Národní účty - 3. čtvrtletí 2011

HDP ve 3. čtvrtletí vzrostl meziročně o 1,2 %

09.12.2011
Kód: r-5002-11
 
Hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy vzrostl ve 3. čtvrtletí podle zpřesněného odhadu meziročně o 1,2 %, ve srovnání s předchozím čtvrtletím naopak o 0,1 % klesl. Zdrojem růstu poptávky zůstává pouze zahraniční obchod výrazným předstihem růstu vývozu před dovozem. Celková zaměstnanost vzrostla meziročně o 0,1 % a mezičtvrtletně o 0,4 %.


* * *

Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost */ vzrostl ve 3. čtvrtletí meziročně o 1,2 %, ve srovnání s předchozím čtvrtletím však byl nižší o 0,1 %. Postupné mezičtvrtletní zpomalování ekonomického růstu, které začalo v loňském třetím čtvrtletí, nyní vyústilo v jeho zastavení. Pokles poptávky po konečné spotřebě i tvorbě kapitálu byl plně kompenzován růstem přínosu zahraničního obchodu, kde podstatně rychleji rostl vývoz než dovoz zboží i služeb.

Předběžný odhad růstu HDP za 3. čtvrtletí z 15. listopadu byl snížen o 0,3 procentního bodu (p.b.) na základě zpřesněných nebo později získaných statistických i administrativních dat.

Zaměstnanost v pojetí národních účtů ve 3. čtvrtletí vzrostla meziročně o 0,1 % a v porovnání s předchozím čtvrtletím o 0,4 %. Meziroční vývoj v jednotlivých odvětvích byl diferencovaný - pokles počtu zaměstnaných osob v zemědělství (včetně lesnictví), průmyslu a stavebnictví byl kompenzován nárůsty v odvětvích obchodu, tržních i netržních služeb. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím zaměstnanost mírně vzrostla ve většině tržních i netržních odvětví.

Na nabídkové straně ekonomiky mají pro výši a vývoj hrubé přidané hodnoty (HPH) zásadní význam tři seskupení odvětví – zpracovatelský průmysl, obchod (včetně pohostinství, dopravy a ubytování) a vybrané, převážně netržní služby (veřejná správa, obrana, vzdělávání a zdravotní a sociální péče). Zpracovatelský průmysl vytvořil téměř o 11 % větší objem HPH než ve stejném čtvrtletí loňského roku, když těžil z přírůstků dosažených v předchozích čtvrtletích, úrovně letošního 2. čtvrtletí však již nedosáhl. Obchod zůstal pod úrovní jak loňského 3. čtvrtletí, tak i letošního 2. čtvrtletí. Skupina odvětví převážně netržních služeb naopak zaznamenala mírný meziroční i mezičtvrtletní růst. Z ostatních odvětví se v meziročním i mezičtvrtletním srovnání nejvíce zvýšila HPH v peněžnictví (včetně pojišťovnictví), mezičtvrtletně pak také v zemědělství a lesním hospodářství; naopak další pokles postihl stavebnictví. HPH v úhrnu vzrostla meziročně o 1,1 %, zatímco ve srovnání s 2. čtvrtletím stagnovala.

Žádná ze základních složek poptávky s výjimkou zahraničního obchodu nedosáhla v reálném vyjádření úrovně loňského třetího ani letošního druhého čtvrtletí.
  • Na meziročním snížení výdajů na konečnou spotřebu v úhrnu o 1,2 % se podílely jak domácnosti (- 0,4 %), tak hlavně instituce sektoru vlády (- 3,0 %). Domácnosti omezily objemy spotřeby potravin, alkoholických i nealkoholických nápojů, tabákových výrobků, méně vydaly také za oděvy, obuv, nábytek, bytové vybavení a dopravní prostředky. V běžných cenách byly jejich celkové výdaje vyšší o 1,3 %.
  • Vysoký pokles tvorby hrubého kapitálu meziročně o 6,6 % byl ovlivněn zejména vývojem zásob. V průběhu 3. čtvrtletí zásoby materiálu, nedokončené výroby, hotových výrobků a obchodního zboží (bez očištění o sezónní a kalendářní vlivy) sice vzrostly nominálně o 17,4 mld. Kč, loňského mimořádně vysokého základu však zdaleka nedosáhly. Tvorba hrubého fixního kapitálu (THFK) v reálném vyjádření byla o 1,9 % meziročně a 0,5 % mezičtvrtletně nižší, na čemž se podílely hlavně klesající investice do staveb a strojního vybavení. Investice do dopravních prostředků naopak vzrostly.
  • Aktivní saldo zahraničního obchodu zbožím a službami (39,2 mld. Kč v běžných cenách) bylo třikrát vyšší než ve třetím loňském čtvrtletí, a to i přes zhoršení směnných relací o 1,5 p.b. V reálném vyjádření vzrostl vývoz meziročně o 8,8 %, zatímco dovoz pouze o 3,1 %.

V běžných cenách HDP ve 3. čtvrtletí meziročně vzrostl o 1,1 % na 957,8 mld. Kč, implicitní deflátor HDP meziročně klesl o 0,1 % především v důsledku rozdílného vývoje vývozních a dovozních cen zboží a služeb, když deflátor vývozu meziročně klesl o 0,2 %, zatímco deflátor dovozu byl vyšší o 1,3 %. Proti snížení úhrnné cenové hladiny působil deflátor výdajů domácností na konečnou spotřebu, který vzrostl o 1,7 %.

* * *

Podle odhadu statistického úřadu EU (Eurostat) vzrostl ve 3. čtvrtletí HDP v členských zemích v úhrnu meziročně o 1,4 % (0,2 % ve srovnání s 2. čtvrtletím). Z toho v Německu o 2,6 % (resp. 0,5 %), Rakousku o 2,8 % (resp. 0,3 %), Polsku o 4,2 % (resp. 1,0 %) a na Slovensku o 3,2 % (resp. 0,8 %).

* * *

Spolu s odhadem vývoje ekonomiky za 3. čtvrtletí zveřejnil ČSÚ na svých internetových stránkách revidovanou časovou řadu čtvrtletních národních účtů od roku 1995, která v úhrnech plně navazuje na roční národní účty za stejné období, publikované 30. září.
__________________________

*/ Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny zde uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní
Poznámky:
Kontaktní osoba: Ing. Jan Heller, tel. 274 052 865, e-mail: jan.heller@czso.cz
Předběžný odhad vývoje HDP za 4. čtvrtletí 2011 bude v souladu s Edičním plánem zveřejněn 15. února 2012.  • chdp120911.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Hrubý domácí produkt (absolutně, indexy)
  • Graf 1 Vývoj HDP a HPH ve stálých cenách, meziroční indexy, sezónně očištěno
  • Graf 2 Vývoj HDP a HPH ve stálých cenách, mezičvrtletní indexy, sezónně očištěno
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.12.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz