Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 3. čtvrtletí 2013

Historicky nejvyšší míra ekonomické aktivity

04.11.2013
Kód: r-3102-13
 
Celková zaměstnanost se ve 3. čtvrtletí 2013 zvýšila proti stejnému období roku 2012 o 33,1 tis. osob, míra zaměstnanosti 15-64letých dosáhla 68,0 % a meziročně vzrostla o 1,0 procentního bodu. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO se meziročně zvýšil o 1,6 tis. osob, počet dlouhodobě nezaměstnaných se zvýšil o 3,0 tis. osob. Obecná míra nezaměstnanosti 15-64letých se meziročně nezměnila a činila 7,0 %.

Zaměstnanost
Průměrný počet zaměstnaných, očištěný od sezónních vlivů, se ve 3. čtvrtletí 2013 proti 2. čtvrtletí 2013 snížil o 8,8 tis. osob.

Meziročně vzrostl počet zaměstnaných osob o 33,1 tis. (tj. o 0,7 %) na 4 953,6 tis. osob, přičemž se na zvýšení podílely osoby v pozici zaměstnanců. V souhrnu počet podnikatelů vč. pomáhajících rodinných příslušníků ve srovnání se 3. čtvrtletím 2012 klesl o 4,5 tis. na 889,4 tis. a jejich podíl se snížil na 18,0 %. Počet zaměstnanců vč. členů produkčních družstev vzrostl proti 3. čtvrtletí 2012 o 37,5 tis. osob na 4 064,2 tis. osob a činil 82,0 % z celkové zaměstnanosti.

Růst celkové zaměstnanosti se projevil především v terciárním sektoru služeb. Ve 3. čtvrtletí 2013 počet osob pracujících v sekundárním sektoru poklesl o 22,0 tis. osob (celkově 1 857,8 tis.), naopak v terciárním sektoru se počet osob zvýšil o 59,1 tis. (celkově 2 946,0 tis.) a o 4,1 tis. poklesl počet osob v primárním sektoru (celkově 149,5 tis.).

Míra zaměstnanosti (podíl počtu zaměstnaných osob ve skupině 15-64letých) dosáhla 68,0 % (nejvyšší úroveň od 1. čtvrtletí 1998) a ve srovnání se 3. čtvrtletím roku 2012 vzrostla o 1,0 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů se zvýšila o 0,8 procentního bodu na 76,1 %, míra zaměstnanosti žen vzrostla o 1,2 procentního bodu na 59,8 %.

Vzestup úrovně zaměstnanosti byl v meziročním srovnání nadále významný, ale ve čtvrtletním sezónně očištěném srovnání již došlo k mírnému poklesu.

Nezaměstnanost
Průměrný počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) 1) , očištěný od sezónních vlivů, se proti 2. čtvrtletí roku 2013 snížil o 0,6 tis. osob.

Počet nezaměstnaných osob dosáhl 369,6 tis. (z toho 197,1 tis. žen), meziročně se celkový počet nezaměstnaných nepatrně zvýšil o 1,6 tis. osob. Vzestup nezaměstnanosti se projevil v ženské populaci (o 3,7 tis.), v mužské populaci naopak došlo k mírnému poklesu (o 2,1 tis.).

Počet osob nezaměstnaných jeden rok a déle se meziročně zvýšil o 3,0 tis. a dosáhl 161,5 tis. osob. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných z celkového počtu nezaměstnaných osob byl 43,7 %.

Obecná míra nezaměstnanosti podle definice ILO ve věkové skupině 15-64letých (podíl nezaměstnaných k pracovní síle tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) dosáhla ve 3. čtvrtletí 2013 podobně jako ve 3. čtvrtletí 2012 hodnoty 7,0 %. V třídění podle stupně dosaženého vzdělání mají nízkou míru nezaměstnanosti trvale vysokoškoláci (3,2 %) a osoby s úplným středním vzděláním s maturitou (5,7 %). Vysoká míra nezaměstnanosti přetrvává ve skupině osob se základním vzděláním (23,9 %), nadprůměrná je i v početné skupině osob se středním vzděláním bez maturity vč. vyučených (8,0 %).

Podobně jako v předešlých čtvrtletích se i nadále zvyšuje ekonomická aktivita obyvatelstva České republiky, když míra ekonomické aktivity osob 15-64letých (podíl zaměstnaných a nezaměstnaných v této věkové skupině) byla v České republice vůbec historicky nejvyšší (73,2 %). VŠPS publikuje metodicky srovnatelné výsledky již od roku 1993.

Neaktivita
V rámci výběrového šetření jsou zjišťovány údaje i za osoby, které nepracují, aktivně práci nehledají a nesplňují tak podmínky ILO pro nezaměstnané, ale přitom uvádějí, že by chtěly pracovat. Ve 3. čtvrtletí roku 2013 činil jejich počet 138,8 tis. osob, tj. o 28,1 tis. méně než ve stejném období roku 2012. Většina osob, které by chtěly pracovat, však nemůže ihned nastoupit do případného zaměstnání. Nejpozději do 14 dnů je schopno nastoupit 65,4 tis. osob.
______________________________

1) Za nezaměstnané jsou podle definice ILO považovány osoby, které v referenčním období neměly žádné zaměstnání, neodpracovaly ani jednu hodinu za mzdu nebo odměnu a aktivně hledaly práci, do které by byly schopny nastoupit nejpozději do dvou týdnů. Tato metodika je jednotná pro všechny členské země EU a poskytuje mezinárodně srovnatelné údaje. Je třeba respektovat skutečnost, že definice nezaměstnaných podle ILO se liší od definice uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce MPSV.

Analýza ČSÚ - Ženy pracují na směny stejně často jako muži


Poznámky
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Dalibor Holý, tel.: 274052694, e-mail: dalibor.holy@czso.cz
Kontaktní osoba: Ondřej Nývlt, tel.: 274054069, e-mail: ondrej.nyvlt@czso.cz
Autoři analýzy: Bohuslav Mejstřík, Marta Petráňová
Zdroj dat: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), které se provádí ve vybraných bytových domácnostech. V rámci šetření nejsou zahrnuta hromadná ubytovací zařízení. Výsledky výběrového šetření byly převáženy na celkovou populaci ČR na základě výsledků statistiky obyvatelstva k 1. 1. 2013 a predikce vývoje v prvních třech čtvrtletích roku 2013. Převážené výsledky na celkovou populaci ČR vycházejí z dat sčítání 2011.
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení předběžného zpracování: 17. 10. 2013 / 22. 10. 2013
Navazující internetový dokument: e-3101-13 - „Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice podle výsledků výběrového šetření pracovních sil“ ( /csu/czso/katalog-produktu ) s definitivními výsledky šetření vyjde do konce 4. čtvrtletí 2013.
Termín zveřejnění další RI: 3. 2. 2014  • czam110413.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Zaměstnané osoby (postavení v hlavním zaměstnání, absolutně, podíly, meziroční přírůstky a indexy)
  • Graf 1 Zaměstnaní, nezaměstnaní (absolutně)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 04.11.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz