Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 1. čtvrtletí 2014

Růst zaměstnanosti, pokles nezaměstnanosti

05.05.2014
Kód: 250145-14
 
Celková zaměstnanost se v 1. čtvrtletí 2014 zvýšila proti stejnému období roku 2013 o 38,9 tis. osob, míra zaměstnanosti 15-64letých dosáhla 68,1 % a meziročně vzrostla o 1,2 procentního bodu. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO se meziročně snížil o 34,9 tis. osob, počet dlouhodobě nezaměstnaných se snížil o 22,9 tis. osob. Obecná míra nezaměstnanosti 15-64letých meziročně klesla o 0,7 procentního bodu a činila 6,9 %.

Zaměstnanost
Průměrný počet zaměstnaných, očištěný od sezónních vlivů, se v 1. čtvrtletí 2014 proti 4. čtvrtletí 2013 zvýšil o 8,2 tis. osob.

Meziročně vzrostl počet zaměstnaných osob o 38,9 tis. (tj. o 0,8 %) na 4 923,0 tis. osob, přičemž se na zvýšení podílely osoby v pozici zaměstnanců i podnikatelů. V souhrnu počet podnikatelů vč. pomáhajících rodinných příslušníků ve srovnání s 1. čtvrtletím 2013 vzrostl o 24,1 tis. na 892,9 tis. a jejich podíl nepatrně vzrostl na 18,1 %. Počet zaměstnanců vč. členů produkčních družstev vzrostl proti 1. čtvrtletí 2013 o 14,9 tis. osob na 4 030,0 tis. osob a činil 81,9 % z celkové zaměstnanosti.

Růst celkové zaměstnanosti se projevil především v sekundárním sektoru, kde přírůstek počtu pracujících (o 42,5 tis. oproti minulému roku, celkově 1 867,5 tis.) byl významně vyšší než v terciárním sektoru služeb (přírůstek o 15,2 tis. osob, celkově 2 925,1 tis.). Oproti tomu významně o 18,6 tis. poklesl počet osob v primárním sektoru (celkově 130,3 tis.).

Míra zaměstnanosti (podíl počtu zaměstnaných osob ve skupině 15-64letých) dosáhla 68,1 % a ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2013 vzrostla o 1,2 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů se zvýšila o 1,4 procentního bodu na 76,0 %, míra zaměstnanosti žen vzrostla o 1,1 procentního bodu na 59,9 %.

Vzestup úrovně zaměstnanosti byl nadále významný a v souhrnu se jedná již o více než tříletý nepřetržitý růst míry zaměstnanosti 15-64letých v meziročním srovnání.

Nezaměstnanost
Průměrný počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) 1) , očištěný od sezónních vlivů, se proti 4. čtvrtletí roku 2013 snížil o 7,8 tis. osob.

Počet nezaměstnaných osob dosáhl 357,8 tis. (z toho 186,3 tis. žen), meziročně se celkový počet nezaměstnaných snížil o 34,9 tis. osob. Pokles nezaměstnanosti se projevil více v mužské populaci (o 23,7 tis.) než v ženské populaci (o 11,2 tis.).

Počet osob nezaměstnaných jeden rok a déle se meziročně snížil o 22,9 tis. a dosáhl 147,2 tis. osob. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných z celkového počtu nezaměstnaných osob byl 41,1 %.

Obecná míra nezaměstnanosti podle definice ILO ve věkové skupině 15-64letých (podíl nezaměstnaných k pracovní síle, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) dosáhla v 1. čtvrtletí 2014 6,9 % a oproti minulému roku se snížila o 0,7 procentního bodu. V třídění podle stupně dosaženého vzdělání mají nízkou míru nezaměstnanosti trvale vysokoškoláci (2,8 %) a osoby s úplným středním vzděláním s maturitou (5,2 %). Vysoká míra nezaměstnanosti přetrvává ve skupině osob se základním vzděláním (23,8 %), nadprůměrná je i v početné skupině osob se středním vzděláním bez maturity vč. vyučených (8,4 %).

Po více než dvou letech doprovází meziroční vzestup zaměstnanosti i významný pokles úrovně nezaměstnanosti. Podobně jako u jiných ekonomických indikátorů, signalizujících pozitivní vývoj české ekonomiky, je však budoucí vývoj zatím nejistý.

Neaktivita
V rámci výběrového šetření jsou zjišťovány údaje i za osoby, které nepracují, aktivně práci nehledají a nesplňují tak podmínky ILO pro nezaměstnané, ale přitom uvádějí, že by chtěly pracovat. V 1. čtvrtletí roku 2014 činil jejich počet 145,6 tis. osob, tj. o 22,4 tis. méně než ve stejném období roku 2013. Většina osob, které by chtěly pracovat, však nemůže ihned nastoupit do případného zaměstnání. Nejpozději do 14 dnů je schopno nastoupit 66,7 tis. osob.
___________________

1) Za nezaměstnané jsou podle definice ILO považovány osoby, které v referenčním období neměly žádné zaměstnání, neodpracovaly ani jednu hodinu za mzdu nebo odměnu a aktivně hledaly práci, do které by byly schopny nastoupit nejpozději do dvou týdnů. Tato metodika je jednotná pro všechny členské země EU a poskytuje mezinárodně srovnatelné údaje. Je třeba respektovat skutečnost, že definice nezaměstnaných podle ILO se liší od definice uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce MPSV.

Analýza ČSÚ - Více než polovina pracujících je vystavena ve svém zaměstnání vlivům rizikovým pro jejich fyzické nebo duševní zdraví


Poznámky
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Dalibor Holý, tel.: 274052694, e-mail: dalibor.holy@czso.cz
Kontaktní osoba: Ondřej Nývlt, tel.: 274054069, e-mail: ondrej.nyvlt@czso.cz
Autoři analýzy: Bohuslav Mejstřík, Marta Petráňová
Zdroj dat: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), které se provádí ve vybraných bytových domácnostech. V rámci šetření nejsou zahrnuta hromadná ubytovací zařízení. Výsledky výběrového šetření byly převáženy na celkovou populaci ČR na základě výsledků statistiky obyvatelstva k 1. 1. 2014 a predikce vývoje v prvním čtvrtletí roku 2014. Převážené výsledky na celkovou populaci ČR vycházejí z dat sčítání 2011.
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení předběžného zpracování: 17. 4. 2014 / 24. 4. 2014
Navazující internetový dokument: 250128-14 - „Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice podle výsledků výběrového šetření pracovních sil - čtvrtletní údaje“ s definitivními výsledky šetření vyjde do konce 2. čtvrtletí 2014 ( /csu/czso/katalog-produktu ).
Termín zveřejnění další RI: 4. 8. 2014  • czam050514.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Zaměstnané osoby (postavení v hlavním zaměstnání, absolutně, podíly, meziroční přírůstky a indexy)
  • Graf 1 Zaměstnaní, nezaměstnaní (absolutně)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 05.05.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz