Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 2. čtvrtletí 2013

Míra zaměstnanosti je nejvyšší od 1. čtvrtletí 1998

05.08.2013
Kód: r-3102-13
 
Celková zaměstnanost se ve 2. čtvrtletí 2013 zvýšila proti stejnému období roku 2012 o 64,9 tis. osob, míra zaměstnanosti 15-64letých dosáhla 67,8 % a meziročně vzrostla o 1,3 procentního bodu. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO se meziročně zvýšil o 7,1 tis. osob, počet dlouhodobě nezaměstnaných se zvýšil o 3,4 tis. osob. Obecná míra nezaměstnanosti 15-64letých meziročně vzrostla o 0,1 procentního bodu a činila 6,8 %.

Zaměstnanost

Průměrný počet zaměstnaných, očištěný od sezónních vlivů, se ve 2. čtvrtletí 2013 proti 1. čtvrtletí 2013 zvýšil o 25,9 tis. osob.

Meziročně vzrostl počet zaměstnaných osob o 64,9 tis. (tj. o 1,3 %) na 4 953,0 tis. osob, přičemž se na zvýšení podílely osoby v pozici zaměstnanců. V souhrnu počet podnikatelů vč. pomáhajících rodinných příslušníků ve srovnání s 2. čtvrtletím 2012 klesl o 29,0 tis. na 879,0 tis. a jejich podíl se snížil na 17,7 %. Počet zaměstnanců vč. členů produkčních družstev vzrostl proti 2. čtvrtletí 2012 o 93,9 tis. osob na 4 074,0 tis. osob a činil 82,3 % z celkové zaměstnanosti.

Růst celkové zaměstnanosti se projevil především v terciárním sektoru služeb. Ve 2. čtvrtletí 2013 počet osob pracujících v sekundárním sektoru poklesl o 21,5 tis. osob (celkově 1 850,7 tis.), naopak v terciárním sektoru se počet osob zvýšil o 78,0 tis. (celkově 2 946,5 tis.) a o 8,3 tis. vzrostl i počet osob v primárním sektoru (celkově 155,6 tis.). Nárůst počtu zaměstnaných v primárním sektoru lze sledovat již od 3. čtvrtletí roku 2012.

Míra zaměstnanosti (podíl počtu zaměstnaných osob ve skupině 15-64letých) dosáhla 67,8 % (nejvyšší úroveň od 1. čtvrtletí 1998) a ve srovnání s 2. čtvrtletím roku 2012 vzrostla o 1,3 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů se zvýšila o 1,2 procentního bodu na 75,8 %, míra zaměstnanosti žen vzrostla o 1,5 procentního bodu na 59,7 %.

Vzestup úrovně zaměstnanosti je dán především vyšším využíváním částečných úvazků, které více využívají matky při návratu do práce. K vyšší úrovni zaměstnanosti dále přispívá posouvání hranice odchodu do starobního důchodu, ale i demografický vývoj, kdy populačně ubývá potenciálních studentů především středních škol. Podíl částečných úvazků se meziročně zvýšil o 1,1 procentního bodu na 6,8 %. V absolutním vyjádření se jednalo o nárůst 57,0 tis. osob pracujících na částečný úvazek.

Nezaměstnanost

Průměrný počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) 1) , očištěný od sezónních vlivů, se proti 1. čtvrtletí roku 2013 snížil o 11,8 tis. osob.

Počet nezaměstnaných osob dosáhl 358,0 tis. (z toho 190,5 tis. žen), meziročně se celkový počet nezaměstnaných nepatrně zvýšil o 7,1 tis. osob. Vzestup nezaměstnanosti se projevil v ženské populaci (o 9,9 tis.), v mužské populaci naopak došlo k mírnému poklesu (o 2,8 tis.).

Počet osob nezaměstnaných jeden rok a déle se meziročně zvýšil o 3,4 tis. a dosáhl 158,8 tis. osob. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných z celkového počtu nezaměstnaných osob byl 44,3 %.

Obecná míra nezaměstnanosti podle definice ILO ve věkové skupině 15-64letých (podíl nezaměstnaných k pracovní síle tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) dosáhla ve 2. čtvrtletí 2013 hodnoty 6,8 %, což je o 0,1 procentního bodu více než před rokem. V třídění podle stupně dosaženého vzdělání mají nízkou míru nezaměstnanosti trvale vysokoškoláci (2,3 %) a osoby s úplným středním vzděláním s maturitou (5,0 %). Vysoká míra nezaměstnanosti přetrvává ve skupině osob se základním vzděláním (26,1 %), nadprůměrná je i v početné skupině osob se středním vzděláním bez maturity vč. vyučených (8,3 %).

Podobně jako v předešlých čtvrtletích se významně zvyšuje ekonomická aktivita obyvatelstva České republiky, když míra ekonomické aktivity osob 15-64letých (podíl zaměstnaných a nezaměstnaných v této věkové skupině) byla v České republice vůbec historicky nejvyšší (72,8 %). VŠPS publikuje metodicky srovnatelné výsledky již od roku 1993.

Neaktivita

V rámci výběrového šetření jsou zjišťovány údaje i za osoby, které nepracují, aktivně práci nehledají a nesplňují tak podmínky ILO pro nezaměstnané, ale přitom uvádějí, že by chtěly pracovat. Ve 2. čtvrtletí roku 2013 činil jejich počet 147,2 tis. osob, tj. o 29,3 tis. méně než ve stejném období roku 2012. Většina osob, které by chtěly pracovat, však nemůže ihned nastoupit do případného zaměstnání. Nejpozději do 14 dnů je schopno nastoupit 67,6 tis. osob.
_____________________________

1) Za nezaměstnané jsou podle definice ILO považovány osoby, které v referenčním období neměly žádné zaměstnání, neodpracovaly ani jednu hodinu za mzdu nebo odměnu a aktivně hledaly práci, do které by byly schopny nastoupit nejpozději do dvou týdnů. Tato metodika je jednotná pro všechny členské země EU a poskytuje mezinárodně srovnatelné údaje. Je třeba respektovat skutečnost, že definice nezaměstnaných podle ILO se liší od definice uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce MPSV.

Analýza ČSÚ - Pracovní doba v České republice je v rámci EU jedna z nejdelších


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Dalibor Holý, tel.: 274052694, e-mail: dalibor.holy@czso.cz
Kontaktní osoba: Ondřej Nývlt, tel.: 274054069, e-mail: ondrej.nyvlt@czso.cz
Autoři analýzy: Bohuslav Mejstřík, Marta Petráňová
Zdroj dat: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), které se provádí ve vybraných bytových domácnostech. V rámci šetření nejsou zahrnuta hromadná ubytovací zařízení. Výsledky výběrového šetření byly převáženy na celkovou populaci ČR na základě výsledků statistiky obyvatelstva k 1. 1. 2013 a predikce vývoje v prvním pololetí roku 2013. Převážené výsledky na celkovou populaci ČR vycházejí z dat sčítání 2011.
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení předběžného zpracování: 18. 7. 2013 /23. 7. 2013
Navazující internetový dokument: e-3101-13 - „Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice podle výsledků výběrového šetření pracovních sil“ ( /csu/czso/katalog-produktu ) s definitivními výsledky šetření vyjde do konce 3. čtvrtletí 2013.
Termín zveřejnění další RI: 4. 11. 2013  • czam080513.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Zaměstnané osoby (postavení v hlavním zaměstnání, absolutně, podíly, meziroční přírůstky a indexy)
  • Graf 1 Zaměstnaní, nezaměstnaní (absolutně)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 05.08.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz