Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 1. čtvrtletí 2015

Roste zastoupení žen na trhu práce

04.05.2015
Kód: 250145-15
 

Celková zaměstnanost se v 1. čtvrtletí 2015 zvýšila proti stejnému období roku 2014 o 65,4 tis. osob, míra zaměstnanosti 15-64letých dosáhla 69,3 % a meziročně vzrostla o 1,3 procentního bodu. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO se meziročně snížil o 40,7 tis. osob, počet dlouhodobě nezaměstnaných se snížil o 2,2 tis. osob. Obecná míra nezaměstnanosti 15-64letých meziročně klesla o 0,8 procentního bodu a činila 6,1 %.

Zaměstnanost
Průměrný počet zaměstnaných, očištěný od sezónních vlivů, se v 1. čtvrtletí 2015 proti 4. čtvrtletí 2014 zvýšil o 18,2 tis. osob.

Meziročně vzrostl počet zaměstnaných osob o 65,4 tis. (tj. o 1,3 %) na 4 988,4 tis. osob. V souhrnu počet podnikatelů vč. pomáhajících rodinných příslušníků ve srovnání s 1. čtvrtletím 2014 klesl o 22,5 tis. na 870,5 tis. a jejich podíl činil 17,5 %. Naopak počet zaměstnanců vč. členů produkčních družstev výrazně vzrostl proti 1. čtvrtletí 2014 o 87,9 tis. osob na 4 117,9 tis. osob a činil 82,5 % z celkové zaměstnanosti.

Růst celkové zaměstnanosti se projevil v sekundárním sektoru (o 32,4 tis. oproti minulému roku, celkově 1 899,9 tis.) a v terciárním sektoru služeb (o 21,2 tis. osob, celkově 2 946,3 tis.). Překvapivě o 11,3 tis. osob vzrostl i počet osob v primárním sektoru (celkově 141,6 tis.).

Míra zaměstnanosti (podíl počtu zaměstnaných osob ve skupině 15-64letých) dosáhla 69,3 % a ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2014 vzrostla o 1,3 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů se zvýšila o 0,9 procentního bodu na 76,8 %, míra zaměstnanosti žen vzrostla o 1,7 procentního bodu na 61,6 %.

V meziročním srovnání nadále docházelo k významnému růstu zaměstnanosti. Dynamičtěji rostla úroveň zaměstnanosti žen v důsledku zvyšující se hranice odchodu do starobního důchodu i snižujícího se časového intervalu mezi narozením dítěte a návratem do práce. Ve srovnání se západní a severní Evropou je tento časový interval nadále výrazně delší.

Nezaměstnanost
Průměrný počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO)1), očištěný od sezónních vlivů, se proti 4. čtvrtletí roku 2014 snížil o nevýznamných 0,8 tis. osob.

Počet nezaměstnaných osob dosáhl 317,1 tis. (z toho 161,9 tis. žen), meziročně se celkový počet nezaměstnaných snížil o 40,7 tis. osob. Pokles nezaměstnanosti se projevil více v ženské (o 24,5 tis.) než mužské populaci (o 16,2 tis.).

Počet osob nezaměstnaných jeden rok a déle se meziročně snížil o 2,2 tis. a dosáhl 144,9 tis. osob. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných z celkového počtu nezaměstnaných osob byl 45,7 %.

Obecná míra nezaměstnanosti podle definice ILO ve věkové skupině 15-64letých (podíl nezaměstnaných k pracovní síle, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) dosáhla v 1. čtvrtletí 2015 6,1 % a oproti minulému roku se snížila o 0,8 procentního bodu. V třídění podle stupně dosaženého vzdělání mají nízkou míru nezaměstnanosti trvale vysokoškoláci (2,7 %) a osoby s úplným středním vzděláním s maturitou (4,4 %). Vysoká míra nezaměstnanosti přetrvává ve skupině osob se základním vzděláním (24,3 %), nadprůměrná je i v početné skupině osob se středním vzděláním bez maturity vč. vyučených (7,2 %).

Již v delším časovém období se významněji snižuje počet nezaměstnaných žen než mužů. Přesto v 1. čtvrtletí 2015 v České republice stále míra nezaměstnanosti 15-64letých žen (7,0 %) výrazně převyšovala míru nezaměstnanosti mužů (5,3 %). V součtu všech zemí EU28 je míra nezaměstnanosti žen a mužů přitom vyrovnaná.

Neaktivita
V rámci výběrového šetření jsou zjišťovány údaje i za osoby, které nepracují, aktivně práci nehledají a nesplňují tak podmínky ILO pro nezaměstnané, ale přitom uvádějí, že by chtěly pracovat. V 1. čtvrtletí roku 2015 činil jejich počet 138,6 tis. osob, tj. o 6,9 tis. méně než ve stejném období roku 2014. Většina osob, které by chtěly pracovat, však nemůže ihned nastoupit do případného zaměstnání. Nejpozději do 14 dnů je schopno nastoupit 51,3 tis. osob.
_____________________________________

1) Za nezaměstnané jsou podle definice ILO považovány osoby, které v referenčním období neměly žádné zaměstnání, neodpracovaly ani jednu hodinu za mzdu nebo odměnu a aktivně hledaly práci, do které by byly schopny nastoupit nejpozději do dvou týdnů. Tato metodika je jednotná pro všechny členské země EU a poskytuje mezinárodně srovnatelné údaje. Je třeba respektovat skutečnost, že definice nezaměstnaných podle ILO se liší od definice uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce MPSV.


Poznámky
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Dalibor Holý, tel.: 274052694, e-mail: dalibor.holy@czso.cz
Kontaktní osoba: Ondřej Nývlt, tel.: 274054069, e-mail: ondrej.nyvlt@czso.cz
Autoři analýzy: Bohuslav Mejstřík, Marta Petráňová
Zdroj dat: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), které se provádí ve vybraných bytových domácnostech. V rámci šetření nejsou zahrnuta hromadná ubytovací zařízení. Výsledky výběrového šetření byly převáženy na celkovou populaci ČR na základě výsledků statistiky obyvatelstva k 1. 1. 2014 a predikce vývoje v roce 2014 a v 1. čtvrtletí 2015. Převážené výsledky na celkovou populaci ČR vycházejí z dat sčítání 2011.
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení předběžného zpracování: 15. 4. 2015 / 22. 4. 2015
Navazující internetový dokument: 250128-15 - „Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice podle výsledků výběrového šetření pracovních sil - čtvrtletní údaje“ s definitivními výsledky šetření vyjde do konce 2. čtvrtletí 2015 (Katalog produktů - Katalog 2014).
Termín zveřejnění další RI: 3. 8. 2015


Související analýza: Čtvrtletní analýza VŠPS na aktuální téma - 1. čtvrtletí 2015

  • czam050415.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Zaměstnané osoby (postavení v hlavním zaměstnání, absolutně, podíly, meziroční přírůstky a indexy)
  • Graf 1 Zaměstnaní, nezaměstnaní (absolutně)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 04.05.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz