Tvorba a užití HDP - 4. čtvrtletí 2014

Oživování ekonomiky pokračovalo

27.02.2015
Kód: 050056-14
 

Hrubý domácí produkt vzrostl v roce 2014 o 2,0 %, byl tak potvrzen předběžný odhad. Meziročně se HDP ve 4. čtvrtletí zvýšil o 1,5 % a mezičtvrtletně o 0,4 %. Růst hrubé přidané hodnoty na konci roku zrychlil, meziročně dosáhl hodnoty 2,9 % a mezičtvrtletně 1,1 %.

Hrubý domácí produkt (HDP) za rok 2014 očištěný o cenové vlivy1 byl podle zpřesněného odhadu meziročně vyšší o 2,0 %. K tomuto růstu přispěla zejména zahraniční poptávka (1,3 p. b.), podpořená růstem hrubého kapitálu (0,3 p. b.) a shodně výdaji domácností a vlády na konečnou spotřebu (0,2 p. b.). Ve 4. čtvrtletí dosáhl růst HDP hodnoty 1,5 % meziročně0,4 % mezičtvrtletně.

Vývoj hrubého domácího produktu v % (očištěno o cenové, sezónní a kalendářní vlivy)

 

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

Rok 2014

Ke stejnému čtvrtletí 2013

+2,3

+2,1

+2,2

+1,5

+2,0

K předchozímu čtvrtletí

+0,3

+0,3

+0,4

+0,4

x

Mezičtvrtletní a zejména meziroční vývoj HDP byl, stejně jako v roce 2013, podstatně ovlivněn nerovnoměrným inkasem spotřební daně z tabákových výrobků. Předzásobení tabákovými výrobky koncem roku 2013, které se v roce 2014 neopakovalo, vedlo k výrazně nižšímu inkasu spotřební daně v roce 2014. Výrazně negativně byl tímto jevem ovlivněn hlavně meziroční růst HDP ve 4. čtvrtletí 2014.

Výkonnost ekonomiky, měřená hrubou přidanou hodnotou (HPH) se zvyšovala v průběhu celého roku 2014. V porovnání s rokem 2013 se HPH zvýšila o 2,6 %. Růst HPH obnovený v 2013, se v roce 2014 stabilizoval a na konci roku zrychlil. HPH ve 4. čtvrtletí vzrostla mezičtvrtletně o 1,1 % a meziročně o 2,9 %.

Vývoj hrubé přidané hodnoty v % (očištěno o cenové, sezónní a kalendářní vlivy)

 

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

Rok 2014

Ke stejnému čtvrtletí 2013

+2,2

+2,4

+2,7

+2,9

+2,6

K předchozímu čtvrtletí

+0,7

+0,5

+0,5

+1,1

x

Na straně nabídky byl ve 4. čtvrtletí, stejně jako po celý rok 2014, hospodářský růst tažen zpracovatelským průmyslem, zejména odvětvím dopravních prostředků, strojů a zařízení, výrobou kovů a konstrukcí a výrobou pryže a plastů. V oblasti služeb rostla významně doprava, obchod, činnosti v oblasti nemovitostí a veřejná správa. Naopak stavebnictví, zemědělství či služby pro podniky ve 4. čtvrtletí mírně klesaly.

Na straně poptávky byl růst ekonomiky ve 4. čtvrtletí i nadále tažen především zahraniční poptávkou, tak jako v předchozích čtvrtletích, přestože bilance služeb kvůli předbíhajícímu dovozu tento vliv významně snižovala. Hospodářský růst byl navíc podpořen i všemi klíčovými složkami domácí poptávky. Konečná spotřeba domácností ve 4. čtvrtletí meziročně vzrostla o 2,0 %, a oproti předchozímu čtvrtletí o 1,2 %, což je nejvyšší mezičtvrtletní nárůst od počátku roku 2010. Investiční aktivita si udržela svou dynamiku z předchozích čtvrtletí, vedle podnikové sféry byl růst podpořen i vládními institucemi. Tvorba hrubého fixního kapitálu ve 4. čtvrtletí meziročně vzrostla o 4,4 % a mezičtvrtletně o 1,2 %.

Struktura poptávky v roce 2014

Hlavním tahounem růstu na straně poptávky byl v roce 2014 zahraniční obchod. Bilance zboží a služeb v běžných cenách dosáhla hodnoty 292,6 mld. Kč. Vývoz vzrostl o 8,8 %, zatímco dovoz o 9,6 %. Vývoj cen zahraničního obchodu byl výrazně diferencovaný, a to především vlivem cen ropy. Vývozní ceny se zvýšily o 4,0 %, dovozní ceny o 2,4 %.

Výdaje na konečnou spotřebu vzrostly meziročně celkem o 1,7 % při relativně vyrovnaném vývoji všech hlavních složek. Domácnosti utratily ve srovnání s rokem 2013 o 1,7 % více. Po vyloučení cenových změn mezi rokem 2013 a 2014 vydaly domácnosti meziročně více téměř na všechny složky spotřeby, zejména na bytové vybavení, dopravu a dopravní prostředky, rekreaci, stravování, ubytování, odívání či potraviny. Výdaje vládních institucí se zvýšily oproti roku 2013 o 1,6 %.

Tvorba hrubého kapitálu byla v roce 2014 meziročně vyšší o 3,7 %. Fixního kapitálu bylo vytvořeno o 4,7 % více než v roce 2013, a to hlavně díky stavebním investicím a investicím do strojního vybavení. Stav zásob (neočištěný o sezónní vlivy) za celý rok 2014 poklesl, a to hlavně v důsledku snižování zásob ve zboží a nedokončené výrobě ve 4. čtvrtletí.

Struktura nabídky v roce 2014

Hrubá přidaná hodnota se v roce 2014 zvýšila v porovnání s předchozím rokem o 2,6 %. Obnovení růstu zpracovatelského průmyslu mělo klíčový vliv na vývoj celkové přidané hodnoty. V průběhu všech čtvrtletí roku 2014 byl příspěvek zpracovatelského průmyslu k růstu HPH více než poloviční. S výjimkou peněžnictví a pojišťovnictví přispěla k růstu všechna hlavní odvětví služeb, zejména veřejná správa a zdravotnictví, doprava a obchod a služby pro podniky.

Daně z produktů meziročně poklesly o 1,6 %, při značně diferencovaném vývoji jednotlivých daní. Meziročně vyšší výběr téměř všech druhů daní na produkty nestačil v roce 2014 kompenzovat pokles ve spotřebních daních z tabákových výrobků, způsobený omezením možnosti předzásobení, možného v předchozích letech.

V běžných cenách byl v roce 2014 v tuzemské ekonomice vytvořen HDP v hodnotě 4 267 mld. Kč, tj. o 4,4 % více než v roce 2013. Cenová hladina měřená deflátorem HDP se zvýšila meziročně o 2,3 %.

Celková zaměstnanost v pojetí národních účtů, zahrnující zaměstnance a samostatně podnikající osoby, vzrostla ve srovnání s předchozím rokem v průměru o 0,4 % na 5 105 tisíc osob. Odpracováno bylo celkem o 1,0 % více hodin.

 

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e‑mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 23. února 2015
Internetové stránky ČSÚ: /csu/czso/2-aktual-hdp
Termín zveřejnění další RI: 30. března 2015 (Čtvrtletní národní účty za 4. čtvrtletí 2014)[1] Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní (za celý rok 2014 byl počet pracovních dní shodný s rokem 2013).

 

  • chdp022715.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Hrubý domácí produkt (absolutně, indexy)
  • Graf 1 Vývoj HDP a HPH ve stálých cenách, meziroční indexy, sezónně očištěno
  • Graf 2 Vývoj HDP a HPH ve stálých cenách, mezičvrtletní indexy, sezónně očištěno
  • Graf 3 Hrubý domácí produkt
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 27.02.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz