Tvorba a užití HDP - 4. čtvrtletí 2023

HDP v roce 2023 klesl o 0,4 %

01.03.2024
Kód: 050056-23
 

Podle zpřesněného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt ve 4. čtvrtletí 2023 mezičtvrtletně o 0,2 % a meziročně klesl o 0,2 %. HDP za celý rok 2023 klesl o 0,4 %.


Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost[1] byl ve 4. čtvrtletí o 0,2 % vyšší než v předchozím čtvrtletív porovnání se stejným čtvrtletím roku 2022 klesl o 0,2 %.

Vývoj hrubého domácího produktu v %

 

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

Rok 2023

K předchozímu čtvrtletí

+0,1

+0,2

-0,8

+0,2

-0,4

Ke stejnému čtvrtletí 2022

-0,3

-0,2

-0,8

-0,2

Vývoj hrubé přidané hodnoty v %

 

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

Rok 2023

K předchozímu čtvrtletí

+0,5

-0,2

-0,5

+0,6

+0,5

Ke stejnému čtvrtletí 2022

+1,0

+0,5

+0,0

+0,3

Hrubá přidaná hodnota (HPH) vzrostla ve 4. čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,6 % a meziročně o 0,3 %. V mezičtvrtletním srovnání nejvíce přispěl k růstu HPH průmysl (růst 1,7 %). Dařilo se také činnostem v oblasti nemovitostí (+1,9 %) a profesním, vědeckým, technickým a administrativním činnostem (+0,9 %). Stavebnictví kleslo o 2,5 %. Pokles zaznamenalo také peněžnictví a pojišťovnictví (-0,9 %).

Na meziročním růstu HPH (+0,3 %) se nejvíce podílel zpracovatelský průmysl +0,4 p. b. (meziroční růst o 1,7 %) a informační a komunikační činnosti +0,3 p. b. (+4,0 %). Naopak negativní vliv měla skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství -0,4 p. b. (-1,8 %). Stavebnictví meziročně kleslo o 0,4 %.

Na straně poptávky byly ve 4. čtvrtletí hlavním faktorem mezičtvrtletního růstu HDP vyšší výdaje na konečnou spotřebu domácností, tvorba hrubého fixního kapitálu a rostoucí zahraniční poptávka. Negativní vliv měly výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí a změna stavu zásob.

„Ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku poklesl meziročně výkon ekonomiky o 0,2 %. Pozitivně přispěla zahraniční poptávka a růst spotřebních výdajů domácností. Naopak tomu bylo u tvorby kapitálu, kde sice rostly investice do fixního kapitálu, ale výrazně poklesl stav zásob, komentuje údaje Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů ČSÚ.

Výdaje na konečnou spotřebu domácností mezičtvrtletně vzrostly o 0,5 %, přičemž vzrostly nákupy předmětů dlouhodobé a střednědobé spotřeby i služeb. Meziročně klesly o 0,5 %.

Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí klesly mezičtvrtletně o 1,3 % a meziročně vzrostly o 1,9 %.

Tvorba hrubého fixního kapitálu vzrostla mezičtvrtletně o 1,1 % a meziročně o 4,7 %. Meziročně rostly investice do dopravních prostředků a strojů a zařízení. Pokles nastal u investic do obydlí, ostatních budov a staveb. Změna stavu zásob[2] činila -54,8 mld. Kč, což bylo o 103,5 mld. Kč méně než ve stejném čtvrtletí předchozího roku.

Saldo zahraničního obchodu se zbožím a službami dosáhlo v běžných cenách hodnoty 128,0 mld. Kč, bylo tak o 106,4 mld. vyšší než ve stejném období předchozího roku. Vývoz rostl mezičtvrtletně reálně o 2,2 % a meziročně o 1,0 %. Tento vývoj nejvíce ovlivnil růst vývozu motorových vozidel, kovodělných výrobků a chemických látek. Dovoz klesl mezičtvrtletně o 2,4 % a meziročně o 4,7 %.

Z hlediska cenového vývoje ve 4. čtvrtletí celkový deflátor HDP vzrostl meziročně o 6,0 %, mezičtvrtletně se nezměnil.

Objem mzdových nákladů[3] ve 4. čtvrtletí vzrostl meziročně o 6,0 %.

Celková zaměstnanost[4] klesla v porovnání s předchozím čtvrtletím o 0,1 % a meziročně vzrostla o 0,4 %. Celkem bylo odpracováno o 1,6 % hodin více než v předchozím čtvrtletí a meziročně více o 0,6 %.


Tvorba a užití HDP v roce 2023

HDP za rok 2023 byl o 0,4 % nižší než v roce 2022. Celoroční vývoj negativně ovlivnily výdaje na konečnou spotřebu domácností -1,2 p. b. a změna stavu zásob -3,1 p. b. Pozitivní vliv měly výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí (+0,6 p. b.), výdaje na tvorbu hrubého fixního kapitálu (+1,1 p. b.) a zahraniční poptávka (+2,2 p. b.).

Výdaje na konečnou spotřebu domácností klesly o 3,1 %. Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí vzrostly o 3,0 % Tvorba hrubého fixního kapitálu byla vyšší o 3,3 %. Saldo zahraničního obchodu vzrostlo v běžných cenách meziročně o 312,4 mld. Kč na +378,0 mld. Kč.

HPH se v roce 2023 zvýšila v porovnání s předchozím rokem o 0,5 %. K růstu HPH nejvýrazněji přispěl vývoj ve zpracovatelském průmyslu (+0,5 p. b.) a informační a komunikační činnosti (+0,4 p. b.). Pokles nastal ve skupině odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství (-0,4 p. b.).

Celková zaměstnanost vzrostla ve srovnání s předchozím rokem o 0,8 % na 5 479 tisíc osob. Celkem bylo odpracováno o 0,6 % hodin více než v roce 2022.

[1] Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dnů.

[2] V běžných cenách, neočištěno o sezónní vlivy.

[3] V běžných cenách, neočištěno o sezónní vlivy.

[4] V pojetí národních účtů.
 

 


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e‑mail: vladimir.kermiet@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jan Benedikt, oddělení čtvrtletních odhadů, tel. 274 052 750, e‑mail: jan.benedikt@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 26. února 2024
Časové řady: https://apl.czso.cz/pll/rocenka/

Internetové stránky RI: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp
Termín zveřejnění další RI: 30. dubna 2024
(Předběžný odhad HDP za 1. čtvrtletí 2024)

 

  • chdp030124.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Čtvrtletní odhad hrubého domácího produktu, sezónně očištěné údaje
  • Graf 1 Hrubý domácí produkt a hrubá přidaná hodnota – mezičtvrtletní reálná změna, sezónně očištěno
  • Graf 2 Hrubý domácí produkt a hrubá přidaná hodnota – meziroční reálná změna, sezónně očištěno
  • Graf 3 Hrubý domácí produkt v České republice a Evropské unii – mezičtvrtletní reálná změna, sezónně očištěno
  • Vyjádření Vladimíra Kermieta, ředitele odboru národních účtů ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 01.03.2024
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz