Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 3. čtvrtletí 2011

Pokles míry nezaměstnanosti

04.11.2011
Kód: r-3102-11
 
Celková zaměstnanost se ve 3. čtvrtletí 2011 zvýšila proti stejnému období roku 2010 o 16,8 tis. osob, míra zaměstnanosti 15-64letých dosáhla 66,1 % a meziročně vzrostla o 0,6 procentního bodu. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO se meziročně snížil o 28,2 tis. osob, počet dlouhodobě nezaměstnaných se snížil o 20,8 tis. osob. Obecná míra nezaměstnanosti 15-64letých meziročně klesla o 0,5 procentního bodu na 6,6 %.


* * *

Zaměstnanost

Průměrný počet zaměstnaných, očištěný od sezónních vlivů, se ve 3. čtvrtletí 2011 proti 2. čtvrtletí roku 2011 zvýšil o 7,4 tis. osob. Pokračoval tak příznivý trend z minulých čtvrtletí, kdy počet zaměstnaných nepřetržitě rostl od 2. čtvrtletí 2010. Přesto intenzita změn na trhu práce v posledních šesti čtvrtletích jen z části kompenzuje propad zaměstnanosti během roku 2009. Ve 4. čtvrtletí 2008 činil počet zaměstnaných osob, očištěný od sezónních vlivů, 5 006,1 tis. osob.

Meziročně vzrostl počet zaměstnaných osob o 16,8 tis. (o 0,3 %) na 4 928,9 tis. osob, přičemž byl způsoben jak mírným růstem počtu podnikatelů, tak i osob v pozici zaměstnanců. Počet zaměstnanců vč. členů produkčních družstev vzrostl proti 3. čtvrtletí 2010 o 8,3 tis. na 4 043,7 tis. a činil 82,0 % celkové zaměstnanosti. Proti srovnatelnému období roku 2010 vzrostl počet podnikatelů vč. pomáhajících rodinných příslušníků o 8,7 tis. na 885,2 tis. a jejich podíl byl 18,0 %.

Růst celkové zaměstnanosti se podobně jako i v ostatních čtvrtletích roku 2011 projevil především v sekundárním sektoru. Ve 3. čtvrtletí 2011 činil meziroční přírůstek počtu pracujících v sekundárním sektoru 30,6 tis. (celkově 1 889,5 tis. osob), v terciárním sektoru však došlo k poklesu o 5,7 tis. (celkově 2 893,1 tis. osob). Přetrvává nízký počet zaměstnaných osob v primárním sektoru, jejich počet ve 3. čtvrtletí roku 2011 činil 145,1 tis. osob.

Míra zaměstnanosti (podíl počtu zaměstnaných osob ve skupině 15-64letých) dosáhla 66,1 % a ve srovnání se 3. čtvrtletím 2010 vzrostla o 0,6 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů se zvýšila o 0,3 procentního bodu na 74,6 %, míra zaměstnanosti žen se zvýšila o 1,0 procentního bodu na 57,4 %.


Nezaměstnanost

Průměrný počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) 1), očištěný od sezónních vlivů, se proti 2. čtvrtletí roku 2011 snížil o 15,1 tis. osob. Ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2010 (nejvyšší počet nezaměstnaných během ekonomické krize) se snížil počet nezaměstnaných již o 53,6 tis. osob.

Počet nezaměstnaných osob dosáhl 346,0 tis. (z toho 180,5 tis. žen) a v porovnání se 3. čtvrtletím roku 2010 se celkový počet nezaměstnaných snížil o 28,2 tis. osob. Meziroční pokles nezaměstnanosti se rovnoměrně projevil v mužské (o 14,1 tis.) i v ženské populaci (o 14,2 tis. osob).

Růst úrovně zaměstnanosti v posledních čtvrtletích se projevil i absolutním poklesem počtu osob nezaměstnaných jeden rok a déle, neboť oproti minulému roku se snížil jejich počet o 20,8 tis. osob a činil 139,6 tis. osob. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných z celkového počtu nezaměstnaných osob se ustálil v roce 2011 kolem hranice 40 %, konkrétně ve 3. čtvrtletí 2011 činil 40,4 %.

Obecná míra nezaměstnanosti podle definice ILO (ve věkové skupině 15-64letých) dosáhla 6,6 %, proti 3. čtvrtletí 2010 se snížila o 0,5 procentního bodu. V dlouhodobém pohledu se jedná o nejnižší úroveň nezaměstnanosti od 2. čtvrtletí roku 2009.

Odlišná metodika zjišťování se promítla do diference mezi výší obecné míry nezaměstnanosti (ILO) a míry registrované nezaměstnanosti MPSV. Tendence vývoje obou měr byly podobné, míra registrované nezaměstnanosti MPSV dosáhla ve 3. čtvrtletí 2011 hodnoty 8,1 %, tj. o 0,5 procentního bodu méně než před rokem.

V třídění podle nejvyššího stupně dosaženého vzdělání mají nízkou míru nezaměstnanosti trvale vysokoškoláci (2,9 %) a osoby s úplným středním vzděláním s maturitou (4,8 %). Vysoká míra nezaměstnanosti přetrvává ve skupině osob se základním vzděláním (24,0 %). Nižší jsou už rozdíly v regionálním pohledu, a to i ve srovnání s předchozím rokem. Ve 3. čtvrtletí 2011 byla nejnižší míra nezaměstnanosti v kraji Hl. m. Praha (3,4 %), naopak nejvyšší v kraji Ústeckém (9,4 %). Ve 3. čtvrtletí roku 2010 byla míra nezaměstnanosti v těch samých krajích 3,7 % a 11,1 %, v Karlovarském kraji dokonce 11,5 %.


Neaktivita

V rámci výběrového šetření jsou zjišťovány údaje i za osoby, které nepracují, aktivně práci nehledají a nesplňují tak podmínky ILO pro nezaměstnané, ale přitom uvádějí, že by chtěly pracovat. Ve 3. čtvrtletí roku 2011 činil jejich počet 191,1 tis., tj. o 16,4 tis. více než ve stejném období roku 2010. Většina osob, které by chtěly pracovat, však nemůže ihned nastoupit do případného zaměstnání. Nejpozději do 14 dnů je schopno nastoupit 58,2 tis. osob.

Analýza ČSÚ - Míra zaměstnanosti a nezaměstnanosti v ČR a jiných státech Evropské unie podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za 2. čtvrtletí 2011Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Dalibor Holý, tel.: 27405 2694, e-mail: dalibor.holy@czso.cz
Kontaktní osoba: Ondřej Nývlt, tel.: 274054069, e-mail: ondrej.nyvlt@czso.cz
Zdroj dat: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), které se provádí ve vybraných bytových domácnostech, v rámci šetření nejsou zahrnuta hromadná ubytovací zařízení.
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení předběžného zpracování: 20.10. 2011/27.10. 2011
Navazující internetový dokument e-3101-11 - „Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice podle výsledků výběrového šetření pracovních sil“ ( /csu/czso/1-ep-3 s defin itivními výsledky šetření vyjde do konce 4. čtvrtletí 2011.
Výsledky výběrového šetření byly převáženy na celkovou populaci ČR na základě výsledků statistiky obyvatelstva k 1. 1. 2011 a predikce vývoje přirozeného pohybu a salda migrace ve třech čtvrtletích roku 2011.
Termín zveřejnění další RI: 3. 2. 2012

1) Za nezaměstnané jsou podle definice ILO považovány osoby, které v referenčním období neměly žádné zaměstnání, neodpracovaly ani jednu hodinu za mzdu nebo odměnu a aktivně hledaly práci, do které by byly schopny nastoupit nejpozději do dvou týdnů. Tato metodika je jednotná pro všechny členské země EU a poskytuje mezinárodně srovnatelné údaje. Je třeba respektovat skutečnost, že definice nezaměstnaných podle ILO se liší od definice uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce MPSV.  • czam110411.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Zaměstnané osoby (postavení v hlavním zaměstnání, absolutně, podíly, meziroční přírůstky a indexy)
  • Graf 1 Zaměstnaní, nezaměstnaní (absolutně)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 04.11.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz