Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 2. čtvrtletí 2017

Rekordní zaměstnanost v historii České republiky

04.08.2017
Kód: 250145-17
 

Celková zaměstnanost se ve 2. čtvrtletí 2017 meziročně zvýšila o 68,8 tis. osob a dosáhla 5 197,3 tis. To je nejvyšší hodnota od vzniku samostatné ČR. Míra zaměstnanosti 1564letých činila 73,3 %. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO se meziročně snížil o 51,0 tis. Obecná míra nezaměstnanosti 1564letých meziročně klesla proti 2. čtvrtletí 2016 o 1,0 procentního bodu na 3,0 %.

Zaměstnanost
Průměrný počet zaměstnaných, očištěný od sezónních vlivů, se ve 2. čtvrtletí 2017 proti 1. čtvrtletí 2017 zvýšil o 1,6 tis. osob.

Meziročně vzrostl počet osob v hlavním zaměstnání o 68,8 tis. (tj. o 1,3 %) na 5 197,3 tis. Růst se projevil jak u mužů (o 37,1 tis.), tak i u žen (o 31,7 tis.). Při poklesu počtu pracujících ve věku do 40 let o 26,9 tis. se dále zvýšil počet pracujících ve věku 40–54 let (o 68,2 tis.). Výrazně rostl i počet pracujících ve věku 60 let a více. Ten se zvýšil o 30,0 tis., a to jsou více než dvě pětiny přírůstku celkové zaměstnanosti.

Zaměstnanost v sekundárním sektoru průmyslu a stavebnictví se zvýšila o 39,0 tis. Růst zaměstnanosti v sektoru byl způsoben velkým nárůstem pracujících ve zpracovatelském průmyslu (o 30,1 tis.). Vzrostl i počet pracujících v terciárním sektoru služeb (o 27,4 tis.). Nejvíce se zvýšil v profesních, vědeckých a technických činnostech (o 25,5 tis.) a v dopravě a skladování (o 14,4 tis.). V primárním sektoru zemědělství a lesnictví se počet pracujících prakticky nezměnil (přírůstek 1,8 tis.).

Souběžně se změnami v odvětvové struktuře probíhají velké změny v profesní skladbě pracujících. Meziročně vzrostl počet technických a odborných pracovníků (o 42,9 tis.), úředníků (o 32,7 tis.) a pracovníků obsluhy strojů a zařízení (o 17,0 tis.). Naopak klesl počet vedoucích a řídících pracovníků (o 23,1 tis.) a pracovníků ve službách a prodeji (o 6,4 tis.).

Mezi pracujícími převažují zaměstnanci. Jejich počet se meziročně zvýšil o 54,5 tis. a dosáhl 4 298,5 tis. Počet podnikatelů vč. pomáhajících rodinných příslušníků ve srovnání s 2. čtvrtletím 2016 meziročně vzrostl o 14,3 tis. na 898,7 tis.

Počet pracujících s dosaženým terciárním vzděláním se zvýšil o 43,4 tis., vývoj počtu pracujících v nejčetnějších skupinách středoškoláků bez maturity i s maturitou byl nadále protichůdný. Zatímco počet zaměstnaných se středním vzděláním bez maturity klesl o 32,3 tis., pracujících středoškoláků s maturitou přibylo 47,6 tis.

Míra zaměstnanosti (podíl počtu pracujících osob ve skupině 15–64letých) dosáhla 73,3 % a ve srovnání s 2. čtvrtletím roku 2016 vzrostla o 1,6 procentního bodu. U obou pohlaví byl růst téměř shodný (u mužů o 1,6 procentního bodu, u žen o 1,5 procentního bodu).

Nezaměstnanost
Průměrný počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO)1 očištěný od sezónních vlivů, se ve 2. čtvrtletí 2017 proti 1. čtvrtletí 2017 snížil o 15,6 tis.

Celkový počet nezaměstnaných se meziročně snížil o 51,0 tis. osob a dosáhl 158,8 tis. Snížil se jak počet nezaměstnaných žen (o 20,0 tis. na 88,1 tis.), tak počet nezaměstnaných mužů (o 31,0 tis. na 70,7 tis.). Pozitivní vývoj souvisí především s poklesem počtu nezaměstnaných jeden rok a déle (o 32,0 tis. na 59,2 tis. osob).

Obecná míra nezaměstnanosti podle definice ILO ve věkové skupině 15–64letých (podíl nezaměstnaných k pracovní síle, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) klesla ve 2. čtvrtletí 2017 na 3,0 % a proti 2. čtvrtletí 2016 se snížila o 1,0 procentního bodu.

Míra nezaměstnanosti se meziročně snížila na všech úrovních vzdělání. Nízkou míru nezaměstnanosti mají trvale vysokoškoláci (1,3 %) a středoškoláci s maturitou (2,2 %). Meziročně klesla i míra nezaměstnanosti v početné skupině osob se středním vzděláním bez maturity včetně vyučených (o 0,9 procentního bodu na 3,3 %). Přes velké snížení (meziročně o 6,5 procentního bodu) zůstala míra nezaměstnanosti ve skupině osob se základním vzděláním stále vysoká (14,4 %).

Neaktivita
V rámci výběrového šetření jsou zjišťovány údaje i za osoby, které nepracují, aktivně práci nehledají, a nesplňují tak podmínky ILO pro nezaměstnané, ale přitom uvádějí, že by chtěly pracovat. Ve 2. čtvrtletí roku 2017 činil jejich počet 120,1 tis. osob, tj. o 6,3 tis. méně než ve stejném období roku 2016. Většina osob, které by chtěly pracovat, však nemůže ihned nastoupit do případného zaměstnání. Nejpozději do 14 dnů je totiž schopno nastoupit jen 35,4 tis. osob.

_____________________
1) Za nezaměstnané jsou podle definice ILO považovány osoby, které v referenčním období neměly žádné zaměstnání, neodpracovaly ani jednu hodinu za mzdu nebo odměnu a aktivně hledaly práci, do které by byly schopny nastoupit nejpozději do dvou týdnů. Tato metodika je jednotná pro všechny členské země EU a poskytuje mezinárodně srovnatelné údaje. Je třeba respektovat skutečnost, že definice nezaměstnaných podle ILO se liší od definice uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce MPSV.

Poznámky
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Dalibor Holý, tel.: 274052694, e-mail: dalibor.holy@czso.cz
Kontaktní osoba: Marta Petráňová, tel.: 274054357, e-mail:
marta.petranova@czso.cz
Autoři analýzy: Květa Odehnalová, Dalibor Holý
Zdroj dat: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), které se provádí ve vybraných bytových domácnostech. V rámci šetření nejsou zahrnuta hromadná ubytovací zařízení.
Výsledky výběrového šetření byly převáženy na celkovou populaci ČR na základě výsledků statistiky obyvatelstva k 1. 1. 2017 a predikce vývoje ve 2. čtvrtletí roku 2017.
Termín ukončení sběru dat
/ termín ukončení předběžného zpracování: 20. 7. 2017 / 24. 7. 2017
Navazující internetový dokument:
250128-16 - „Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice podle výsledků výběrového šetření pracovních sil – čtvrtletní údaje“ s definitivními výsledky šetření vyjde do konce 2. čtvrtletí 2017 (Zaměstnanost, nezaměstnanost - Publikace).
Termín zveřejnění další RI: 3. 11. 2017


Související analýza: Čtvrtletní analýza VŠPS na aktuální téma - 2. čtvrtletí 2017

  • czam080417.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Zaměstnané osoby (postavení v hlavním zaměstnání, absolutně, podíly, meziroční přírůstky a indexy)
  • Graf 1 Zaměstnaní, nezaměstnaní (absolutně)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 04.08.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz