Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 2. čtvrtletí 2011

Pozvolný nárůst úrovně zaměstnanosti

05.08.2011
Kód: r-3102-11
 
Celková zaměstnanost se ve 2. čtvrtletí 2011 zvýšila proti stejnému období roku 2010 o 27,4 tis. osob, míra zaměstnanosti 15-64letých dosáhla 65,7 % a meziročně vzrostla o 0,8 procentního bodu. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO se meziročně snížil o 20,1 tis. osob, počet dlouhodobě nezaměstnaných se snížil o 16,5 tis. osob. Obecná míra nezaměstnanosti 15-64letých meziročně klesla o 0,4 procentního bodu na 6,8 %.


* * *

Zaměstnanost

Průměrný počet zaměstnaných, očištěný od sezónních vlivů, se ve 2. čtvrtletí 2011 proti 1. čtvrtletí roku 2011 zvýšil o 6,6 tis. osob. Meziročně vzrostl počet zaměstnaných osob o 27,4 tis. (o 0,6 %) na 4 908,4 tis. osob. Pokračoval tak příznivý trend z minulých čtvrtletí, neboť došlo k oživení trhu práce jak z krátkodobého (čtvrtletního), tak dlouhodobého (meziročního) pohledu. Intenzita změn na trhu práce v posledních čtvrtletích však jen z malé části kompenzuje propad zaměstnanosti během roku 2009 a první poloviny roku 2010. Na konci roku 2008 převyšoval počet zaměstnaných osob hranici 5 milionů osob. Převážná část zaměstnaných osob ve 2. čtvrtletí 2011 byla zaměstnána na plný úvazek, podíl částečných úvazků činil 5,5 %.

Meziroční vzestup celkového počtu zaměstnaných osob byl po dlouhé době způsoben především nárůstem počtu osob v pozici zaměstnanců. Počet zaměstnanců vč. členů produkčních družstev vzrostl proti 2. čtvrtletí 2010 o 21,0 tis. na 4 034,3 tis. a činil 82,2 % celkové zaměstnanosti. Proti srovnatelnému období roku 2010 vzrostl počet podnikatelů vč. pomáhajících rodinných příslušníků o 6,5 tis. na 874,1 tis. a jejich podíl zůstal na 17,8 %. V minulém čtvrtletí v meziročním srovnání přitom vzrostl jejich počet ještě o 38,6 tis. osob.

Oživení ekonomiky se nejdříve projevilo v terciárním sektoru, v poslední době však významně posiluje sekundární sektor. Ve 2. čtvrtletí 2011 činil meziroční přírůstek počtu pracujících v sekundárním sektoru 41,3 tis. osob, v terciárním sektoru však došlo k poklesu o 10,0 tis. Významně se nezměnil již tak nízký počet zaměstnaných osob v primárním sektoru, jejich počet ve 2. čtvrtletí roku 2011 činil 150,2 tis. osob.

Míra zaměstnanosti (podíl počtu zaměstnaných osob ve skupině 15-64letých) dosáhla 65,7 % a ve srovnání se 2. čtvrtletím 2010 vzrostla o 0,8 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů se zvýšila o 0,6 procentního bodu na 74,1 %, míra zaměstnanosti žen se zvýšila o 1,0 procentního bodu na 57,1 %.


Nezaměstnanost

Průměrný počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) 1), očištěný od sezónních vlivů, se proti 1. čtvrtletí roku 2011 zvýšil o statisticky nevýznamných 0,2 tis. (bez očištění od sezónních vlivů se snížil o 21,6 tis.). Absolutní pokles počtu nezaměstnaných osob mezi 1. a 2. čtvrtletím 2011 byl dán především obecně lepšími podmínkami pro získání práce v jarních a letních měsících.

Počet nezaměstnaných osob dosáhl 354,6 tis. (z toho 182,1 tis. žen) a v porovnání se 2. čtvrtletím roku 2010 se celkový počet nezaměstnaných snížil o 20,1 tis. osob. Meziroční pokles nezaměstnanosti se projevil v mužské populaci (o 13,2 tis.), ale i v ženské populaci (o 6,9 tis. osob).

Růst úrovně zaměstnanosti v posledních čtvrtletích se projevil i poklesem počtu osob nezaměstnaných jeden rok a déle, neboť oproti minulému roku se snížil jejich počet o 16,5 tis. osob a činil 138,4 tis. osob. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných z celkového počtu nezaměstnaných osob činil 39 %, přičemž ve 4. čtvrtletí 2010 to bylo ještě 44,1 %.

Obecná míra nezaměstnanosti podle definice ILO (ve věkové skupině 15-64letých) dosáhla 6,8 %, proti 2. čtvrtletí 2010 se snížila o 0,4 procentního bodu. Od 2. čtvrtletí 2009 je to poprvé, co poklesla míra nezaměstnanosti 15-64letých pod hranici 7,0 %. Pohled na vývoj nezaměstnanosti v posledním čtvrtletí však ukazuje přinejmenším na zpomalení dalšího snižování úrovně nezaměstnanosti.

Odlišná metodika zjišťování se promítla do diference mezi výší obecné míry nezaměstnanosti (ILO) a míry registrované nezaměstnanosti MPSV. Tendence vývoje obou měr byly podobné, míra registrované nezaměstnanosti MPSV dosáhla ve 2. čtvrtletí 2011 hodnoty 8,5 %, tj. o 0,5 procentního bodu méně než před rokem.

V třídění podle nejvyššího stupně dosaženého vzdělání mají nízkou míru nezaměstnanosti trvale vysokoškoláci (2,7 %) a osoby s úplným středním vzděláním s maturitou (5,2 %). Vysoká míra nezaměstnanosti přetrvává ve skupině osob se základním vzděláním (24,0 %) a mírně nadprůměrná je i v početné skupině osob se středním vzděláním bez maturity vč. vyučených (7,6 %).


Neaktivita

V rámci výběrového šetření jsou zjišťovány údaje i za osoby, které nepracují, aktivně práci nehledají a nesplňují tak podmínky ILO pro nezaměstnané, ale přitom uvádějí, že by chtěly pracovat. Ve 2. čtvrtletí roku 2011 činil jejich počet 186,2 tis., tj. o 1,2 tis. více než ve stejném období roku 2010. Většina osob, které by chtěly pracovat, však nemůže ihned nastoupit do případného zaměstnání. Nejpozději do 14 dnů je schopno nastoupit 49,5 tis. osob.

Analýza ČSÚ - Rychle roste počet domácností jednotlivcůPoznámky:
Kontaktní osoba: Ondřej Nývlt, tel.: 274054069, e -mail: ondrej.nyvlt@czso.cz
Zdroj dat: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), které se provádí ve vybraných bytových domácnostech, v rámci šetření nejsou zahrnuta hromadná ubytovací zařízení.
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení předběžného zpracování: 22.7.2011/29.7.2011
Navazující internetový dokument w-3101-11 - „Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice podle výsledků výběrového šetření pracovních sil“ ( /csu/czso/1-ep-3 s d efinitivními výsledky šetření vyjde do konce 3. čtvrtletí 2011.
Výsledky výběrového šetření byly převáženy na celkovou populaci ČR na základě předběžných výsledků statistiky obyvatelstva k 1. 1. 2011 a predikce vývoje přirozeného pohybu a salda migrace v první polovině roku 2011.

1) Za nezaměstnané jsou podle definice ILO považovány osoby, které v referenčním období neměly žádné zaměstnání, neodpracovaly ani jednu hodinu za mzdu nebo odměnu a aktivně hledaly práci, do které by byly schopny nastoupit nejpozději do dvou týdnů. Tato metodika je jednotná pro všechny členské země EU a poskytuje mezinárodně srovnatelné údaje. Je třeba respektovat skutečnost, že definice nezaměstnaných podle ILO se liší od definice uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce MPSV.  • czam080511.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Zaměstnané osoby (postavení v hlavním zaměstnání, absolutně, podíly, meziroční přírůstky a indexy)
  • Graf 1 Zaměstnaní, nezaměstnaní (absolutně)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 05.08.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz