Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 2. čtvrtletí 2014

Pokles nezaměstnanosti

04.08.2014
Kód: 250145-14
 
Celková zaměstnanost se ve 2. čtvrtletí 2014 zvýšila proti stejnému období roku 2013 o 9,2 tis. osob, míra zaměstnanosti 15-64letých dosáhla 68,7 % a meziročně vzrostla o 0,9 procentního bodu. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO se meziročně snížil o 39,4 tis. osob, počet dlouhodobě nezaměstnaných se snížil o 21,2 tis. osob. Obecná míra nezaměstnanosti 15-64letých meziročně klesla o 0,7 procentního bodu a činila 6,1 %.

Zaměstnanost
Průměrný počet zaměstnaných, očištěný od sezónních vlivů, se ve 2. čtvrtletí 2014 proti 1. čtvrtletí 2014 snížil o 1,1 tis. osob.

Meziročně vzrostl počet zaměstnaných osob o 9,2 tis. (tj. o 0,2 %) na 4 962,2 tis. osob, přičemž se na zvýšení podílely osoby v pozici podnikatelů. V souhrnu počet podnikatelů vč. pomáhajících rodinných příslušníků ve srovnání se 2. čtvrtletím 2013 vzrostl o 19,2 tis. na 898,1 tis. a jejich podíl činil 18,1 %. Počet zaměstnanců vč. členů produkčních družstev naopak poklesl proti 2. čtvrtletí 2013 o 9,9 tis. osob na 4 064,1 tis. osob a činil 81,9 % z celkové zaměstnanosti.

Růst celkové zaměstnanosti se projevil pouze v sekundárním sektoru (o 40,1 tis. oproti minulému roku, celkově 1 890,8 tis.). V terciárním sektoru služeb se snížil počet pracujících o 8,6 tis. osob (celkově 2 937,9 tis.), významně o 22,2 tis. poklesl počet osob v primárním sektoru (celkově 133,4 tis.).

Míra zaměstnanosti (podíl počtu zaměstnaných osob ve skupině 15-64letých) dosáhla 68,7 % a ve srovnání se 2. čtvrtletím roku 2013 vzrostla o 0,9 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů se zvýšila o 1,1 procentního bodu na 76,9 %, míra zaměstnanosti žen vzrostla o 0,6 procentního bodu na 60,2 %.

I přes snížení intenzity růstu zaměstnanosti nebyl přerušen více než tříletý vzestup míry zaměstnanosti 15-64letých v meziročním srovnání.

Nezaměstnanost
Průměrný počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) 1) , očištěný od sezónních vlivů, se proti 1. čtvrtletí roku 2014 snížil o 19,1 tis. osob.

Počet nezaměstnaných osob dosáhl 318,6 tis. (z toho 170,6 tis. žen), meziročně se celkový počet nezaměstnaných snížil o 39,4 tis. osob. Pokles nezaměstnanosti se projevil podobně v mužské (o 19,5 tis.) i ženské populaci (o 19,9 tis.).

Počet osob nezaměstnaných jeden rok a déle se meziročně snížil o 21,2 tis. a dosáhl 137,6 tis. osob. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných z celkového počtu nezaměstnaných osob byl 43,2 %.

Obecná míra nezaměstnanosti podle definice ILO ve věkové skupině 15-64letých (podíl nezaměstnaných k pracovní síle, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) dosáhla ve 2. čtvrtletí 2014 6,1 % a oproti minulému roku se snížila o 0,7 procentního bodu. V třídění podle stupně dosaženého vzdělání mají nízkou míru nezaměstnanosti trvale vysokoškoláci (2,7 %) a osoby s úplným středním vzděláním s maturitou (4,8 %). Vysoká míra nezaměstnanosti přetrvává ve skupině osob se základním vzděláním (21,7 %), nadprůměrná je i v početné skupině osob se středním vzděláním bez maturity vč. vyučených (7,2 %).

Po více než dvou letech doprovází meziroční vzestup zaměstnanosti i trvalejší pokles úrovně nezaměstnanosti. Lepší podmínky na trhu práce v tomto kopírují trend ekonomického oživení v České republice.

Neaktivita
V rámci výběrového šetření jsou zjišťovány údaje i za osoby, které nepracují, aktivně práci nehledají a nesplňují tak podmínky ILO pro nezaměstnané, ale přitom uvádějí, že by chtěly pracovat. Ve 2. čtvrtletí roku 2014 činil jejich počet 137,1 tis. osob, tj. o 10,1 tis. méně než ve stejném období roku 2013. Většina osob, které by chtěly pracovat, však nemůže ihned nastoupit do případného zaměstnání. Nejpozději do 14 dnů je schopno nastoupit 59,1 tis. osob.
_______________________

1) Za nezaměstnané jsou podle definice ILO považovány osoby, které v referenčním období neměly žádné zaměstnání, neodpracovaly ani jednu hodinu za mzdu nebo odměnu a aktivně hledaly práci, do které by byly schopny nastoupit nejpozději do dvou týdnů. Tato metodika je jednotná pro všechny členské země EU a poskytuje mezinárodně srovnatelné údaje. Je třeba respektovat skutečnost, že definice nezaměstnaných podle ILO se liší od definice uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce MPSV.

Analýza ČSÚ - Vyjížďka ze Středočeského kraje výrazně ovlivňuje celkovou zaměstnanost v Praze


Poznámky
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Dalibor Holý, tel.: 274052694, e-mail: dalibor.holy@czso.cz
Kontaktní osoba: Ondřej Nývlt, tel.: 274054069, e-mail: ondrej.nyvlt@czso.cz
Autoři analýzy: Bohuslav Mejstřík, Marta Petráňová
Zdroj dat: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), které se provádí ve vybraných bytových domácnostech. V rámci šetření nejsou zahrnuta hromadná ubytovací zařízení. Výsledky výběrového šetření byly převáženy na celkovou populaci ČR na základě výsledků statistiky obyvatelstva k 1. 1. 2014 a predikce vývoje v prvním pololetí roku 2014. Převážené výsledky na celkovou populaci ČR vycházejí z dat sčítání 2011.
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení předběžného zpracování: 18. 7. 2014 / 25. 7. 2014
Navazující internetový dokument: 250128-14 - „Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice podle výsledků výběrového šetření pracovních sil - čtvrtletní údaje“ s definitivními výsledky šetření vyjde do konce 3. čtvrtletí 2014 ( http://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-3 ).
Termín zveřejnění další RI: 3. 11. 2014  • czam080414.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Zaměstnané osoby (postavení v hlavním zaměstnání, absolutně, podíly, meziroční přírůstky a indexy)
  • Graf 1 Zaměstnaní, nezaměstnaní (absolutně)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 04.08.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz