Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 1. čtvrtletí 2017

Rychle roste zaměstnanost v terciárním sektoru

05.05.2017
Kód: 250145-17
 

Celková zaměstnanost se v 1. čtvrtletí 2017 meziročně zvýšila o 82,5 tis. osob a dosáhla 5 169,2 tis. Míra zaměstnanosti 1564letých činila 72,8 %. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO se meziročně snížil o 46,6 tis. Obecná míra nezaměstnanosti 1564letých meziročně klesla proti 1. čtvrtletí 2016 o 0,9 procentního bodu na 3,5 %.
 

Zaměstnanost

Průměrný počet zaměstnaných, očištěný od sezónních vlivů, se v 1. čtvrtletí 2017 proti 4. čtvrtletí 2016 zvýšil o 16,1 tis. osob.

Meziročně vzrostl počet osob v hlavním zaměstnání o 82,5 tis. (tj. o 1,6 %) na 5 169,2 tis. Růst se projevil zejména u žen, jejichž počet se zvýšil o 47,4 tis. Při poklesu počtu pracujících ve věku do 40 let o 18,9 tis. se podstatně zvýšil počet pracujících ve věku 40–54 let (o 61,7 tis.). Výrazně rostl i počet pracujících ve věku 60 let a více. Ten se zvýšil o 34,6 tis., a to jsou více než dvě pětiny přírůstku celkové zaměstnanosti.

Zaměstnanost v sekundárním sektoru průmyslu včetně stavebnictví se zvýšila o 30,6 tis. Růst zaměstnanosti v sektoru je způsoben velkým nárůstem pracujících ve zpracovatelském průmyslu (o 24,8 tis.). Výrazně vzrostl počet pracujících v terciárním sektoru služeb (o 52,6 tis.). Meziročně se zaměstnanost zvýšila v řadě odvětvových sekcí, nejvíce v profesních, vědeckých a technických činnostech (o 23,4 tis.), ve vzdělávání (o 19,4 tis.) a ve zdravotnictví a sociální péči (o 18,0 tis.). Vysoké přírůstky celkové zaměstnanosti v těchto odvětvích byly způsobeny převážně přírůstkem počtu zaměstnanců. Na druhé straně se snížil počet pracujících v sekci ubytování, stravování a pohostinství (o 19,1 tis.) a také v obchodu (o 10,3 tis.). V primárním sektoru zemědělství a lesnictví se počet pracujících prakticky nezměnil (úbytek 2,0 tis.).

Mezi pracujícími převažují zaměstnanci. Jejich počet se meziročně zvýšil o 45,1 tis. a dosáhl 4 276,4 tis. Podíl zaměstnanců na celkové zaměstnanosti se v meziročním porovnání téměř nezměnil (82,7 %). Zvýšil se především počet zaměstnanců pracujících na dobu neurčitou (meziročně o 37,9 tis.). Ve srovnání s 1. čtvrtletím 2016 meziročně rychle rostl počet podnikatelů vč. pomáhajících rodinných příslušníků (přírůstek o 37,4 tis. na 892,7 tis.). To bylo způsobeno převážně nárůstem počtu podnikatelů bez zaměstnanců o 37,2 tis. na 699,5 tis. Počet pracujících na vlastní účet se nejvíce zvýšil v zemědělství, lesnictví a rybářství, ve stavebnictví, administrativních a podpůrných činnostech, informačních a komunikačních činnostech a v kulturních, zábavních a rekreačních činnostech.

Zvýšil se hlavně počet pracujících s dosaženým terciárním vzděláním (o 5,5 %), vývoj počtu pracujících v nejčetnějších skupinách středoškoláků bez maturity i s maturitou byl protichůdný. Zatímco počet zaměstnaných se středním vzděláním bez maturity klesl o 2,4 %, pracujících středoškoláků s maturitou přibylo o 2,5 %.

Míra zaměstnanosti (podíl počtu pracujících osob ve skupině 15–64letých) dosáhla 72,8 % a ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2016 vzrostla o 1,8 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů se zvýšila o 1,5 procentního bodu na 80,0 %. Dobré podmínky na trhu práce se projevují v růstu míry zaměstnanosti žen (o 2,0 procentního bodu na 65,4 %). V současné době činí podíl žen na celkové zaměstnanosti již 44,1 %.
 

Nezaměstnanost

Průměrný počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO)1), očištěný od sezónních vlivů, se v 1. čtvrtletí 2017 proti 4. čtvrtletí 2016 snížil o 14,9 tis.

Celkový počet nezaměstnaných se meziročně snížil o 46,6 tis. osob a dosáhl 184,6 tis. Snížil se jak počet nezaměstnaných žen (o 16,8 tis. na 102,0 tis.), tak počet nezaměstnaných mužů (o 29,8 tis. na 82,6 tis.). Pozitivní vývoj je důsledkem velkého poklesu počtu nezaměstnaných jeden rok a déle (o 36,9 tis. na 68,8 tis. osob).

Obecná míra nezaměstnanosti podle definice ILO ve věkové skupině 15–64letých (podíl nezaměstnaných k pracovní síle, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) klesla v 1. čtvrtletí 2017 na 3,5 % a proti 1. čtvrtletí 2016 se snížila o 0,9 procentního bodu.

Míra nezaměstnanosti se meziročně snížila na všech úrovních vzdělání. Nízkou míru nezaměstnanosti mají trvale vysokoškoláci (1,5 %) a středoškoláci s maturitou (2,5 %). Meziročně klesla i míra nezaměstnanosti v početné skupině osob se středním vzděláním bez maturity včetně vyučených (o 0,8 procentního bodu na 4,1 %). Přes velké snížení (meziročně o 6,0 procentního bodu) zůstala míra nezaměstnanosti ve skupině osob se základním vzděláním stále vysoká (16,2 %).
 

Neaktivita

V rámci výběrového šetření jsou zjišťovány údaje i za osoby, které nepracují, aktivně práci nehledají, a nesplňují tak podmínky ILO pro nezaměstnané, ale přitom uvádějí, že by chtěly pracovat. V 1. čtvrtletí roku 2017 činil jejich počet 133,5 tis. osob, tj. o 7,6 tis. méně než ve stejném období roku 2016. Většina osob, které by chtěly pracovat, však nemůže ihned nastoupit do případného zaměstnání. Nejpozději do 14 dnů je totiž schopno nastoupit jen 45,0 tis. osob.

 

____________________
 

1) Za nezaměstnané jsou podle definice ILO považovány osoby, které v referenčním období neměly žádné zaměstnání, neodpracovaly ani jednu hodinu za mzdu nebo odměnu a aktivně hledaly práci, do které by byly schopny nastoupit nejpozději do dvou týdnů. Tato metodika je jednotná pro všechny členské země EU a poskytuje mezinárodně srovnatelné údaje. Je třeba respektovat skutečnost, že definice nezaměstnaných podle ILO se liší od definice uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce MPSV.
 

Poznámky
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Dalibor Holý, tel.: 274052694, e-mail: dalibor.holy@czso.cz

Kontaktní osoba: Marta Petráňová, tel.: 274054357, e-mail: marta.petranova@czso.cz
Autoři analýzy: Gabriela Strašilová, Bohuslav Mejstřík
Zdroj dat: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), které se provádí ve vybraných bytových domácnostech. V rámci šetření nejsou zahrnuta hromadná ubytovací zařízení. Výsledky výběrového šetření byly převáženy na celkovou populaci ČR na základě výsledků statistiky obyvatelstva k 1. 1. 2017 a predikce vývoje v 1. čtvrtletí roku 2017.
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení předběžného zpracování: 20. 4. 2017 / 24. 4. 2017
Navazující internetový dokument: 250128-16 - „Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice podle výsledků výběrového šetření pracovních sil – čtvrtletní údaje“ s definitivními výsledky šetření vyjde do konce 1. čtvrtletí 2017 (Zaměstnanost, nezaměstnanost - Publikace).
Termín zveřejnění další RI: 4. 8. 2017

 


Související analýza: Čtvrtletní analýza VŠPS na aktuální téma - 1. čtvrtletí 2017

  • czam050517.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Zaměstnané osoby (postavení v hlavním zaměstnání, absolutně, podíly, meziroční přírůstky a indexy)
  • Graf 1 Zaměstnaní, nezaměstnaní (absolutně)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 05.05.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz