Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 2. čtvrtletí 2012

Vzestup počtu osob v pozici podnikatelů bez zaměstnanců

03.08.2012
Kód: r-3102-12
 
Celková zaměstnanost se ve 2. čtvrtletí 2012 zvýšila proti stejnému období roku 2011 o 11,8 tis. osob, míra zaměstnanosti 15-64letých dosáhla 66,5 % a meziročně vzrostla o 0,8 procentního bodu. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO se meziročně snížil o 0,5 tis. osob, počet dlouhodobě nezaměstnaných se zvýšil o 18,0 tis. osob. Obecná míra nezaměstnanosti 15-64letých zůstala shodná jako v minulém roce a činila 6,8 %.

Zaměstnanost

Průměrný počet zaměstnaných, očištěný od sezónních vlivů, se ve 2. čtvrtletí proti 1. čtvrtletí 2012 zvýšil o 10,2 tis. osob. Po dvou mezičtvrtletních poklesech zaměstnanost opět vzrostla a navázala tak na nepřetržitý růst zaměstnanosti od 2. čtvrtletí 2010 do 3. čtvrtletí 2011.

Meziročně vzrostl počet zaměstnaných osob o 11,8 tis. (tj. o 0,2 %) na 4 888,1 tis. osob, a to především z důvodu zvýšení počtu osob v pozici podnikatelů bez zaměstnanců (o 53,5 tis. osob). V souhrnu počet podnikatelů vč. pomáhajících rodinných příslušníků ve srovnání se 2. čtvrtletím 2011 vzrostl o 37,8 tis. na 908,0 tis. a jejich podíl již činil 18,6 %. Počet zaměstnanců vč. členů produkčních družstev poklesl proti 2. čtvrtletí 2011 o 26,0 tis. osob na 3 980,2 tis. osob a činil 81,4 % z celkové zaměstnanosti.

V průběhu roku 2012 nedochází k významným změnám v členění dle základních sektorů národního hospodářství. Ve 2. čtvrtletí 2012 počet osob pracujících v sekundárním sektoru stagnoval (celkově 1 872,2 tis.), v terciárním sektoru se pak zvýšil počet osob o 15,2 tis. (celkově 2 868,6 tis.). V souladu s postupným poklesem významu primárního sektoru v posledních dvaceti letech se i ve 2. čtvrtletí 2012 snížil počet osob v něm o 2,7 tis. (celkově 147,3 tis.).

Míra zaměstnanosti (podíl počtu zaměstnaných osob ve skupině 15-64letých) dosáhla 66,5 % a ve srovnání se 2. čtvrtletím roku 2011 vzrostla o 0,8 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů se zvýšila o 0,5 procentního bodu na 74,6 %, míra zaměstnanosti žen vzrostla o 1,0 procentního bodu na 58,1 %.

Nesoulad mezi nepatrným absolutním vzestupem počtu zaměstnaných osob a významnějším nárůstem míry zaměstnanosti osob ve věku 15-64 let je dán úbytkem potencionální pracovní síly, kdy klesá celkový počet osob ve věkové skupině 15-64 let. Tento stav je dán především tím, že se silné poválečné ročníky přesouvají do věkové skupiny 65 a více let. Navíc k tomu na trh práce přicházejí populačně slabé ročníky z poloviny devadesátých let minulého století.

Nezaměstnanost

Průměrný počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) 1) , očištěný od sezónních vlivů, se proti 1. čtvrtletí roku 2012 zvýšil o 5,3 tis. osob.

Počet nezaměstnaných osob dosáhl 350,9 tis. (z toho 180,6 tis. žen), přičemž meziročně se celkový počet nezaměstnaných snížil pouze o 0,5 tis. osob. Pokles nezaměstnanosti se významněji neprojevil ani v mužské (pokles o 0,8 tis.) ani v ženské populaci (vzestup o 0,3 tis.).

Přes nepatrný pokles celkové nezaměstnanosti se naopak zvýšil celkový počet osob nezaměstnaných jeden rok a déle o 18,0 tis. osob a činil 155,4 tis. osob. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných z celkového počtu nezaměstnaných osob dosáhl již 44,3 %.

Obecná míra nezaměstnanosti podle definice ILO (ve věkové skupině 15-64letých) dosáhla podobně jako ve 2. čtvrtletí 2011 hodnoty 6,8 %. V třídění podle stupně dosaženého vzdělání mají nízkou míru nezaměstnanosti trvale vysokoškoláci (2,5 %) a osoby s úplným středním vzděláním s maturitou (4,8 %). Vysoká míra nezaměstnanosti přetrvává ve skupině osob se základním vzděláním (28,3 %), nadprůměrná je i v početné skupině osob se středním vzděláním bez maturity vč. vyučených (7,4 %).

Odlišná metodika zjišťování se promítla do diference mezi výší obecné míry nezaměstnanosti (ILO) a míry registrované nezaměstnanosti (MPSV). Tendence obou měr byly podobné, míra registrované nezaměstnanosti MPSV dosáhla ve 2. čtvrtletí 2012 hodnoty 8,4 %, tj. o 0,1 procentního bodu méně než před rokem.

Neaktivita

V rámci výběrového šetření jsou zjišťovány údaje i za osoby, které nepracují, aktivně práci nehledají a nesplňují tak podmínky ILO pro nezaměstnané, ale přitom uvádějí, že by chtěly pracovat. Ve 2. čtvrtletí roku 2012 činil jejich počet 176,5 tis. osob, tj. o 7,9 tis. méně než ve stejném období roku 2011. Většina osob, které by chtěly pracovat, však nemůže ihned nastoupit do případného zaměstnání. Nejpozději do 14 dnů je schopno nastoupit 55,9 tis. osob.
______________________________
1) Za nezaměstnané jsou podle definice ILO považovány osoby, které v referenčním období neměly žádné zaměstnání, neodpracovaly ani jednu hodinu za mzdu nebo odměnu a aktivně hledaly práci, do které by byly schopny nastoupit nejpozději do dvou týdnů. Tato metodika je jednotná pro všechny členské země EU a poskytuje mezinárodně srovnatelné údaje. Je třeba respektovat skutečnost, že definice nezaměstnaných podle ILO se liší od definice uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce MPSV.

Analýza ČSÚ - Z půlmiliardové populace EU27 loni pracovalo 217 mil. osob


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Dalibor Holý, tel.: 274 052694, e-mail: dalibor.holy@czso.cz
Kontaktní osoba: Ondřej Nývlt, tel.: 274054069, e-mail: ondrej.nyvlt@czso.cz
Zdroj dat: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), které se provádí ve vybraných bytových domácnostech. V rámci šetření nejsou zahrnuta hromadná ubytovací zařízení. Výsledky výběrového šetření byly převáženy na celkovou populaci ČR na základě výsledků statistiky obyvatelstva k 1. 1. 2012 a predikce vývoje v prvním pololetí roku 2012. Převážené výsledky na celkovou populaci ČR vycházejí z dat sčítání 2011.
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení předběžného zpracování: 18. 7. 2012 / 25. 7. 2012
Navazující internetový dokument: e-3101-12 - „Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice podle výsledků výběrového šetření pracovních sil“ ( /csu/czso/katalog-produktu ) s definitivn ími výsledky šetření vyjde do konce 3. čtvrtletí 2012.
Termín zveřejnění další RI: 2. 11. 2012  • czam080312.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Zaměstnané osoby (postavení v hlavním zaměstnání, absolutně, podíly, meziroční přírůstky a indexy)
  • Graf 1 Zaměstnaní, nezaměstnaní (absolutně)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 03.08.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz