Tvorba a užití HDP - 1. čtvrtletí 2017

Mezičtvrtletní růst HDP byl 1,3 %

02.06.2017
Kód: 050056-17
 

Zpřesněný odhad potvrdil výsledky předběžného odhadu HDP. Hrubý domácí produkt byl v 1. čtvrtletí o 1,3 % vyšší než v předchozím čtvrtletí a meziročně se zvýšil o 2,9 %. K růstu české ekonomiky přispěla zahraniční i domácí poptávka.

Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost1 vzrostl ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 1,3 %. Česká ekonomika tak rostla mezičtvrtletně nejrychleji za poslední dva roky. Meziročně se HDP reálně zvýšil o 2,9 %.

Hrubá přidaná hodnota (HPH) byla mezičtvrtletně vyšší o 1,3 % a meziročně o 2,5 %. Ze silné zahraniční i domácí poptávky těžila většina odvětví národního hospodářství. K meziročnímu růstu HPH nejvýrazněji přispěl zpracovatelský průmysl (1,1 p.b.), tažený zejména výrobou dopravních prostředků a na ni navazujícími odvětvími. K rychlejšímu růstu přispělo také obnovení produkce v chemickém průmyslu. HPH zpracovatelského průmyslu vzrostla mezičtvrtletně o 1,0 % a meziročně o 3,9 %. Rostla i většina odvětví služeb. V porovnání s posledním čtvrtletím loňského roku vzrostla ve stavebnictví HPH o 3,3 %, i když meziročně se  stále jednalo o 4,9% pokles.

Na straně poptávky byl růst HDP v 1. čtvrtletí podpořen zejména zahraniční poptávkou a stabilně rostoucí spotřebou domácností. K meziročnímu růstu HDP (2,9 %) přispěl zahraniční obchod 1,7 p.b.2 a výdaje na konečnou spotřebu domácností 1,0 p.b.

Výdaje na konečnou spotřebu domácností byly vyšší mezičtvrtletně o 0,5 % a meziročně o 2,8 %. Stejně jako v předchozím roce rostly výdaje domácností zejména na předměty dlouhodobé a střednědobé spotřeby. Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí se mezičtvrtletně zvýšily o 1,4 % a meziročně o 2,4 %.

V meziročním srovnání byla investiční aktivita o 0,6 % nižší, zejména kvůli poklesu investic do ostatních budov a staveb. V porovnání s předchozím čtvrtletím byla tvorba fixního kapitálu vyšší, a to o 3,6 %.

České ekonomice se v 1. čtvrtletí dařilo zejména díky silnější zahraniční poptávce. Saldo zahraničního obchodu v běžných cenách dosáhlo v 1. čtvrtletí 86,0 mld. Kč. Vývoz, který vzrostl reálně meziročně o 5,4 %, byl tažen zejména obchodem s dopravními prostředky, stroji a elektrickými zařízeními. Na růstu dovozu o 3,9 % se významně podílely subdodávky pro automobilový průmysl, výrobu elektrických zařízení a obchod se základními kovy.

Z hlediska cenového vývoje v 1. čtvrtletí dosáhl meziroční deflátor výdajů na konečnou spotřebu domácností 2,8 % a deflátor tvorby kapitálu 1,1 %. Rychlejší růst cen dovozu před cenami vývozu významně snižoval celkový deflátor HDP, který činil 0,9 %.

Růst české ekonomiky byl i nadále provázen růstem zaměstnanosti. Zaměstnanost3 byla mezičtvrtletně o 0,6 % vyšší a oproti stejnému čtvrtletí loňského roku vzrostla o 1,5 %.

_________________________
1 Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dnů.

2 Příspěvky k růstu HDP po vyloučení dovozu pro konečné užití.
3 V pojetí národních účtů.

Zodpovědný vedoucí pracovník: Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e‑mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Kontaktní osoba: Tereza Košťáková, tel. 274 052 750, e‑mail: tereza.kostakova@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 24. května 2017
Časové řady: https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr
Internetové stránky RI: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp
Termín zveřejnění další RI: 16. srpna 2017
(Předběžný odhad HDP za 2. čtvrtletí 2017)

  • chdp060217.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Čtvrtletní odhad hrubého domácího produktu, sezónně očištěné údaje
  • Graf 1 Hrubý domácí produkt a hrubá přidaná hodnota – meziroční reálná změna, sezónně očištěno
  • Graf 2 Hrubý domácí produkt a hrubá přidaná hodnota – mezičtvrtletní reálná změna, sezónně očištěno
  • Graf 3 Hrubý domácí produkt v České republice a Evropské unii – mezičtvrtletní reálná změna, sezónně očištěno
  • Graf 4 Příspěvky k meziročnímu reálnému růstu HDP – sezónně očištěno
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 02.06.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz