Národní účty - 4. čtvrtletí 2012

Slabá domácí poptávka příčinou poklesu HDP

11.03.2013
Kód: r-5002-12
 
Hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy se v roce 2012 podle zpřesněného odhadu snížil ve srovnání s rokem 2011 o 1,2 %, pokles se v průběhu roku postupně prohluboval.

Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost * / poklesl v roce 2012 podle zpřesněného odhadu o 1,2 %. Předběžný odhad za 4. čtvrtletí, publikovaný 14. února (pokles o 1,7 % meziročně a 0,2 % ve srovnání se 3. čtvrtletím) zůstal nezměněn. Vývoj HDP v jednotlivých čtvrtletích roku 2012 je uveden v tabulce.

Hrubý domácí produkt, stálé ceny, meziroční a mezičtvrtletní změny v roce 2012 v %
Tab. Hrubý domácí produkt, stálé ceny, meziroční a mezičtvrtletní změny v roce 2012 v %

HDP v roce 2012 klesal ve všech čtvrtletích, a to jak v meziročním srovnání, tak i mezičtvrtletně, ekonomická recese se v průběhu roku postupně mírně prohlubovala. Hlavní příčinou nepříznivého vývoje byla klesající tuzemská poptávka jak domácností po zboží a službách pro konečnou spotřebu, tak investorů po fixním kapitálu. Zahraniční obchod již nebyl schopen, přes zvyšující se aktivní saldo, vývoj domácí poptávky kompenzovat.
V běžných cenách byl vloni v tuzemské ekonomice vytvořen HDP vyčíslený na 3 844 mld. Kč, což bylo pouze o 0,1 % více než v roce 2011.
Deflátor HDP vyjadřující změnu úhrnné cenové hladiny se zvýšil meziročně o 1,3 %.
Celková zaměstnanost v pojetí národních účtů, zahrnující zaměstnance a samostatně podnikající osoby, vzrostla ve srovnání s předchozím rokem v průměru o 0,4 % na 5 092 tisíc osob. Samostatně podnikajících osob přibylo 21 tisíc na 956 tisíc, průměrný počet zaměstnanců (4 136 tisíc) se téměř nezměnil. Odpracováno však bylo celkem o 1,2 % méně hodin.

Vývoj poptávky

Na poklesu domácí poptávky se podílely především výdaje domácností, které se v ročním úhrnu meziročně snížily ve stálých cenách o 3,5 %. Domácnosti však vydaly méně než před rokem dokonce i v běžných cenách (o 1,3 %). Nižšímu zájmu spotřebitelů nezabránil ani relativně příznivý vývoj deflátoru, který v meziročním srovnání postupně klesal z 2,7 % v prvním na 1,7 % v posledním čtvrtletí. Značně loni poklesl zájem zejména o předměty dlouhodobé spotřeby (osobní automobily, nábytek), snížily se však i výdaje za potraviny, nealkoholické a alkoholické nápoje, prostředky na údržbu a opravu bytů, pojištění a další zboží a služby.

Tvorba hrubého fixního kapitálu byla v roce 2012 meziročně nižší o 1,6 % především v důsledku negativního vývoje ve 2. pololetí, kdy značně poklesly investice do dopravních prostředků a budov, přestože se ceny těchto komodit snížily pod úroveň předchozího roku.

Jedinou složkou poptávky, která měla po celý loňský rok pozitivní vliv na vývoj HDP, byl zahraniční obchod. Meziroční zvýšení vývozu zboží za celý rok 2012 o 4,2 % (v porovnání s růstem dovozu o 1,2 %) alespoň částečně kompenzovalo pokles domácí poptávky. V posledním čtvrtletí se však i tento prorůstový zdroj v důsledku poklesu zahraniční poptávky již téměř vyčerpal. Směnné relace byly v průběhu celého roku záporné, dovozní ceny vzrostly meziročně v průměru o 0,7 procentního bodu více než ceny vývozu.

Vývoj nabídky

K tvorbě hrubé přidané hodnoty přispěla jednotlivá odvětví diferencovaně. Další výrazný pokles, meziročně o 6,3 %, zaznamenalo loni stavebnictví, které se obtížně vyrovnávalo s nedostatkem zakázek soukromého i veřejného sektoru. Zemědělství pro změnu čelilo složitým klimatickým podmínkám, které negativně ovlivnily tvorbu hrubé přidané hodnoty ve stálých cenách. Objemově nejvýznamnější odvětví zpracovatelský průmysl docílilo v ročním vyjádření obdobné výsledky jako o rok dříve. Značně diferencovaný však byl vývoj v jednotlivých čtvrtletích. Zatímco v prvním zpracovatelský průmysl vytvořil meziročně o 3,4 % vyšší přidanou hodnotu, pak v posledním loňském čtvrtletí zaostal o stejné procento za výsledky 4. čtvrtletí roku 2011. Projevil se zde zejména útlum výroby dopravních prostředků ve 2. pololetí a pokles zahraniční poptávky. Podprůměrné výsledky ve srovnání s předchozím rokem zaznamenala z objemově významnějších také výroba potravin.

Daně z produktů meziročně poklesly ve stálých cenách v úhrnu o 2,1 % zejména vlivem vývoje objemově nejvýznamnější položky, daně z přidané hodnoty. Naopak výrazně pozitivní byl v posledním loňském čtvrtletí vývoj výnosu spotřební daně z tabákových výrobků, kde se projevilo velmi výrazné předzásobení producentů související s letošní změnou daňové sazby.


***

Český statistický úřad upozorňuje, že 30. dubna zveřejní výsledky nyní probíhajících prací na sestavení zpřesněných verzí ročních národních účtů 2010 a 2011, které jsou zpracovávány s využitím příslušných ročních statistických šetření v kombinaci s administrativními zdroji dat. Ve stejném termínu budou publikovány i odpovídající časové řady čtvrtletních účtů.
__________________________________

*/ Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny zde uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní.


Kontaktní osoba: Ing. Jan Heller, ředitel Odboru čtvrtletních národních účtů,
tel. 274 052 865, e -mail: jan.heller@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 6. března 2013
Internetové stránky ČSÚ: /csu/czso/2-aktual-hdp
Termín zveřejnění další RI: 15. května 2013 (předběžný odhad HDP za 1. čtvrtletí 2013)  • chdp031113.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Hrubý domácí produkt (absolutně, indexy)
  • Graf 1 Vývoj HDP a HPH ve stálých cenách, meziroční indexy, sezónně očištěno
  • Graf 2 Vývoj HDP a HPH ve stálých cenách, mezičvrtletní indexy, sezónně očištěno
  • Graf 3 Vývoj výdajových složek HDP ve stálých cenách, meziroční změna v procentech, sezónně očištěno
  • Graf 4 Hrubý domácí produkt
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.03.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz