Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 4. čtvrtletí 2013

Ekonomická aktivita obyvatel ČR nadále roste

03.02.2014
Kód: r-3102-13
 
Celková zaměstnanost se ve 4. čtvrtletí 2013 zvýšila proti stejnému období roku 2012 o 41,1 tis. osob, míra zaměstnanosti 15-64letých dosáhla 68,3 % a meziročně vzrostla o 1,2 procentního bodu. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO se meziročně snížil o 24,1 tis. osob, počet dlouhodobě nezaměstnaných se snížil o 12,0 tis. osob. Obecná míra nezaměstnanosti 15-64letých meziročně klesla o 0,4 procentního bodu a činila 6,8 %.

Zaměstnanost
Průměrný počet zaměstnaných, očištěný od sezónních vlivů, se ve 4. čtvrtletí 2013 proti 3. čtvrtletí 2013 zvýšil o 7,9 tis. osob.

Meziročně vzrostl počet zaměstnaných osob o 41,1 tis. (tj. o 0,8 %) na 4 957,7 tis. osob, přičemž se na zvýšení podílely osoby v pozici zaměstnanců. V souhrnu počet podnikatelů vč. pomáhajících rodinných příslušníků ve srovnání se 4. čtvrtletím 2012 klesl o 12,0 tis. na 890,4 tis. a jejich podíl se snížil na 18,0 %. Počet zaměstnanců vč. členů produkčních družstev vzrostl proti 4. čtvrtletí 2012 o 53,1 tis. osob na 4 067,3 tis. osob a činil 82,0 % z celkové zaměstnanosti.

Růst celkové zaměstnanosti se projevil především v terciárním sektoru služeb, ale nově i v sekundárním sektoru. Ve 4. čtvrtletí 2013 počet osob pracujících v sekundárním sektoru vzrostl o 11,4 tis. osob (celkově 1 874,1 tis.), v terciárním sektoru se počet osob zvýšil dokonce o 42,0 tis. (celkově 2 939,2 tis.). Oproti tomu významně o 12,2 tis. poklesl počet osob v primárním sektoru (celkově 144,3 tis.).

Míra zaměstnanosti (podíl počtu zaměstnaných osob ve skupině 15-64letých) dosáhla 68,3 % (nejvyšší úroveň od 1. čtvrtletí 1998) a ve srovnání se 4. čtvrtletím roku 2012 vzrostla o 1,2 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů se zvýšila o 1,2 procentního bodu na 76,1 %, míra zaměstnanosti žen vzrostla o 1,3 procentního bodu na 60,2 %.

Vzestup úrovně zaměstnanosti byl nadále významný a v souhrnu se jedná již o tříletý nepřetržitý růst míry zaměstnanosti 15-64letých v meziročním srovnání. Na druhé straně se v porovnání s průměrem roku 2012 v roce 2013 snížil počet odpracovaných hodin v národním hospodářství zhruba o 1 %, především v důsledku nárůstu počtu úvazků na kratší pracovní dobu (nárůst o 15 %) a počtu úvazků na dobu určitou (nárůst o 11 %).

Nezaměstnanost
Průměrný počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) 1) , očištěný od sezónních vlivů, se proti 3. čtvrtletí roku 2013 snížil o 12,0 tis. osob.

Počet nezaměstnaných osob dosáhl 355,4 tis. (z toho 189,4 tis. žen), meziročně se celkový počet nezaměstnaných snížil o 24,1 tis. osob. Pokles nezaměstnanosti se projevil více v mužské populaci (o 16,1 tis.) než v ženské populaci (o 8,0 tis.).

Počet osob nezaměstnaných jeden rok a déle se meziročně snížil o 12,0 tis. a dosáhl 150,1 tis. osob. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných z celkového počtu nezaměstnaných osob byl 42,2 %.

Obecná míra nezaměstnanosti podle definice ILO ve věkové skupině 15-64letých (podíl nezaměstnaných k pracovní síle tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) dosáhla ve 4. čtvrtletí 2013 6,8 % a oproti minulému roku se snížila o 0,4 procentního bodu. V třídění podle stupně dosaženého vzdělání mají nízkou míru nezaměstnanosti trvale vysokoškoláci (3,0 %) a osoby s úplným středním vzděláním s maturitou (5,4 %). Vysoká míra nezaměstnanosti přetrvává ve skupině osob se základním vzděláním (23,0 %), nadprůměrná je i v početné skupině osob se středním vzděláním bez maturity vč. vyučených (7,8 %).

Podobně jako v předešlých čtvrtletích se především v důsledku růstu zaměstnanosti i nadále zvyšuje ekonomická aktivita obyvatelstva České republiky. Míra ekonomické aktivity osob 15-64letých (podíl zaměstnaných a nezaměstnaných v této věkové skupině) byla ve 4. čtvrtletí 2013 v České republice vůbec historicky nejvyšší (73,3 %). VŠPS publikuje metodicky srovnatelné výsledky již od roku 1993.

Neaktivita
V rámci výběrového šetření jsou zjišťovány údaje i za osoby, které nepracují, aktivně práci nehledají a nesplňují tak podmínky ILO pro nezaměstnané, ale přitom uvádějí, že by chtěly pracovat. Ve 4. čtvrtletí roku 2013 činil jejich počet 139,3 tis. osob, tj. o 15,3 tis. méně než ve stejném období roku 2012. Většina osob, které by chtěly pracovat, však nemůže ihned nastoupit do případného zaměstnání. Nejpozději do 14 dnů je schopno nastoupit 65,7 tis. osob.
___________________________

1) Za nezaměstnané jsou podle definice ILO považovány osoby, které v referenčním období neměly žádné zaměstnání, neodpracovaly ani jednu hodinu za mzdu nebo odměnu a aktivně hledaly práci, do které by byly schopny nastoupit nejpozději do dvou týdnů. Tato metodika je jednotná pro všechny členské země EU a poskytuje mezinárodně srovnatelné údaje. Je třeba respektovat skutečnost, že definice nezaměstnaných podle ILO se liší od definice uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce MPSV.

Analýza ČSÚ - Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími


Poznámky
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Dalibor Holý, tel.: 274052694, e-mail: dalibor.holy@czso.cz
Kontaktní osoba: Ondřej Nývlt, tel.: 274054069, e-mail: ondrej.nyvlt@czso.cz
Autoři analýzy: Bohuslav Mejstřík, Marta Petráňová
Zdroj dat: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), které se provádí ve vybraných bytových domácnostech. V rámci šetření nejsou zahrnuta hromadná ubytovací zařízení. Výsledky výběrového šetření byly převáženy na celkovou populaci ČR na základě výsledků statistiky obyvatelstva k 1. 1. 2013 a predikce vývoje v roce 2013. Převážené výsledky na celkovou populaci ČR vycházejí z dat sčítání 2011.
Termín ukončení sběru dat
/ termín ukončení předběžného zpracování: 13. 1. 2014 / 20. 1. 2014
Navazující internetový dokument: e-3101-13 - „Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice podle výsledků výběrového šetření pracovních sil“ ( /csu/czso/katalog-produktu ) s definitivními výsledky šetření vyjde do konce 1. čtvrtletí 2014.
Termín zveřejnění další RI: 5. 5. 2014  • czam020314.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Zaměstnané osoby (postavení v hlavním zaměstnání, absolutně, podíly, meziroční přírůstky a indexy)
  • Graf 1 Zaměstnaní, nezaměstnaní (absolutně)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 03.02.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz