Školství v hlavním městě Praze

 

21. 9. 2022

V hlavním městě Praze v posledních 10 letech přibylo 95 mateřských a 33 základních škol. Za stejné období přibylo v mateřských školách 14,8 % dětí, v základních školách dokonce 41,7 % dětí. Středních škol naopak v české metropoli od roku 2011 devět ubylo, počet jejich studentů roste od školního roku 2015/2016. Na veřejných a soukromých vysokých školách dle statistik podle místa studia v Praze poklesl od roku 2011 do roku 2021 počet studentů o 16,7 %, ale v posledních dvou letech vysokoškolských studentů 7,5 % přibylo.

 

Mateřské školy v Praze

Ve školním roce 2021/2022 bylo v Praze 435 mateřských škol a v nich 1 928 tříd, které navštěvovalo 42 580 dětí. Zřizovatelem mateřských škol v Praze byly nejčastěji městské části (69 %), čtvrtinu školek zřídily soukromé subjekty, malé množství i církev a kraj. V porovnání se školním rokem 2020/21 přibylo v hlavním městě 6 mateřských škol, od školního roku 2011/2012 celkem 95 školek. Výraznější nárůst počtu těchto zařízení měl pouze kraj Středočeský, kde se jejich počet zvýšil v poslední dekádě dokonce o 124. Během posledních deseti let přibývalo v Praze těchto předškolních zařízení každým rokem s výjimkou školního roku 2019/2020. Nejvíce mateřských škol přibylo hlavnímu městu v letech 2014/2015 (celkem 23) a 2013/14 (celkem 20).

Počet dětí navštěvujících v Praze mateřskou školu ve školním roce 2021/2022 dosáhnul na 42 580, meziročně tedy stagnoval. Oproti školnímu roku 2011/2012 však přibylo v mateřských školách v Praze 5,5 tisíce (14,8 %) dětí. Nejvíce dětí navštěvovalo některou z pražských mateřských škol v posledních deseti letech ve školním roce 2018/2019 – 43 288. Postupně pozvolna klesá počet dětí připadajících v Praze průměrně na jednu mateřskou školu i třídu. Ve školním roce 2021/22 připadalo v hlavním městě 98 dětí na jednu školku a 22,1 dítěte na jednu třídu. Pro srovnání, ve školním roce 2011/2012 to bylo 109 dětí na jednu školku a 24,7 dítěte na jednu třídu. Celorepublikový průměr ve školním roce 2021/2022 činil 67 dětí na jednu školku, v Pardubickém kraji to bylo pouze 56 dětí. Nejméně dětí na jednu třídu připadalo v kraji Ústeckém a Kraji Vysočina (oba 20,7 dítěte).

Po celé desetileté období v pražských školkách mírně převažovali chlapci nad dívkami, což odpovídá faktu, že se každoročně rodí více chlapců. Podíl dívek ve školkách se dlouhodobě pohyboval kolem 48 %. Podobného výsledku v poměru dívek a chlapců dosahují i ostatní kraje České republiky. Vyšší zastoupení cizinců mezi obyvateli hlavního města v porovnání s ostatními kraji je znatelné i na počtu dětí s jiným než českým státním občanstvím. V pražských mateřských školách bylo ve školním roce 2021/2022 mezi dětmi 11,5 % cizinců (celorepublikově 3,4 %). V mateřských školách hlavního města tvořily 98,6 % učitelů ženy (nejnižší podíl ze všech krajů). Průměr za celou republiku je 99,3 %.

Graf 1: Počet jednotlivých typů škol v hl. m. Praze
Pramen: MŠMT

 

Základní školy v Praze

Ve školním roce 2021/2022 se v Praze nacházelo 286 základních škol, od školního roku 2011/2012 jich přibylo 33, v posledním roce pouze dvě. Ve školním roce 2021/2022 navštěvovalo celkem 5 386 školních tříd v pražských základních školách 112 089 žáků. Na jednu základní školu v hlavním městě připadalo ve školním roce 2021/2022 v průměru 392 žáků, na jednu její třídu 21 žáků. Celorepublikový průměr činil v tomto roce 228 žáků na školu a 19 žáků na třídu. V Praze je nejvyšší počet žáků na jednu školu mezi kraji. V Kraji Vysočina připadalo průměrně pouze 168 žáků na jednu školu.
Počet žáků v pražských základních školách každoročně narůstal již od školního roku 2010/2011, v posledních deseti letech se navýšil o 35 900 dětí (47,1 %). Každým rokem se zvyšuje i počet tříd, od školního roku 2011/2012 narostl o 1 566 (41 %). Počet dětí v jedné třídě od roku 2013/14 v podstatě stagnuje na hodnotě 21 dětí. I pro základní školy je typická mírná převaha chlapců nad dívkami. Podíl dívek v pražských základních školách ve školním roce 2021/2022 činil 48,4 % a ani v rámci republiky se nijak výrazně nelišil. Dětí s cizím státním občanstvím navštěvovalo ve školním roce 2021/2022 pražské základní školy 9,7 % v porovnání s 6,4 % ve školním roce 2011/2012.

Ve školním roce 2021/2022 bylo nově přijato do prvních ročníků pražských základních škol 13 061 dětí. Hranice 13 tisíc dětí nově přijímaných do prvního ročníku základní školy byla v Praze poprvé překročena ve školním roce 2014/2015. Nejvíce nově nastoupivších prvňáků bylo zaevidováno ve školním roce 2016/2017, kdy základní školní docházku v některé z pražských základních škol začínalo 13 997 dětí.
Počet dětí na prvním stupni základní školy v Praze stoupal od školního roku 2011/2012 až do školního roku 2018/2019, v následujících letech klesal. Meziroční pokles v hlavním městě ve školním roce 2021/2022 činil 1,5 % dětí. Dětí na prvním stupni ubylo ve školním roce 2021/2022 meziročně ve všech krajích, za celou ČR o -1,7 %. Počet dětí na druhém stupni základních škol v Praze setrvale roste již od školního roku 2012/2013, v souhrnu za celou Českou republiku začalo žáků na druhém stupni přibývat o rok později. Ve školním roce 2021/2022 dosáhl meziroční přírůstek počtu dětí v Praze na druhém stupni na 4,8 %, za celé Česko na 2,8 %.
Ženy měly v roce 2021/2022 na pražských základních školách 81,6% podíl na celkovém počtu učitelů, což je nejméně v České republice. Nejvyšší podíl žen mezi učiteli měl v minulém školním roce Středočeský kraj – 85,9 %.

Graf 2: Děti na základních školách v hl. m. Praze
Pramen: MŠMT

 

Střední školy v Praze

Ve školním roce 2021/22 bylo na území Prahy 187 středních škol. V posledních čtyřech letech přibyly v Praze čtyři střední školy. Od školního roku 2011/2012 do školního roku 2017/2018 se naopak počet středních škol v Praze o 13 snížil.  Počet tříd na pražských středních školách vzrostl od školního roku 2011/2012 o 129. Z 3 082 tříd jich je 2 843 (92,2 %) určeno na denní formu vzdělávání. Na pražských středních školách ve školním roce 2021/2022 studovalo 71 376 žáků, z toho 67 161 (94,1 %) v denním studiu. Ze studentů celkem i ze studentů v denním studiu bylo 49,8 % dívek.
Podíl cizinců na celkovém počtu studujících na pražských středních školách dosáhl ve školním roce 2021/2022 na 5,8 %.

Nejvíce studentů na pražských středních školách studovalo na odborných středních školách se studiem zakončeným maturitní zkouškou (46,1 % ze všech studentů středních škol) a pak na gymnáziích s maturitních zkouškou (37,1 %). Na středních školách, kde je vzdělání ukončeno výučním listem, studovalo 12,6 % studentů středních škol. V Praze je oproti ČR větší podíl studentů studujících na gymnáziích a naopak menší podíl studentů studujících na školách poskytujících vzdělání s výučním listem.

V období školních let 2011/2012 až 2014/2015 počet studentů středních škol v metropoli postupně klesal, od roku 2015/2016 každým rokem roste. Za 10 let přibylo v Praze 4 163 studentů (6,2 %). Na jednu pražskou střední školu připadlo ve školním roce 2021/2022 v průměru 382 žáků (průměr za ČR je 347 žáků). Nově bylo ve školním roce 2021/2022 přijato na střední školy v Praze 19 036 žáků (z toho 17 291 pro denní formu vzdělávání), což je nejvíce za posledních 10 let a o 14,3 % (2 384 osob) více než ve školním roce 2011/2012.

Na pražských středních školách se dalo ve školním roce 2021/2022 studovat 125 oborů odborného vzdělání.
Podíl žen na učitelích na pražských středních školách dosáhnul na 60,4 %, v rámci zbytku republiky kolísal mezi 56,2 % (Královéhradecký kraj) a 63,1 % (Moravskoslezský kraj).

 

Vyšší odborné školy v Praze

Ve školním roce 2021/2022 v Praze existovalo 34 vyšších odborných škol, které navštěvovalo 4 796 studentů. V české metropoli tak od školního roku 2011/2012 ubylo na tomto typu škol 1 615 studentů (25,2 %) a pět škol zaniklo. Pro skladbu studentů na vyšších odborných školách je typická výrazná převaha žen. V Praze na vyšších odborných školách ženy-studentky ve školním roce 2021/2022 tvořily 72,5 %. Jejich celorepublikový podíl dosáhl na 76,7 %, v Pardubickém kraji studovalo na vyšších odborných školách dokonce 85,8 % žen.
Podíl cizinců na celkovém počtu studentů na vyšších odborných školách v Praze ve školním roce 2021/2022 dosáhl na 7,6 %.
Mezi učiteli na pražských vyšších odborných školách působilo ve školním roce 2021/2022 57,3 % žen, což je po Jihočeském kraji (56,7 %) druhá nejnižší hodnota v republice.

 

Vysoké školy v Praze

V Praze působilo v roce 2021 celkem 29 vysokých škol. Je to bezmála polovina (48,3 %) ze všech vysokých škol v České republice. Z 29 pražských vysokých škol jich je osm veřejných s celkovým počtem 39 fakult a jedna státní se 2 fakultami. Soukromých vysokých škol má Praha 20 (fakulty mohou být zřízeny pouze na státních a veřejných VŠ).
 

Veřejné a soukromé vysoké školy podle místa studia v Praze

Na veřejných a soukromých vysokých školách podle místa studia v Praze v roce 2021 studovalo 120 368 studentů, tj. o 16,7 % méně než v roce 2011, ale o 3 % více než před rokem. Zatímco od roku 2011 do roku 2019 počet studentů v těchto zařízeních každoročně pozvolna klesal, za poslední dva roky se zvýšil celkem o 7,5 %. Mezi studenty mírně převládaly ženy (53,4 %).

V prezenčním studiu studovalo 98 140 studentů (81,5 %). Zastoupení studentů, kteří se účastní prezenčního studia se od roku 2011 stále mírně zvyšuje – v roce 2011 studovalo prezenčně jen 71 % všech studentů.
Studentů se státním občanstvím České republiky se v roce 2021 vzdělávalo na pražských veřejných a soukromých vysokých školách 93 859 (78 %). Cizí státní občanství mělo tedy 26 509 studentů (22 %). Dle statistik podle místa studia po roce 2000 dosáhl počet absolventů veřejných a soukromých vysokých škol v Praze svého maxima v roce 2012, kdy jich bylo 34 980. Pak už počet absolventů každým rokem klesal až na 23 291 v roce 2021. Při vyčlenění absolventů se státním občanstvím ČR platí stejný trend – jejich počet stoupal až do roku 2011, kdy jich bylo 30 323, následoval postupný pokles – v roce 2021 již opustilo pražské vysoké školy jen 18 955 absolventů.

Veřejné a soukromé vysoké školy podle místa trvalého bydliště

Podle místa trvalého bydliště měla Praha 36 458 studentů vysokých škol. Studentů se státním občanstvím České republiky a trvalým bydlištěm v Praze bylo 34 087. Podle místa trvalého bydliště v Praze absolvovalo v roce 2021 některou veřejnou nebo soukromou vysokou školu 6 918 osob, což je nejméně od roku 2005. Počet absolventů klesal každým rokem od roku 2012.


Graf 3: Studenti a absolventi vysokých škol (veřejných a soukromých) v hl. m. Praze
Pramen: MŠMT

Kontakt:

Ing. Martina Kuřitková
Oddělení informačních služeb
Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze
Tel.: 274 054 163

E-mail: martina.kuritkova@czso.cz

 

Zdroj dat: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Další údaje z oblasti školství naleznete v publikaci  Školy a školská zařízení - školní rok 2021/2022.


  • Komentář v pdf