Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení Prahy ve 2. čtvrtletí 2022

 

09. 08. 2022

Příjezdový cestovní ruch v Praze je na vzestupu. Po odstranění ochranných opatření spojených s pandemií covid-19 v Praze opět rychle přibývá turistů. Ve 2. čtvrtletí 2022 přijelo do Prahy 1,6 mil. hostů, z toho 1 179 701 ze zahraničí a 430 930 z ostatních částí České republiky. Hromadná ubytovací zařízení v Praze zaevidovala více než 3,5 mil. přenocování, z nichž 2 813 136 připadlo na zahraniční a 735 762 na domácí návštěvníky.

Meziročně se počet hostů v hlavním městě navýšil o 564,2 %, počet přenocování vzrostl o 605,5 %. Oproti srovnatelnému období v roce 2019 před pandemií covid-19 zaostávala ve druhém čtvrtletí 2022 Praha již jen o 25,6 % hostů a 28,5 % přenocování.

 

Od dubna do června 2022 přijelo do pražských hromadných ubytovacích zařízení 1 610 631 hostů. Výrazně převládali hosté ze zahraničí, kterých přicestovalo 1 179 701 (73,2 %), rezidentů bylo 430 930 (26,8 %).

Počet zahraničních hostů Prahy v porovnání s velmi slabou návštěvností ve druhém čtvrtletí předchozího roku narostl téměř o 1,1 milionu osob (1 160 %). I počet hostů z ostatních částí České republiky se meziročně značně zvýšil – o více než 282 tisíc (189,5 %).
Celkově sice ještě návštěvnost Prahy v druhém kvartále 2022 nebyla na úrovni druhého čtvrtletí roku 2019 (před pandemií), ale byla nižší už jen o 25,6 %. Vývoj na straně domácích a zahraničních hostů se přitom liší. Nerezidentů bylo v porovnání s druhým čtvrtletím 2019 o 36,2 % méně, rezidentů naopak 37,1 % přibylo.

Rozhodující pro takto pozitivní vývoj byl jistě i fakt, že Ministerstvo zdravotnictví zrušilo od 9. dubna 2022 stávající ochranná opatření spojená s pandemií Covid-19 v souladu s aktuální epidemiologickou situací v České republice i v zahraničí. Od tohoto data je opět možné přicestovat do ČR bez jakéhokoliv omezení, a to bez ohledu na zemi, ze které osoba cestuje.

Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v Praze ve druhém čtvrtletí 2022 přesáhnul 3,5 milionu. Na zahraniční návštěvníky z toho připadlo 2 813 136 přenocování (79,3 %), na rezidenty 735 762 přenocování (20,7 %). Celkově počet přenocování meziročně vzrostl o více než 3 miliony (605,5 %). V porovnání s druhým čtvrtletím 2019 činil celkový pokles 28,5 % přenocování. Zatímco u hostů ze zahraničí byl počet přenocování v porovnání se situací před 3 lety o 36,5 % nižší, u rezidentů se o 37,4 % zvýšil.

Meziročně přibylo domácích i zahraničních hostů ve všech sledovaných měsících. Každý měsíc od dubna do června zaznamenala pražská hromadná ubytovací zařízení přírůstek přesahující 400 tisíc hostů. V červnu 2022 návštěvnost zaostávala za červnem 2019 jen o 20 %. V tomto měsíci byla také návštěvnost v rámci sledovaného čtvrtletí nejvyšší – 587 665 hostů. Počet přenocování se v červnu přiblížil 1,3 milionu.

 

Obrázek 1: Hosté a přenocování v hl. m. Praze v období Q2/2012-Q2/2022

 

Zahraniční návštěvníci se rekrutovali v první řadě z evropských zemí - 81,9 %, ze Severní Ameriky jich přijelo 8,3 % a z Asie 6,7 %.

Nejvyšší návštěvnost připadá na hosty z Německa, odkud jich přicestovalo 259 tisíc (22,0 % z celkového počtu nerezidentů). Následovali Slováci (9,1 % z celkového počtu nerezidentů), turisté z USA (7,5 %), Polska (6,9 %) a Velké Británie (5,8 %). Pozitivně se vyvíjela návštěvnost ze všech koutů světa, i když hosté z nepříliš vzdálených zemí se vracejí rychleji.

Počet Němců, kteří se ve 2. čtvrtletí letošního roku ubytovali v některém z pražských hromadných ubytovacích zařízení, se již dostal na úroveň návštěvnosti stejného období 2019. Podobně je to i s počtem Poláků, Rakušanů nebo Maďarů. Počet Slováků je v porovnání se situací před třemi lety o 37,5 % vyšší, počet jejich přenocování dokonce o 50 % vyšší.

Zatím se z objektivních příčin (válka na Ukrajině, chybějící letecké spojení) nevrátili Číňané (- 93,9 % oproti 2. čtvrtletí 2019), Rusové (-93,4 %), hosté z Japonska (-90,1 %) nebo Jižní Koreje (-89,3 %).

Průměrný počet přenocování ve 2. čtvrtletí 2022 dosáhl celkově na 2,2 noci, u zahraničních návštěvníků na 2,4 noci, u domácích na 1,7 noci.

 

Obrázek 2: Podíl zahraničních návštěvníků hromadných ubytovacích zařízení na jejich celkovém počtu (%) v hl. m. Praze ve 2. čtvrtletí 2022

Od počátku roku přijelo do Prahy 2 368 313 hostů, což je o více než 2 miliony nad úrovní návštěvnosti v prvním pololetí 2021, ale o 1,3 milionu osob (-35,7 %) méně než v prvním pololetí 2019. Úbytek hostů v porovnání se situací před pandemií se týká pouze návštěvníků ze zahraničí (-46 %). Rezidentů ve srovnání s obdobím leden až červen 2019 přibylo 18 % (více než 100 tisíc).

Za prvních šest měsíců roku 2022 bylo v hromadných ubytovacích zařízeních v Praze realizováno 5 226 836 přenocování, tj. o 4,5 mil. více než před rokem, ale stále ještě o 3 miliony méně než v prvním pololetí 2019.

 

Obrázek 3: Počet přenocování a průměrný počet přenocování jednoho hosta v hl. m. Praze ve 2. čtvrtletí 2022

Do hromadných ubytovacích zařízení v České republice během 2. čtvrtletí 2022 přijelo 5 028 288 hostů, kteří zde realizovali 11 967 484 přenocování. Z celkového množství nerezidentů jich 61,4 % mířilo do Prahy, s velkým odstupem následovaly kraje Jihomoravský a Karlovarský (7 %). Hlavní město si pro svoji návštěvu vybralo i 13,9 % rezidentů, čímž se i z jejich strany stalo nejnavštěvovanějším krajem. Na druhém místě se umístily kraje Jihomoravský (12,8 % rezidentů) a Jihočeský (9 %).

 

ČSÚ sleduje údaje o počtu hostů a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních.

Hromadná ubytovací zařízení (HUZ) jsou zařízení s minimálně pěti samostatnými ubytovacími jednotkami (pokoji či apartmány) a zároveň deseti lůžky sloužící pro účely cestovního ruchu.

Výsledky za 2. čtvrtletí 2022 byly sestaveny standardně na základě zpracování výkazu CR 1-12 a CR 2-04. Údaje za 2. čtvrtletí roku 2022 jsou předběžné.

Do celkových výsledků návštěvnosti jsou započítány údaje týkající se ukrajinských státních příslušníků, kteří si ubytování hradili sami. Vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině však nebylo ve všech případech možné na straně provozovatelů ubytovacích zařízení rozlišit, zda jde o turistu či uprchlíka. Do počtu návštěvníků tak mohly být započítány i osoby, které nelze objektivně považovat za účastníka cestovního ruchu dle mezinárodních doporučení.

Údaje o cestovním ruchu lze nalézt ve VDB:

Statistiky VDB (czso.cz)

Nebo ve formátu otevřených dat na:

https://www.czso.cz/csu/czso/hoste-a-prenocovani-v-hromadnych-ubytovacich-zarizenich-podle-zemi

 

Kontakt:
Ing. Martina Kuřitková
Oddělení informačních služeb
Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze
Tel.: 274 054 163
E-mail: martina.kuritkova@czso.cz
 

  • Komentář v pdf