Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 2. čtvrtletí 2016

Klesá počet pracujících do čtyřiceti let, roste počet starších pracovníků

05.08.2016
Kód: 250145-16
 

Celková zaměstnanost se ve 2. čtvrtletí 2016 meziročně zvýšila o 84,2 tis. osob a dosáhla 5 128,5 tis. Míra zaměstnanosti 15-64letých činila 71,7 %, tj. nejvíce od roku 1993. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO se meziročně snížil o 52,1 tis. osob. Obecná míra nezaměstnanosti 15-64letých meziročně klesla proti 2. čtvrtletí 2015 o 1,0 procentního bodu na 4,0 %.

 

Zaměstnanost

Průměrný počet zaměstnaných, očištěný od sezónních vlivů, se ve 2. čtvrtletí 2016 proti 1. čtvrtletí 2016 zvýšil o 6,9 tis. osob.

Meziročně vzrostl počet osob v hlavním zaměstnání o 84,2 tis. (tj. o 1,7 %) na 5 128,5 tis. osob. Při poklesu počtu pracujících do čtyřiceti let o 22,6 tis. roste počet pracujících 40letých a starších. Ve skupině 40-44 let vzrostl jejich počet o 46,6 tis. Výrazně rostl počet pracujících ve věku 60 let a více. Ten se zvýšil o 41,6 tis., a to je téměř polovina celkového přírůstku zaměstnanosti. Podrobnější údaje o vývoji počtu starších pracovníků jsou uvedeny v přiložené analýze.

Počet podnikatelů vč. pomáhajících rodinných příslušníků ve srovnání s 2. čtvrtletím 2015 meziročně prakticky stagnoval (přírůstek pouze o 1,4 tis. na 884,4 tis.). Při poklesu počtu podnikatelů se zaměstnanci o 21,3 tis. na 161,1 tis. a snížení počtu pomáhajících rodinných příslušníků o 6,8 tis. na 25,7 tis. značně vzrostl počet podnikatelů bez zaměstnanců o 29,5 tis. a v současné době je již na úrovni sedmi set tisíc (697,6 tis.).

Zaměstnanost v sekundárním sektoru se zvýšila o 13,6 tis. Přitom vývoj v tomto sektoru byl protichůdný. Na jedné straně meziročně poklesl počet pracujících ve stavebnictví o 23,3 tis., a naopak podstatně vzrostl počet pracujících ve zpracovatelském průmyslu o 39,6 tis.

Rychle rostl počet pracujících v terciárním sektoru služeb (o 72,3 tis.). Zvýšila se zaměstnanost zejména v sekci vzdělávání (o 24,3 tis.), ve zdravotní a sociální péči (o 15,1 tis.), v dopravě a skladování (o 14,9 tis.), ve veřejné správě a obraně (o 14,4 tis.) a v kulturních, zábavních a rekreačních činnostech (o 14,0 tis.). V primárním sektoru zemědělství a lesnictví se počet pracujících téměř nezměnil (úbytek 1,7 tis.).

Míra zaměstnanosti (podíl počtu pracujících osob ve skupině 15-64letých) dosáhla 71,7 % a ve srovnání s 2. čtvrtletím roku 2015 vzrostla o 1,6 procentního bodu. Dosahuje tak nejvyšší úrovně v historii samostatné České republiky. Míra zaměstnanosti mužů se zvýšila o 1,2 procentního bodu na 79,0 %. Zlepšené podmínky na trhu práce se projevily v rychlejším růstu míry zaměstnanosti žen (o 1,9 procentního bodu na 64,2 %).
 

Nezaměstnanost

Průměrný počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO)1), očištěný od sezónních vlivů, se proti 1. čtvrtletí roku 2016 snížil o 7,9 tis. osob.

Celkový počet nezaměstnaných se meziročně snížil o 52,1 tis. osob a dosáhl 209,7 tis. Snížil se jak počet nezaměstnaných žen (o 31,1 na 108,1 tis.), tak počet nezaměstnaných mužů (o 21,0 tis. na 101,7 tis.). Pozitivní je pokles počtu nezaměstnaných jeden rok a déle o 31,0 tis. na 91,2 tis. osob.

Obecná míra nezaměstnanosti podle definice ILO ve věkové skupině 15-64letých (podíl nezaměstnaných k pracovní síle, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) klesla ve 2. čtvrtletí 2016 na 4,0 % a proti 2. čtvrtletí minulého roku se snížila o 1,0 procentního bodu. Podle údajů Eurostatu za červen letošního roku byla sezónně očištěná míra nezaměstnanosti 15-74letých v České republice druhá nejnižší v rámci celé Evropské unie (Malta 4,0 %, Česká republika 4,1 %, Německo 4,2 %, Španělsko 19,9 %, Řecko 23,3 %, průměr EU 8,6 %).

Míra nezaměstnanosti se meziročně snížila na všech úrovních vzdělání. Nízkou míru nezaměstnanosti mají trvale vysokoškoláci (1,7 %) a středoškoláci s maturitou (2,8 %). Významně meziročně klesla míra nezaměstnanosti v početné skupině osob se středním vzděláním bez maturity včetně vyučených (o 1,5 procentního bodu na 4,2 %). Vysoká míra nezaměstnanosti naopak přetrvává ve skupině osob se základním vzděláním (20,9 %).

 

Neaktivita

V rámci výběrového šetření jsou zjišťovány údaje i za osoby, které nepracují, aktivně práci nehledají, a nesplňují tak podmínky ILO pro nezaměstnané, ale přitom uvádějí, že by chtěly pracovat. Ve 2. čtvrtletí roku 2016 činil jejich počet 126,4 tis. osob, tj. o 14,9 tis. méně než ve stejném období roku 2015. Většina osob, které by chtěly pracovat, však nemůže ihned nastoupit do případného zaměstnání. Nejpozději do 14 dnů je totiž schopno nastoupit jen 44,6 tis. osob.
 

________________
1) Za nezaměstnané jsou podle definice ILO považovány osoby, které v referenčním období neměly žádné zaměstnání, neodpracovaly ani jednu hodinu za mzdu nebo odměnu a aktivně hledaly práci, do které by byly schopny nastoupit nejpozději do dvou týdnů. Tato metodika je jednotná pro všechny členské země EU a poskytuje mezinárodně srovnatelné údaje. Je třeba respektovat skutečnost, že definice nezaměstnaných podle ILO se liší od definice uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce MPSV.
 

Poznámky
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Dalibor Holý, tel.: 274052694, e-mail: dalibor.holy@czso.cz

Kontaktní osoba: Daniel Chytil, tel.: 274054152, e-mail: daniel.chytil@czso.cz
Autoři analýzy: Bohuslav Mejstřík, Marta Petráňová
Zdroj dat: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), které se provádí ve vybraných bytových domácnostech. V rámci šetření nejsou zahrnuta hromadná ubytovací zařízení. Výsledky výběrového šetření byly převáženy na celkovou populaci ČR na základě výsledků statistiky obyvatelstva k 1. 1. 2016 a predikce vývoje v 1. polovině roku 2016. Převážené výsledky na celkovou populaci ČR vycházejí z dat sčítání 2011.
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení předběžného zpracování:  21. 7. 2016 / 25. 7. 2016
Navazující internetový dokument: 250128-16 - „Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice podle výsledků výběrového šetření pracovních sil - čtvrtletní údaje“ s definitivními výsledky šetření vyjde do konce 3. čtvrtletí 2016 (Zaměstnanost, nezaměstnanost - Publikace).

Termín zveřejnění další RI: 3. 11. 2016


Související analýza: Čtvrtletní analýza VŠPS na aktuální téma - 2. čtvrtletí 2016

  • czam080516.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Zaměstnané osoby (postavení v hlavním zaměstnání, absolutně, podíly, meziroční přírůstky a indexy)
  • Graf 1 Zaměstnaní, nezaměstnaní (absolutně)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 05.08.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz