Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 1. čtvrtletí 2013

Vzestup zaměstnanosti i nezaměstnanosti

06.05.2013
Kód: r-3102-13
 
Celková zaměstnanost se v 1. čtvrtletí 2013 zvýšila proti stejnému období roku 2012 o 49,1 tis. osob, míra zaměstnanosti 15-64letých dosáhla 66,8 % a meziročně vzrostla o 1,2 procentního bodu. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO se meziročně zvýšil o 23,6 tis. osob, počet dlouhodobě nezaměstnaných se také zvýšil o 11,2 tis. osob. Obecná míra nezaměstnanosti 15-64letých meziročně vzrostla o 0,4 procentního bodu a činila 7,5 %.


Zaměstnanost

Průměrný počet zaměstnaných, očištěný od sezónních vlivů, se v 1. čtvrtletí 2013 proti 4. čtvrtletí 2012 zvýšil o 13,3 tis. osob. I přes dlouhodobý růst počtu nezaměstnaných osob (od 1. čtvrtletí 2012) lze začátek roku 2013 charakterizovat zvýšením zaměstnanosti.

Meziročně vzrostl počet zaměstnaných osob o 49,1 tis. (tj. o 1,0 %) na 4 884,0 tis. osob, přičemž se na zvýšení podílely osoby v pozici zaměstnanců. V souhrnu počet podnikatelů vč. pomáhajících rodinných příslušníků ve srovnání s 1. čtvrtletím 2012 klesl o 29,0 tis. na 868,9 tis. a jejich podíl se snížil na 17,8 %. Počet zaměstnanců vč. členů produkčních družstev vzrostl proti 1. čtvrtletí 2012 o 78,1 tis. osob na 4 015,2 tis. osob a činil 82,2 % z celkové zaměstnanosti.

Růst celkové zaměstnanosti se projevil především v terciárním sektoru služeb. V 1. čtvrtletí 2013 počet osob pracujících v sekundárním sektoru poklesl o 17,2 tis. osob (celkově 1 825,0 tis.), naopak v terciárním sektoru se počet osob zvýšil o 56,3 tis. (celkově 2 909,9 tis.). V protikladu s dlouhodobým trendem poklesu významu primárního sektoru v posledních dvaceti letech se v něm meziročně počet osob zvýšil o 9,9 tis. (celkově 149,0 tis.). Nárůst počtu zaměstnaných v primárním sektoru lze sledovat již od 3. čtvrtletí roku 2012.

Míra zaměstnanosti (podíl počtu zaměstnaných osob ve skupině 15-64letých) dosáhla 66,8 % a ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2012 vzrostla o 1,2 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů se zvýšila o 1,0 procentního bodu na 74,6 %, míra zaměstnanosti žen vzrostla o 1,4 procentního bodu na 58,8 %.


Nezaměstnanost

Průměrný počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) 1) , očištěný od sezónních vlivů, se proti 4. čtvrtletí roku 2012 zvýšil o 2,1 tis. osob.

Počet nezaměstnaných osob dosáhl 392,8 tis. (z toho 197,6 tis. žen), meziročně se celkový počet nezaměstnaných zvýšil o 23,5 tis. osob. Vzestup nezaměstnanosti se projevil v mužské (o 9,6 tis.) i v ženské populaci (o 13,9 tis.).

Meziroční nárůst celkového počtu nezaměstnaných osob se odrazil i v nárůstu počtu osob dlouhodobě nezaměstnaných. Počet osob nezaměstnaných jeden rok a déle se meziročně zvýšil o 11,2 tis. a dosáhl 170,1 tis. osob. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných z celkového počtu nezaměstnaných osob byl 43,3 %.

Obecná míra nezaměstnanosti podle definice ILO (ve věkové skupině 15-64letých) dosáhla v 1. čtvrtletí 2013 hodnoty 7,5 %, což je o 0,4 procentního bodu více než před rokem. V třídění podle stupně dosaženého vzdělání mají nízkou míru nezaměstnanosti trvale vysokoškoláci (2,5 %) a osoby s úplným středním vzděláním s maturitou (5,2 %). Vysoká míra nezaměstnanosti přetrvává ve skupině osob se základním vzděláním (29,5 %), nadprůměrná je i v početné skupině osob se středním vzděláním bez maturity vč. vyučených (9,3 %).

Podobně jako v předešlých čtvrtletích se významně zvyšuje ekonomická aktivita obyvatelstva České republiky, když v meziročním i čtvrtletním srovnání vzrostla úroveň zaměstnanosti i nezaměstnanosti.


Neaktivita

V rámci výběrového šetření jsou zjišťovány údaje i za osoby, které nepracují, aktivně práci nehledají a nesplňují tak podmínky ILO pro nezaměstnané, ale přitom uvádějí, že by chtěly pracovat. V 1. čtvrtletí roku 2013 činil jejich počet 168,0 tis. osob, tj. o 28,8 tis. méně než ve stejném období roku 2012. Většina osob, které by chtěly pracovat, však nemůže ihned nastoupit do případného zaměstnání. Nejpozději do 14 dnů je schopno nastoupit 78,0 tis. osob.

_______________________________________

1) Za nezaměstnané jsou podle definice ILO považovány osoby, které v referenčním období neměly žádné zaměstnání, neodpracovaly ani jednu hodinu za mzdu nebo odměnu a aktivně hledaly práci, do které by byly schopny nastoupit nejpozději do dvou týdnů. Tato metodika je jednotná pro všechny členské země EU a poskytuje mezinárodně srovnatelné údaje. Je třeba respektovat skutečnost, že definice nezaměstnaných podle ILO se liší od definice uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce MPSV.


Analýza ČSÚ - Čtvrt miliónu neaktivních důchodců chtělo pracovat


Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Dalibor Holý, tel.: 274052694, e-mail: dalibor.holy@czso.cz
Kontaktní osoba: Ondřej Nývlt, tel.: 274054069, e-mail: ondrej.nyvlt@czso.cz
Autoři analýzy: Bohuslav Mejstřík, Marta Petráňová
Zdroj dat: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), které se provádí ve vybraných bytových domácnostech. V rámci šetření nejsou zahrnuta hromadná ubytovací zařízení. Výsledky výběrového šetření byly převáženy na celkovou populaci ČR na základě výsledků statistiky obyvatelstva k 1. 1. 2013 a predikce vývoje v prvním čtvrtletí roku 2013. Převážené výsledky na celkovou populaci ČR vycházejí z dat sčítání 2011.
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení předběžného zpracování: 12. 4. 2013 / 19. 4. 2013
Navazující internetový dokument: e-3101-13 - „Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice podle výsledků výběrového šetření pracovních sil“ (http://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-3) s definitivními výsledky šetření vyjde do konce 2. čtvrtletí 2013.
Termín zveřejnění další RI: 5. 8. 2013  • czam050613.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Zaměstnané osoby (postavení v hlavním zaměstnání, absolutně, podíly, meziroční přírůstky a indexy)
  • Graf 1 Zaměstnaní, nezaměstnaní (absolutně)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.05.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz