Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 1. čtvrtletí 2012

Růst nezaměstnanosti osob s nižším vzděláním

04.05.2012
Kód: r-3102-12
 
Celková zaměstnanost se v 1. čtvrtletí 2012 zvýšila proti stejnému období roku 2011 o 4,1 tis. osob, míra zaměstnanosti 15-64letých dosáhla 65,6 % a meziročně vzrostla o 0,6 procentního bodu. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO se meziročně snížil o 3,5 tis. osob, počet dlouhodobě nezaměstnaných se zvýšil o 9,9 tis. osob. Obecná míra nezaměstnanosti 15-64letých meziročně klesla o 0,1 procentního bodu na 7,2 %.

Zaměstnanost

Průměrný počet zaměstnaných, očištěný od sezónních vlivů, se v 1. čtvrtletí 2012 proti 4. čtvrtletí 2011 snížil o 2,0 tis. osob. Potvrdilo se tak ukončení příznivého trendu z minulých čtvrtletí, kdy počet zaměstnaných osob stoupal nepřetržitě od 2. čtvrtletí 2010 do 3. čtvrtletí 2011.

Meziročně nepatrně vzrostl počet zaměstnaných osob o 4,1 tis. (tj. o 0,1 %) na 4 868,5 tis. osob, a to především z důvodu zvýšení počtu osob v pozici podnikatelů bez zaměstnanců (o 40,2 tis. osob). V souhrnu počet podnikatelů vč. pomáhajících rodinných příslušníků ve srovnání s 1. čtvrtletím 2011 vzrostl o 26,8 tis. na 902,1 tis. a jejich podíl již činil 18,5 %. Počet zaměstnanců vč. členů produkčních družstev poklesl proti 1. čtvrtletí 2011 o 22,7 tis. osob na 3 966,4 tis. osob a činil 81,5 % z celkové zaměstnanosti.

V 1. čtvrtletí 2012 se meziročně snížil počet osob pracujících v sekundárním sektoru o 18,4 tis. (celkově 1 852,0 tis.) a primárním sektoru o 5,3 tis (celkově 139,3 tis.), naopak v terciárním sektoru došlo k růstu o 28,6 tis. osob (celkově 2 877,3 tis.).

Míra zaměstnanosti (podíl počtu zaměstnaných osob ve skupině 15-64letých) dosáhla 65,6 % a ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2011 vzrostla o 0,6 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů se zvýšila o 0,4 procentního bodu na 73,6 %, míra zaměstnanosti žen vzrostla o 0,7 procentního bodu na 57,3 %.

Nadále je nutné zmínit, že v následujících letech bude docházet k úbytku potencionální pracovní síly, kdy významně bude klesat počet osob ve věkové skupině 15-64 let. Tento stav je dán především tím, že se silné poválečné ročníky přesouvají do věkové skupiny 65 a více let. Navíc k tomu na trh práce přicházejí populačně slabé ročníky z poloviny devadesátých let minulého století.

Nezaměstnanost

Průměrný počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) 1 ) , očištěný od sezónních vlivů, se proti 4. čtvrtletí roku 2011 zvýšil o 15,6 tis. osob. V posledních dvou letech se mnohem významněji než v minulých letech projevil vliv horších podmínek na trhu práce na začátku kalendářního roku.

Počet nezaměstnaných osob dosáhl 372,7 tis. (z toho 185,6 tis. žen), přičemž meziročně se celkový počet nezaměstnaných nepatrně snížil o 3,5 tis. osob. Pokles nezaměstnanosti se rovnoměrně projevil v mužské (o 1,2 tis.) i v ženské populaci (o 2,3 tis.).

Nepatrný pokles celkové nezaměstnanosti se neprojevil absolutním poklesem počtu osob nezaměstnaných jeden rok a déle a proti minulému roku se naopak jejich počet zvýšil o 9,9 tis. osob a činil 160,3 tis. osob. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných z celkového počtu nezaměstnaných osob dosáhl 43,0 %.

Obecná míra nezaměstnanosti podle definice ILO (ve věkové skupině 15-64letých) dosáhla 7,2 %, proti 1. čtvrtletí 2011 se snížila o 0,1 procentního bodu. V třídění podle stupně dosaženého vzdělání mají nízkou míru trvale vysokoškoláci (2,5 %) a osoby s úplným středním vzděláním s maturitou (5,2 %). Vysoká míra nezaměstnanosti se ještě více zvyšuje ve skupině osob se základním vzděláním (28,4 %), nadprůměrná je i v početné skupině osob se středním vzděláním bez maturity vč. vyučených (8,2 %). Z toho lze odvodit, že ukončení smluv ke konci roku se týká především osob s nižším vzděláním.

Odlišná metodika zjišťování se promítla do diference mezi výší obecné míry nezaměstnanosti (ILO) a míry registrované nezaměstnanosti (MPSV). Tendence obou měr byly podobné, míra registrované nezaměstnanosti MPSV dosáhla v 1. čtvrtletí 2012 hodnoty 9,0 %.

Neaktivita

V rámci výběrového šetření jsou zjišťovány údaje i za osoby, které nepracují, aktivně práci nehledají a nesplňují tak podmínky ILO pro nezaměstnané, ale přitom uvádějí, že by chtěly pracovat. V 1. čtvrtletí roku 2012 činil jejich počet 198,7 tis. osob, tj. o 2,9 tis. více než ve stejném období roku 2011. Většina osob, které by chtěly pracovat, však nemůže ihned nastoupit do případného zaměstnání. Nejpozději do 14 dnů je schopno nastoupit 67,0 tis. osob.
___________________________________

1) Za nezaměstnané jsou podle definice ILO považovány osoby, které v referenčním období neměly žádné zaměstnání, neodpracovaly ani jednu hodinu za mzdu nebo odměnu a aktivně hledaly práci, do které by byly schopny nastoupit nejpozději do dvou týdnů. Tato metodika je jednotná pro všechny členské země EU a poskytuje mezinárodně srovnatelné údaje. Je třeba respektovat skutečnost, že definice nezaměstnaných podle ILO se liší od definice uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce MPSV.

Analýza ČSÚ - Zdravotní problémy populace v produktivním věku v ČR


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Dalibor Holý, tel.: 2740 52694, e-mail: dalibor.holy@czso.cz
Kontaktní osoba: Ondřej Nývlt, tel.: 274054069, e-mail: ondrej.nyvlt@czso.cz
Zdroj dat: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), které se provádí ve vybraných bytových domácnostech. V rámci šetření nejsou zahrnuta hromadná ubytovací zařízení. Výsledky výběrového šetření byly převáženy na celkovou populaci ČR na základě výsledků statistiky obyvatelstva k 1. 1. 2011 a predikce vývoje přirozeného pohybu a salda migrace v roce 2011 a prvního čtvrtletí roku 2012. Převážené výsledky na celkovou populaci ČR nevycházejí z dat sčítání 2011.
Termín ukončení sběru dat
/ termín ukončení předběžného zpracování: 19. 4. 2012 / 26. 4. 2012
Navazující internetový dokument: e-3101-12 - „Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice podle výsledků výběrového šetření pracovních sil“ ( /csu/czso/katalog-produktu ) s definitivn ími výsledky šetření vyjde do konce 2. čtvrtletí 2012.
Termín zveřejnění další RI: 3. 8. 2012  • czam050412.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Zaměstnané osoby (postavení v hlavním zaměstnání, absolutně, podíly, meziroční přírůstky a indexy)
  • Graf 1 Zaměstnaní, nezaměstnaní (absolutně)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 04.05.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz