Analýzy SLDB 2001

 

 • 4101-01 Předběžné výsledky SLDB 2001
  Anotace: Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů, které se uskutečnilo k 1. 3. 2001, jsou sestaveny na základě postupné sumarizace vybraných ukazatelů, jejichž pomocí jsou zjišťovány souhrnné ukazatele za osoby a byty ve vybraném územním detailu. Publikace Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2001 obsahuje základní údaje za Českou republiku, kraje a jednotlivé okresy.
 • 4109-03 - Vývoj věkové struktury obyvatelstva a její tendence
  Anotace: Publikace analyzuje dlouhodobé tendence vývoje věkové struktury obyvatelstva, proces "stárnutí" populace v ČR, porovnání územních rozdílů a zhodnocení příčin na základě údajů sčítání lidu
 • 4110-03 - Náboženské vyznání obyvatelstva
  Anotace: Zhodnocení změn struktury náboženského vyznání obyvatelstva podle údajů ze sčítání lidu v období 1950 - 2001. Analýza územního rozmístění věřících osob, základní trendy vývoje nejpočetněji zastoupených církví, změny postojů obyvatelstva k otázce náboženství.
 • 4112-03 - Struktura bytového fondu
  Anotace: Hodnocení bytového fondu podle výsledků sčítání lidu. Zaměří se na aktuální počty neobydlených bytů, charakteristiky obydleného bytového fondu (vlastnická struktura domovního a bytového fondu, velikosti bytů, technická vybavenost bytů a charakteristiky úrovně bydlení) a jejich porovnání s předchozími sčítáními.
 • 4113-03 - Úroveň vzdělání obyvatelstva podle výsledků sčítání lidu
  Anotace: Publikace charakterizující na základě výsledků sčítání úroveň vzdělání obyvatelstva podle pohlaví, věku, ekonomické aktivity a dalších kombinačních třídění, včetně srovnání vybraných údajů s výsledky předchozích cenzů.
 • 4114-03 - Národnostní složení obyvatelstva
  Anotace: Analýza základních charaktristik národnostní struktury obyvatelstva, hodnocení dlouhodobého vývoje počtu osob hlavních národnostních menšin v ČR, změny národnostní struktury z hledniska území.
 • 4115-03 - Ekonomická aktivita obyvatelstva
  Anotace: Zhodnocení vývoje a změn ekonomické aktivity obyvatelstva, porovnání úrovně zaměstnanosti u mužů a žen, regionální rozmístění zaměstnaných a nezaměstnaných. Charakteristika změn struktury podle odvětví a ekonomické činnosti.
 • 4116-07 - Statistický lexikon obcí 2007
  Anotace: Publikace v elektronické podobě je aktualizací publikace "Statistický lexikon obcí ČR 2006". Obsahuje seznam obcí České republiky, jejích částí a základních sídleních jednotek, sestavených podle územní struktury státu k 1. lednu 2007. Statistický lexikon je doplněn základními údaji ze sčítání lidu, domů a bytů 2001 až do úrovně částí obcí a ZSJ, přepočtenými rovněž na územní strukturu k 1.1.2007.
 • 4118-03 - Plodnost a sňatečnost žen
  Anotace: Analýza výsledků sčítání lidu 2001, týkajících se počtu narozených dětí ve vztahu ke struktuře žen - matek podle věku a rodinného stavu. Důležitý podklad pro výpočet generačních měr plodnosti a pro populační prognózy.
 • 4119-03 - Vzdělání a zaměstnanost žen v ČR podle výsledků SLDB 2001
  Anotace: Analýza vzdělání žen a jejich zaměstnanosti podle výsledků SLDB 2001. Publikace se zaměří na problematiku výše a druhu vzdělání žen a jejich uplatnění na trhu práce, především na ekonomickou aktivitu žen, druh jejich profese a postavení v zaměstnání i na frekvenci a vzdálenosti dojíždění do práce.
 • 4120-03 - Rozmístění a koncentrace obyvatelstva ČR
  Anotace: Analýza rozdílů v sídelní struktuře mezi českými a moravskými kraji, zhodnocení tendencí ve vývoji těchto rozdílů, hodnocení změn ve vývoji počtu obyvatel a obydlených bytů podle velikostních skupin obcí. Součástí publikace budou i údaje o venkovském a městském obyvatelstvu podle krajů a okresů.
 • 4121-03 - Obyvatelstvo České republiky podle místa narození časová řada
  Anotace: Publikace analyzuje výsledky dlouhodobé migrace obyvatel České republiky zjištěné SLDB 2001 a navazuje na obdobnou publikaci vydanou z výsledků SLDB 1991.
 • 4122-04 - Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka a vyjížďka
  Anotace: Analýza výsledků údajů o dojížďce a vyjížďce do zaměstnaní a škol ze SLDB 2001. Vyhodnoceny budou směry dojížďky a vyjížďky, její frekvence, doba trvání a způsob dopravy.
 • 4123-04 - Senioři v České republice
  Anotace: Analýza postavení seniorů v ČR a jejich početní zastoupení v populaci pohledem výsledků sčítání lidu.
 • 4124-04 - Rodiny se závislými dětmi
  Anotace: Základní charakteristiky souboru rodin se závislými dětmi, změny jejich počtu, struktury podle počtu dětí a průměrná velikost za období mezi sčítáními 1991 a 2001. Územní rozložení a zastoupení jednotlivých typů rodin (úplné a neúplné rodiny). Úroveň bydlení rodin s dětmi a vybavenost jejich domácností v porovnání s bezdětnými rodinami.
 • 4125-04 - Faktická manželství v datech SLDB 2001
  Anotace: Změny v počtu faktických manželství a jejich podílu na celkovém počtu úplných rodin. Základní charakteristiky souboru faktických manželství, resp. obou partnerů např. věk, rodinný stav, vzdělání, náboženské vyznání, ekonomická aktivita. Počty závislých dětí v těchto rodinách. Zhodnocení změn ve srovnání s rokem 1991.
 • 4126-04 - Regionální rozdíly v bydlení
  Anotace: Hodnocení vývoje bytového fondu a úrovně bydlení v krajích podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů. Některé charakteristiky bytového fondu (velikost bytu, technická vybavenost) budou uvedeny až do úrovně okresů.
 • 4127-04 - Obyvatelstvo podle způsobu bydlení
  Anotace: Hodnocení rozdílů v bydlení (byty versus ubytovací zařízení a nouzová obydlí) mezi těmito skupinami osob podle základních charakteristik (věku, pohlaví, rodinného stavu, vzdělání, ekonomické aktivity apod.).
 • 4128-04 - Historický lexikon obcí České republiky 1896-2005
  Anotace: Retrospektivní lexikon obcí České republiky je přehledem o vývoji názvů obcí a částí obcí (dříve osady) v návaznosti na územní strukturu (příslušnost k okresu a obci) od roku 1850 do roku 2001. Datová část obsahuje za každou obec a část obce údaje o počtu obyvatel a počtu domů. V publikaci lze nalézt další doplňující informace, např. u každé obce je uvedena první písemná zmínka o její existenci aj.
 • 4131-05 - Vybrané charakteristiky bydlení obyvatel za rok 2001
  Anotace: Souhrn údajů charakterizujících úroveň bydlení obyvatelstva z pohledu výsledků sčítání lidu a jiných statistických zjišťování i mezinárodního srovnání. Vybrané údaje ze sčítání 2001 i za jednotlivé obce ČR.
 • 4132-05 - Sčítání lidu, domů a bytů 2001- Pramenné dílo
  Anotace: Souhrn základních výsledků ze sčítání lidu 2001 v členění na datovou a analytickou část, retrospektivní přehled vybraných ukazatelů, metodika a další informace ze sčítání lidu 2001.
 • 4133-05 - Domácnosti jednotlivců v ČR v letech 1970 až 2001
  Anotace: Vývoj domácností jednotlivců v období 1970-2001, jejich demografická aj. struktura, bydlení a základní informace o domácnostech jednotlivců v krajích a okresech.
 • 4134-06 - Mezinárodní výsledky sčítání lidu, domů a bytů
  Anotace: Obsahuje základní údaje ze sčítání lidu, domů a bytů kolem roku 2001 ve vybraných evropských zemích včetně stručného hodnocení.
 • Podobné publikace za jednotlivé kraje, popřípadě za jednotlivé okresy najdete na internetových stránkách příslušných krajských pracovišť