Mezinárodní výsledky sčítání lidu, domů a bytů - 2001

 
Kód: e-4134-06
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Josef Škrabal
E-mail: josef.skrabal@czso.cz


Tabulková část
Tab. 1 Obyvatelstvo podle věku a pohlaví (absolutní údaje) Excel PDF
Tab. 2 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity a postavení v zaměstnání (absolutní údaje) Excel PDF
Tab. 3 Zaměstnání podle odvětví národního hospodářství (absolutní údaje) Excel PDF
Tab. 4 Hospodařící domácnosti podle typu (absolutní údaje) Excel PDF
Tab. 5 Trvale obydlené byty podle počtu místností (absolutní údaje) Excel PDF
Tab. 6 Obyvatelstvo podle věku a pohlaví Excel PDF
Tab. 7 Vybrané charakteristiky struktury obyvatelstva podle věku a pohlaví Excel PDF
Tab. 8 Obyvatelstvo podle rodinného stavu, věku a pohlaví Excel PDF
Tab. 9 Cizinci podle státního občanství Excel PDF
Tab. 10 Cizinci podle věku Excel PDF
Tab. 11 Průměrný věk cizinců podle státního občanství Excel PDF
Tab. 12 Osoby narozené v zahraničí podle regionu narození Excel PDF
Tab. 13 Obyvatelstvo podle místa pobytu rok před sčítáním Excel PDF
Tab. 14 Obyvatelstvo 15leté a starší podle ekonomické aktivity a pohlaví Excel PDF
Tab. 15 Míra ekonomické aktivity obyvatelstva podle věku a pohlaví Excel PDF
Tab. 16 Obyvatelstvo ekonomicky aktivní podle pohlaví a druhu ekonomické aktivity Excel PDF
Tab. 17 Obyvatelstvo ekonomicky neaktivní podle důvodu neaktivity Excel PDF
Tab. 18 Míra nezaměstnanosti podle věku a pohlaví Excel PDF
Tab. 19 Cizinci ekonomicky aktivní podle druhu ekonomické aktivity a podle pohlaví Excel PDF
Tab. 20 Zaměstnané osoby ve skupinách odvětví národního hospodářství podle pohlaví, zaměstnaní cizinci ve skupinách odvětví národního hospodářství Excel PDF
Tab. 21 Podíl zaměstnaných dojíždějících za prací podle pohlaví a podle věku, podíl dojíždějících za prací do zahraničí Excel PDF
Tab. 22 Obyvatelstvo 15leté a starší podle nejvyššího ukončeného vzdělání a podle pohlaví, cizinci podle nejvyššího ukončeného vzdělání Excel PDF
Tab. 23 Ukazatel úrovně vzdělání obyvatelstva 15letého a staršího podle pohlaví a věku Excel PDF
Tab. 24 Míra ekonomické aktivity a míra nezaměstnanosti obyvatelstva ve věku 15-74 let podle vzdělání Excel PDF
Tab. 25 Obyvatelstvo podle pohlaví a pozice v domácnosti Excel PDF
Tab. 26 Hospodařící domácnosti podle typu Excel PDF
Tab. 27 Hospodařící domácnosti podle počtu členů, osoby v domácnostech podle velikosti domácností Excel PDF
Tab. 28 Rodiny podle typu a podle počtu dětí Excel PDF
Tab. 29 Osoby 0-14leté podle typu domácnosti a podle pozice v domácnosti Excel PDF
Tab. 30 Rodiny podle typu a ekonomické aktivity jejich členů Excel PDF
Tab. 31 Podíl seniorů žijících v domácnostech jednotlivců podle věku a pohlaví Excel PDF
Tab. 32 Podíl seniorů žijících v institucionálních zařízeních pro seniory podle věku a pohlaví Excel PDF
Tab. 33 Obyvatelstvo podle způsobu bydlení Excel PDF
Tab. 34 Cizinci podle způsobu bydlení Excel PDF
Tab. 35 Trvale obydlené byty podle počtu místností Excel PDF
Tab. 36 Osoby v bytech podle počtu místností Excel PDF
Tab. 37 Průměrný počet osob v bytě podle počtu místností Excel PDF
Tab. 38 Podíl trvale obydlených bytů v osobním vlastnictví podle počtu místností Excel PDF
Tab. 39 Trvale obydlené byty podle vybavenosti Excel PDF
Tab. 40 Trvale obydlené byty podle období výstavby Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.06.2006
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.