Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 3. čtvrtletí 2010

Zlepšení situace na trhu práce

08.11.2010
Kód: r-3102-10
 
Celková zaměstnanost se ve 3. čtvrtletí 2010 snížila proti stejnému období roku 2009 o 10,1 tis. osob, míra zaměstnanosti 15-64letých dosáhla 65,4 % a meziročně vzrostla o 0,2 procentního bodu. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO se meziročně snížil o 12,4 tis. osob, počet dlouhodobě nezaměstnaných se ale zvýšil o 52,3 tis. osob. Obecná míra nezaměstnanosti 15-64letých meziročně klesla o 0,2 procentního bodu na 7,2 %.


* * *

Zaměstnanost

Předběžné výsledky za 3. čtvrtletí 2010 potvrzují podstatné zpomalení meziročního poklesu zaměstnanosti, v krátkodobém horizontu i celkový nárůst zaměstnanosti. Průměrný počet zaměstnaných, očištěný od sezónních vlivů, se zvýšil proti 2. čtvrtletí roku 2010 o 17,1 tis. osob, tj. o 0,3 %. Meziročně poklesl počet osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním o 10,1 tis. osob (o 0,2 %) na 4 911,5 tis., meziroční pokles ve 2. čtvrtletí činil 60,3 tis. osob (1,2 %) v 1. čtvrtletí roku 2010 dokonce 117,6 tis. osob (2,4 %). Převážná část byla zaměstnána na plný úvazek, podíl částečných úvazků byl v civilním sektoru 5,8 %.

Počet zaměstnanců vč. členů produkčních družstev se snížil proti 3. čtvrtletí 2009 o 53,8 tis. na 4 035,3 tis. a jejich podíl na celkové zaměstnanosti, podobně jako v předchozím čtvrtletí, činil 82,2 %. Pokles počtu osob v zaměstnaneckém poměru byl naopak kompenzován relativně vysokým nárůstem počtu podnikatelů v hlavním zaměstnání vč. pomáhajících rodinných příslušníků. Proti srovnatelnému období roku 2009 se jejich počet zvýšil o 43,5 tis. na 876,1 tis. a jejich podíl na celkové zaměstnanosti činil 17,8 %. I přes zastavení poklesu podílu osob v pozici zaměstnanců vč. členů produkčních družstev v posledním čtvrtletí, nadále platí, že pokles počtu osob v pozici zaměstnanců zapříčinil meziroční pokles celkové zaměstnanosti v České republice.

Rok 2009 a začátek roku 2010 lze charakterizovat vysokým propadem zaměstnanosti v sekundárním sektoru částečně kompenzovaným růstem počtu zaměstnaných osob v terciárním sektoru. Oživení ekonomiky ve 2. a především ve 3. čtvrtletí roku 2010 se projevilo v podstatném zmírnění poklesu počtu pracujících ve výrobním sektoru. Zatímco v 1. čtvrtletí 2010 činil meziroční úbytek počtu pracujících v sekundárním sektoru 116,6 tis., ve 2. čtvrtletí se jednalo o úbytek 79,8 tis. osob a ve 3. čtvrtletí roku 2010 pouze o 12,4 tis. osob. Nepatrně se meziročně zvýšil počet zaměstnaných osob v terciárním sektoru, když v něm vzrostl počet zaměstnaných osob o 7,9 tis. Významně se nezměnil již tak nízký počet zaměstnaných osob v primárním sektoru, jejich počet ve třetím čtvrtletí roku 2010 činil 153,8 tis. osob.

Míra zaměstnanosti (podíl počtu osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním ve skupině 15-64letých) dosáhla 65,4 % a ve srovnání se 3. čtvrtletím 2009 vzrostla o 0,2 procentního bodu, přičemž v 1. čtvrtletí roku 2010 činil meziroční pokles 1,4 procentního bodu. Růst míry byl ovlivněn poklesem celkového počtu obyvatel ve věku 15-64 let. Míra zaměstnanosti mužů se zvýšila o 0,6 procentního bodu na 74,3 %, míra zaměstnanosti žen se však snížila o 0,1 procentního bodu na 56,4 %.

Nezaměstnanost

Průměrný počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) 1), očištěný od sezónních vlivů, se proti 2. čtvrtletí roku 2010 snížil o 10,6 tis. osob (bez očištění od sezónních vlivů zůstal počet nezaměstnaných osob shodný). Stagnace počtu nezaměstnaných osob i v období nástupu absolventů škol na trh práce ukazuje na postupné zlepšování situace na trhu práce.

Počet nezaměstnaných osob dosáhl 374,7 tis. (z toho 194,8 tis. žen) a v porovnání se 3. čtvrtletím roku 2009 se celkový počet nezaměstnaných snížil o 12,4 tis., když ještě v 1. čtvrtletí roku 2010 činil meziroční vzestup 119,9 tis. osob. Meziroční pokles nezaměstnanosti se projevil především v mužské populaci (o 11,8 tis.).

Negativní je skutečnost, že počet osob nezaměstnaných jeden rok a déle se nadále zvyšoval. Proti 3. čtvrtletí 2009 se jejich počet zvýšil o 52,3 tis. osob a činil 160,8 tis. osob. Jejich podíl se začal opětovně přibližovat polovině všech nezaměstnaných osob (42,9 %), přitom v 1. čtvrtletí roku 2010 činil pouze 35,7 %.

Obecná míra nezaměstnanosti podle definice ILO (ve věkové skupině 15-64letých) dosáhla 7,2 %, proti 3. čtvrtletí 2009 se snížila o 0,2 procentního bodu.

Odlišná metodika zjišťování se promítla do diference mezi výší obecné míry nezaměstnanosti (ILO) a míry registrované nezaměstnanosti MPSV. Tendence vývoje obou měr byly podobné, míra registrované nezaměstnanosti MPSV dosáhla ve 3. čtvrtletí hodnoty 8,6 %.

Nízkou míru nezaměstnanosti mají trvale vysokoškoláci (2,9 %) a osoby s úplným středním vzděláním s maturitou (5,5 %). Vysoká míra nezaměstnanosti přetrvává ve skupině osob se základním vzděláním (23,6 %) a mírně nadprůměrná je v početné skupině osob se středním vzděláním bez maturity vč. vyučených (8,0 %).

Neaktivita

V rámci výběrového šetření jsou zjišťovány údaje i za osoby, které nepracují, aktivně práci nehledají a nesplňují tak podmínky ILO pro nezaměstnané, ale přitom uvádějí, že by chtěly pracovat. Ve 3. čtvrtletí roku 2010 činil jejich počet 174,5 tis., tj. o 12,5 tis. méně než ve stejném období roku 2009. Většina osob, které by chtěly pracovat, však nemůže ihned nastoupit do případného zaměstnání. Nejpozději do 14 dnů je schopno nastoupit 55,9 tis. osob, tj. přibližně třetina z celé skupiny.

Analýza ČSÚ - Důchodci a jejich aktivita na trhu prácePoznámky:
Kontaktní osoba: Ondřej Nývlt, tel.: 274054069, e- mail: ondrej.nyvlt@czso.cz
Zdroj dat: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), které se provádí ve vybraných bytových domácnostech, v rámci šetření nejsou zahrnuta hromadná ubytovací zařízení.
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení předběžného zpracování: 21.10.2010/30.10.2010
Navazující internetový dokument w-3101-10 - „Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice podle výsledků výběrového šetření pracovních sil“ ( /csu/czso/1-ep-3 s d efinitivními výsledky šetření vyjde do konce 4. čtvrtletí 2010
Výsledky výběrového šetření byly převáženy na celkovou populaci ČR na základě předběžných výsledků statistiky obyvatelstva k 1. 1. 2010 a predikce vývoje přirozeného pohybu a salda migrace ve třech čtvrtletích roku 2010.

1) Za nezaměstnané jsou podle definice ILO považovány osoby, které v referenčním období neměly žádné zaměstnání, neodpracovaly ani jednu hodinu za mzdu nebo odměnu a aktivně hledaly práci, do které by byly schopny nastoupit nejpozději do dvou týdnů. Tato metodika je jednotná pro všechny členské země EU a poskytuje mezinárodně srovnatelné údaje. Je třeba respektovat skutečnost, že definice nezaměstnaných podle ILO se liší od definice uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce MPSV.  • czam110810.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Zaměstnané osoby (postavení v hlavním zaměstnání, absolutně, podíly, meziroční přírůstky a indexy)
  • Graf 1 Zaměstnaní, nezaměstnaní (absolutně)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.11.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz