 mld. Kč. Vývoz zboží a služeb mezičtvrtletně klesl o 2,2 %, meziročně vzrostl o 4,3 %. Meziroční růst vývozu byl ovlivněn hlavně obchodem s elektronickými a optickými přístroji a elektrickými zařízeními. Dovoz zboží a služeb mezičtvrtletně vzrostl o 4,0 %, meziročně o 5,6 %. Na meziročním vývoji dovozu se významně podílel růst dovozu elektrických zařízení a subdodávek pro automobilový průmysl.

Z hlediska cenového vývoje v 1. čtvrtletí dosáhl meziroční celkový deflátor HDP 3,5 %.

Objem mzdových nákladů[3] v 1. čtvrtletí vzrostl meziročně o 1,8 %.

V tuzemsku bylo v 1. čtvrtletí zaměstnáno[4] v průměru 5 327 tisíc osob. Celková zaměstnanost vzrostla oproti předchozímu čtvrtletí o 0,3 %, meziročně klesla o 1,6 %. Celkem bylo odpracováno o 2,9 % hodin více než v předchozím čtvrtletí a meziročně o 1,9 % méně.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e‑mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Benedikt, vedoucí oddělení čtvrtletních odhadů, tel. 274 052 750, e‑mail: jan.benedikt@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 25. května 2021
Časové řady: https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr
Internetové stránky RI: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp

Termín zveřejnění další RI: 30. července 2021
(Předběžný odhad HDP za 2. čtvrtletí 2021)[1] Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dnů.

[2] Příspěvky k růstu HDP po vyloučení dovozu pro konečné užití.

[3] V běžných cenách, neočištěno o sezónní vlivy.

[4] V pojetí národních účtů.

 

 • chdp060121.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Čtvrtletní odhad hrubého domácího produktu, sezónně očištěné údaje
 • Graf 1 Hrubý domácí produkt a hrubá přidaná hodnota – mezičtvrtletní reálná změna, sezónně očištěno
 • Graf 2 Hrubý domácí produkt a hrubá přidaná hodnota – meziroční reálná změna, sezónně očištěno
 • Graf 3 Hrubý domácí produkt v České republice a Evropské unii – mezičtvrtletní reálná změna, sezónně očištěno
 • Graf 4 Příspěvky k meziročnímu reálnému růstu HDP – sezónně očištěno
 • Tiskové sdělení: Česká ekonomika klesla mezičtvrtletně o 0,3 %
 • Vyjádření Vladimíra Kermieta, ředitele odboru národních účtů ČSÚ
  (soubor mp3)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 01.06.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz