V Praze se školy přizpůsobují počtu žáků

 

29. 10. 2020

S ohledem na demografický vývoj v kraji, kdy se zvyšoval podíl dětské složky ve věku 0–14 let na celkovém počtu obyvatel, docházelo ke zvyšování počtu dětí a žáků v mateřských i základních školách. Počty dětí v mateřských školách rostly jen pozvolna v porovnání se žáky základních škol. Mezi roky 2009 a 2019 se zvýšil počet dětí v mateřských školách o 29,5 %, zatímco žáků základních školy přibylo o 48,0 %.

V uplynulém školním roce 2019/2020 se v Praze nacházelo 427mateřských škol s 1 879 třídami, které navštěvovalo celkem 43 260 dětí. Z tohoto počtu bylo 103 mateřských škol soukromých. V posledních letech trvale roste, i když pomaleji, počet mateřských škol v hlavním městě. Od školního roku 2009/2010 přibylo celkem 105 mateřských škol, nejvíce jich přibylo mezi lety 2014/2015 (o 23 více). Vznik nových zařízení předškolního vzdělávání je odrazem vyšší porodnosti v posledních letech a s tím souvisejícím narůstajícím počtem dětí v mateřských školách.

Počty dětí v mateřských školách rostou setrvale od roku 2005/2006. V roce 2009 chodilo do pražských školek 33,4 tisíc dětí, v roce 2019 již 43,3 tisíc dětí. V roce 2019/2020 připadalo na 100 dětí ve věku 3–6 let 74 dětí v mateřských školách. Vzhledem ke koncentraci obyvatel a dopravním možnostem jsou mateřské školy v Praze o něco větší než v ostatních krajích. Ve školním roce 2019/2020 připadalo na jednu pražskou školku v průměru více než 4 třídy a 101 dětí, zatímco v celé ČR to bylo téměř 69 dětí. Na jednu třídu v pražské školce pak připadalo 23 dětí. Podobný počet dětí je i v Česku celkem (22,4 dětí na jednu třídu).

Mateřské a základní školy v hl. m. Praze

Pramen: MŠMT

Počet žáků na základních školách v hlavním městě trvale roste od roku 2009. Ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo 284 základních škol celkem 108 638 žáků. Oproti roku 2009 se výrazně zvýšil počet žáků. V roce 2009 navštěvovalo základní školy 73,4 tisíc žáků, v roce 2019 již 108,6 tisíc, tedy o téměř polovinu více. I u základních škol lze sledovat přizpůsobování škol a tříd počtu žáků. Počty tříd se zvyšují, a to více než počty škol. Stávající školy otevírají více nových tříd. Přesto se průměrný počet žáků na jednu třídu pozvolna zvyšuje. V uplynulém školním roce 2019/2020 se v pražských základních školách nacházelo 5 128 tříd, které v průměru navštěvovalo 21,2 žáků. Také průměrná velikost školy v Praze je mnohem větší než v ČR celkem. V celé republice na jednu základní školu připadalo 227 dětí, v Praze to bylo téměř 383 dětí.

Počet středních škol včetně konzervatoří byl ve školním roce 2019/2020 v hlavním městě 193. Jejich počet od roku 2009 poklesl o 17 škol (-8,4 %), v celé ČR o něco více (- 10,4 %). Počet studentů denního studia v první půli posledního desetiletí klesal, v roce 2014 dosáhl hodnoty 58 065 studentů a poté pozvolna rostl na současnou hodnotu 64 154 studentů. V případě středních škol již zde není tak silná přímá souvislost mezi populačním vývojem konkrétního kraje a počty dětí a škol. Na střední školu studenti dojíždí i z velké vzdálenosti, například pražské střední školy jsou cílem pro děti ze Středočeského kraje a také část studentů bydlících v Praze dojíždí na určité typy škol mimo hlavní město. Z určité části toto tvrzení platí i pro druhé stupně základních škol, které část dětí opouští a přechází na gymnázia nebo konzervatoře.

Ve školním roce 2019/2020 navštěvovala větší část studentů střední odborné školy a nástavby (37,7 tisíc), menší část pak obory gymnázií (25,2 tisíc). Konzervatoře navštěvuje 1,7 tisíc studentů. V posledním desetiletí se počet studentů navštěvující střední školy mírně snížil (o 7 %). Nejvíce se na tom podílely střední odborné školy a nástavby, kterým poklesl počet studentů o 13,6 %. Naopak počet studentů gymnázií se mírně zvýšil (o 3,4 %).

Děti, žáci a studenti škol v hl. m. Praze

Pramen: MŠMT

Ve školním roce 2019/2020 se v Praze nacházelo celkem 37 vyšších odborných škol. Jejich počet se v posledních 10 letech výrazně neproměnil. Na těchto školách studovalo v roce 2019/2020 celkem4 676 studentů, z toho 65 % formou denního studia. Většinou šlo o studentky – celkem bylo mezi studujícími 78 % žen. Od roku 2013/2014 se ale počty studentů vyšších odborných škol snižují.

Hlavní město Praha je tradičním centrem vysokého školství; na vysokých školách zde studují studenti nejen z jiných částí republiky, ale i ze zahraničí. Ve školním roce 2019/2020 se v Praze nacházelo 29 vysokých veřejných, soukromých a státních škol. Počet studentů se státním občanstvím ČR a s trvalým bydlištěm v Praze ve školním roce 2019/2020 byl 31 825. Z tohoto pohledu má podobný počet studentů také sousední Středočeský, Moravskoslezský nebo Jihomoravský kraj. Oproti tomu počet studentů podle místa studia v Praze dosáhl ve stejném roce 89 048 studentů, z čehož 76,8 % byli studenti prezenčního studia. Dále na pražských vysokých školách studovalo 23,1 tisíc studentů s cizím státním občanstvím. Jejich počty se od roku 2009 zvedly o 22 %.

Celkové počty vysokoškolských studentů studujících nebo bydlících v Praze od roku 2010 každoročně mírně klesají. Vliv na to má zejména slabé zastoupení generace ve věku 18-24 let mezi obyvatelstvem a jeho snižující se zastoupení. Je však možné očekávat, že jako důsledek nedávného pozitivního populačního vývoje, se mohou v budoucnu počty studentů vysokých škol opět zvyšovat.

 

Studenti a absolventi vysokých škol v hl. m. Praze

Pramen: MŠMT

Kontakt:

Mgr. Lada Lebdušková, Mgr. Jana Podhorská

Oddělení informačních služeb

Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze

Tel.: +420 274 054 163, +420 737 280 502

E-mail: lada.lebduskova@czso.cz, jana.podhorska@czso.cz

 

  • Text aktuality ve formátu .pdf