Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 4. čtvrtletí 2014

Historicky nejvyšší míra zaměstnanosti

03.02.2015
Kód: 250145-14
 Celková zaměstnanost se ve 4. čtvrtletí 2014 zvýšila proti stejnému období roku 2013 o 59,3 tis. osob, míra zaměstnanosti 15-64letých dosáhla 69,8 % a meziročně vzrostla o 1,5 procentního bodu. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO se meziročně snížil o 50,1 tis. osob, počet dlouhodobě nezaměstnaných se snížil o 8,9 tis. osob. Obecná míra nezaměstnanosti 15-64letých meziročně klesla o 1,0 procentního bodu a činila 5,8 %.

Zaměstnanost
Průměrný počet zaměstnaných, očištěný od sezónních vlivů, se ve 4. čtvrtletí 2014 proti 3. čtvrtletí 2014 zvýšil o 22,4 tis. osob.

Meziročně vzrostl počet zaměstnaných osob o 59,3 tis. (tj. o 1,2 %) na 5 017,1 tis. osob. V souhrnu počet podnikatelů vč. pomáhajících rodinných příslušníků ve srovnání se 4. čtvrtletím 2013 vzrostl o 8,6 tis. na 899,0 tis. a jejich podíl činil 17,9 %. Počet zaměstnanců vč. členů produkčních družstev výrazně vzrostl proti 4. čtvrtletí 2013 o 50,7 tis. osob na 4 118,0 tis. osob a činil 82,1 % z celkové zaměstnanosti.

Růst celkové zaměstnanosti se nejvýrazněji projevil v sekundárním sektoru (o 34,3 tis. oproti minulému roku, celkově 1 908,4 tis.). V terciárním sektoru služeb se zvýšil počet pracujících o 25,2 tis. osob (celkově 2 964,3 tis.), o nevýznamných 0,2 tis. poklesl počet osob v primárním sektoru (celkově 144,1 tis.).

Míra zaměstnanosti (podíl počtu zaměstnaných osob ve skupině 15-64letých) dosáhla 69,8 % a ve srovnání se 4. čtvrtletím roku 2013 vzrostla o 1,5 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů se zvýšila o 1,4 procentního bodu na 77,5 %, míra zaměstnanosti žen vzrostla o 1,6 procentního bodu na 61,8 %.

Významný růst zaměstnanosti v posledním čtvrtletí v kombinaci s dlouhodobým růstem se promítly do historicky nejvyšší úrovně zaměstnanosti od začátku šetření v roce 1993. Druhá nejvyšší míra zaměstnanosti 15-64letých byla přitom dosažena ve 4. čtvrtletí roku 1995, v době kdy se míra nezaměstnanosti pohybovala pouze kolem hranice 4 %.

Nezaměstnanost
Průměrný počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO)1), očištěný od sezónních vlivů, se proti 3. čtvrtletí roku 2014 snížil o 6,7 tis. osob.

Počet nezaměstnaných osob dosáhl 305,3 tis. (z toho 161,2 tis. žen), meziročně se celkový počet nezaměstnaných snížil o 50,1 tis. osob. Pokles nezaměstnanosti se projevil více v ženské (o 28,2 tis.) než mužské populaci (o 21,9 tis.).

Počet osob nezaměstnaných jeden rok a déle se meziročně snížil o 8,9 tis. a dosáhl 141,2 tis. osob. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných z celkového počtu nezaměstnaných osob byl 46,2 %.

Obecná míra nezaměstnanosti podle definice ILO ve věkové skupině 15-64letých (podíl nezaměstnaných k pracovní síle, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) dosáhla ve 4. čtvrtletí 2014 5,8 % a oproti minulému roku se snížila o 1,0 procentního bodu. V třídění podle stupně dosaženého vzdělání mají nízkou míru nezaměstnanosti trvale vysokoškoláci (2,6 %) a osoby s úplným středním vzděláním s maturitou (4,5 %). Vysoká míra nezaměstnanosti přetrvává ve skupině osob se základním vzděláním (21,7 %), nadprůměrná je i v početné skupině osob se středním vzděláním bez maturity vč. vyučených (6,8 %).

Rekordní úroveň zaměstnanosti je doprovázena i významným poklesem nezaměstnanosti, která je již nejnižší od začátku ekonomické krize (4. čtvrtletí roku 2008). Lepší podmínky na trhu práce reflektují trend ekonomického oživení v České republice,

Neaktivita
V rámci výběrového šetření jsou zjišťovány údaje i za osoby, které nepracují, aktivně práci nehledají a nesplňují tak podmínky ILO pro nezaměstnané, ale přitom uvádějí, že by chtěly pracovat. Ve 4. čtvrtletí roku 2014 činil jejich počet 127,1 tis. osob, tj. o 12,2 tis. méně než ve stejném období roku 2013. Většina osob, které by chtěly pracovat, však nemůže ihned nastoupit do případného zaměstnání. Nejpozději do 14 dnů je schopno nastoupit 49,2 tis. osob.
_____________________________

1) Za nezaměstnané jsou podle definice ILO považovány osoby, které v referenčním období neměly žádné zaměstnání, neodpracovaly ani jednu hodinu za mzdu nebo odměnu a aktivně hledaly práci, do které by byly schopny nastoupit nejpozději do dvou týdnů. Tato metodika je jednotná pro všechny členské země EU a poskytuje mezinárodně srovnatelné údaje. Je třeba respektovat skutečnost, že definice nezaměstnaných podle ILO se liší od definice uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce MPSV.


Poznámky
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Dalibor Holý, tel.: 274052694, e-mail: dalibor.holy@czso.cz
Kontaktní osoba: Ondřej Nývlt, tel.: 274054069, e-mail: ondrej.nyvlt@czso.cz
Autoři analýzy: Bohuslav Mejstřík, Marta Petráňová
Zdroj dat: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), které se provádí ve vybraných bytových domácnostech. V rámci šetření nejsou zahrnuta hromadná ubytovací zařízení. Výsledky výběrového šetření byly převáženy na celkovou populaci ČR na základě výsledků statistiky obyvatelstva k 1. 1. 2014 a predikce vývoje v roce 2014. Převážené výsledky na celkovou populaci ČR vycházejí z dat sčítání 2011.
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení předběžného zpracování: 15. 1. 2015 / 22. 1. 2015
Navazující internetový dokument: 250128-14 - „Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice podle výsledků výběrového šetření pracovních sil - čtvrtletní údaje“ s definitivními výsledky šetření vyjde do konce 1. čtvrtletí 2015 (/csu/czso/katalog-produktu).
Termín zveřejnění další RI: 4. 5. 2015


Související analýza: Čtvrtletní analýza VŠPS na aktuální téma - 4. čtvrtletí 2014

  • czam020315.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Zaměstnané osoby (postavení v hlavním zaměstnání, absolutně, podíly, meziroční přírůstky a indexy)
  • Graf 1 Zaměstnaní, nezaměstnaní (absolutně)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 03.02.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz