Tvorba a užití HDP - 1. čtvrtletí 2013

HDP v 1. čtvrtletí meziročně klesl o 2,2 %

04.06.2013
Kód: r-5002-13
 
Pokles hrubého domácího produktu v 1. čtvrtletí byl podle zpřesněného odhadu o 0,3 procentního bodu větší, než signalizoval předběžný odhad. HDP se snížil meziročně o 2,2 % a ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 1,1 %.

Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost * / byl v 1. čtvrtletí podle zpřesněného odhadu nižší meziročně o 2,2 % a v mezičtvrtletním srovnání o 1,1 %. Předběžný odhad zveřejněný 15. května předpokládal pokles HDP o 1,9 % meziročně, respektive o 0,8 % v porovnání s předchozím čtvrtletím. Výkonnost ekonomiky, měřená vývojem hrubého domácího produktu, klesá nepřetržitě již šest čtvrtletí. Aktuální HDP je o 2,9 % nižší než ve 3. čtvrtletí 2011, kdy dosáhl svého posledního maxima. Ještě hlubší pokles o 5,6 % postihl českou ekonomiku na přelomu let 2008 a 2009, odezněl však během tří čtvrtletí.

Složky poptávky

Meziroční pokles celkových výdajů na konečnou spotřebu trvající bez přerušení sedm čtvrtletí se zastavil, neboť nižší výdaje domácností o 0,5 % byly plně kompenzovány nárůstem výdajů vládního sektoru.
- Věcná struktura výdajů domácností se ve srovnání s loňským 1. čtvrtletím částečně změnila. Spotřebitelé projevili větší zájem o některé produkty určené k dlouhodobé spotřebě, zejména o bytové vybavení, dopravní prostředky a audiovizuální techniku, u nichž k nárůstu zájmu pozitivně přispěl pokles cen. Naopak produkty určené k rychlé spotřebě, například potraviny a nápoje, nakupovaly domácnosti méně než před rokem.
- Výdaje institucí vládního sektoru po poklesech v letech 2011 a 2012 o 2,7 %, resp. 1,2 % v uplynulém čtvrtletí vzrostly o 1,1 %.

Tvorba kapitálu, která se meziročně snížila o 8,7 %, byla v uplynulém čtvrtletí rozhodující příčinou poklesu celkové poptávky.
- Tvorba fixního kapitálu se meziročně snižuje již sedm čtvrtletí. K tomu nyní přispěl, vedle dlouhodobě klesajících investic do obydlí a ostatních budov a staveb, zejména meziroční pokles pořizování strojů a zařízení. Ten však byl do značné míry způsoben vysokým loňským základem.
- Tvorbu kapitálu negativně poznamenal vývoj zásob, které během 1. čtvrtletí poklesly v sezónně neupravených běžných cenách o 20,0 mld. Kč, zatímco ve stejném loňském čtvrtletí pouze o 11,6 mld. Kč. Vedle každoročního standardního snížení zásob v energetickém průmyslu (v 1. čtvrtletí o 11,3 mld. Kč) klesaly zásoby zejména ve velkoobchodě (o 5,5 mld. Kč), při výrobě tabákových produktů (o 2,2 mld. Kč) a v potravinářském průmyslu (o 1,8 mld. Kč).

K významné změně došlo v minulém čtvrtletí ve vývoji zahraničního obchodu a jeho příspěvku k tvorbě HDP. Snižující se zahraniční poptávka se postupně promítala do exportních možností tuzemské ekonomiky. Celkový vývoz a dovoz zboží a služeb v meziročním srovnání o 2,1 % poklesly, snížilo se i aktivní saldo a zahraniční obchod přestal po více než třech letech působit pozitivně na vývoj HDP.

Struktura nabídky

Ekonomická recese v tuzemsku i zahraničí a s ní související vývoj poptávky se negativně promítly do tvorby hrubé přidané hodnoty (HPH) zejména v odvětví zpracovatelského průmyslu, na jehož meziročním poklesu o 2,4 % se rozhodujícím způsobem podílela výroba dopravních prostředků. Značně horší výsledky než ve stejném období minulého roku zaznamenala také odvětví velkoobchod, zemědělství, energetika, telekomunikace a zdravotnictví. V úhrnu za všechna odvětví byla HPH nižší meziročně o 2,1 % a ve srovnání s posledním loňským čtvrtletím o 0,5 %.

Vývoj HDP negativně ovlivnily daně z produktů; jejich objem byl nižší meziročně o 2,5 % a mezičtvrtletně dokonce o 5,4 %. Pokles byl do značné míry důsledkem předzásobení tabákovými výrobky, neboť mimořádně vysoký výnos z příslušné spotřební daně ve 4. čtvrtletí předznamenal značně podprůměrný příjem v 1. čtvrtletí. Tato anomálie ovlivnila zejména mezičtvrtletní pokles HDP, který by bez jejího započtení byl pouze 0,7 %.

V tuzemsku bylo v 1. čtvrtletí v pojetí národních účtů zaměstnáno v průměru 5 064 tisíc osob, což byl o 1,1 % více než před rokem. Nárůst zaznamenala s výjimkou stavebnictví a zemědělství v podstatě všechna významná odvětví. Úhrnná cenová hladina se meziročně zvýšila o 1,3 %, v tom výdajů na konečnou spotřebu o 0,6 %, vývozu o 1,2 % a dovozu 0,2 %.


x x x

Český statistický úřad upozorňuje, že v souladu s Edičním plánem zveřejní 28. června t.r. soustavu národních účtů za 1. čtvrtletí, do které budou promítnuta zpřesnění na základě administrativních dat, která v termínu aktuálního odhadu nebyla k dispozici. Může proto dojít k dalším dílčím korekcím nyní publikovaných ukazatelů.
__________________________________

*/ Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny zde uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní


Kontaktní osoba: Ing. Jan Heller, ředitel Odboru čtvrtl etních národních účtů, tel. 274 052 865, e-mail: jan.heller@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 31. května 2013
Internetové stránky ČSÚ: /csu/czso/2-aktual-hdp
Termín zveřejnění další informace: 28. června 2013 (národní účty za 1. čtvrtletí 2013)  • chdp060413.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Hrubý domácí produkt (absolutně, indexy)
  • Graf 1 Vývoj HDP a HPH ve stálých cenách, meziroční indexy, sezónně očištěno
  • Graf 2 Vývoj HDP a HPH ve stálých cenách, mezičvrtletní indexy, sezónně očištěno
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 04.06.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz