Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 3. čtvrtletí 2012

Míra nezaměstnanosti 7,0 %, míra zaměstnanosti 67,1 %

02.11.2012
Kód: r-3102-12
 
Celková zaměstnanost se ve 3. čtvrtletí 2012 zvýšila proti stejnému období roku 2011 o 25,2 tis. osob, míra zaměstnanosti 15-64letých dosáhla 67,1 % a meziročně vzrostla o 0,9 procentního bodu. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO se meziročně zvýšil o 25,3 tis. osob, počet dlouhodobě nezaměstnaných se také zvýšil o 20,1 tis. osob. Obecná míra nezaměstnanosti 15-64letých meziročně vzrostla o 0,4 procentního bodu a činila 7,0 %.

Zaměstnanost

Průměrný počet zaměstnaných, očištěný od sezónních vlivů, se ve 3. čtvrtletí proti 2. čtvrtletí 2012 zvýšil o 19,4 tis. osob. Jedná se již o druhé čtvrtletí za sebou, kdy došlo k růstu počtu zaměstnaných osob.

Meziročně vzrostl počet zaměstnaných osob o 25,2 tis. (tj. o 0,5 %) na 4 920,6 tis. osob, přičemž se na zvýšení rovnoměrně podílely jak osoby v pozici zaměstnanců, tak i podnikatelů. V souhrnu počet podnikatelů vč. pomáhajících rodinných příslušníků ve srovnání se 3. čtvrtletím 2011 vzrostl o 12,7 tis. na 893,9 tis. a jejich podíl činil 18,2 %. Z toho počet podnikatelů bez zaměstnanců se zvýšil o 24,6 tis., tj. o 3,6 %. Počet zaměstnanců vč. členů produkčních družstev vzrostl proti 3. čtvrtletí 2011 o 12,6 tis. osob na 4 026,7 tis. osob a činil 81,8 % z celkové zaměstnanosti.

Růst celkové zaměstnanosti se projevil především v terciárním sektoru služeb. Ve 3. čtvrtletí 2012 počet osob pracujících v sekundárním sektoru stagnoval (celkově 1 879,9 tis.), v terciárním sektoru se však počet osob zvýšil o 16,9 tis. (celkově 2 886,9 tis.). Naopak v protikladu s dlouhodobým trendem poklesu významu primárního sektoru se v něm meziročně počet osob zvýšil o 8,7 tis. (celkově 153,6 tis.).

Míra zaměstnanosti (podíl počtu zaměstnaných osob ve skupině 15-64letých) dosáhla 67,1 % a ve srovnání se 3. čtvrtletím roku 2011 vzrostla o 0,9 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů se zvýšila o 0,8 procentního bodu na 75,3 %, míra zaměstnanosti žen vzrostla o 1,1 procentního bodu na 58,6 %.

Nezaměstnanost

Průměrný počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) 1) , očištěný od sezónních vlivů, se proti 2. čtvrtletí roku 2012 zvýšil o 3,2 tis. osob.

Počet nezaměstnaných osob dosáhl 367,9 tis. (z toho 193,4 tis. žen), meziročně se celkový počet nezaměstnaných zvýšil o 25,3 tis. osob. Vzestup nezaměstnanosti se projevil v mužské (o 10,4 tis.) i v ženské populaci (o 14,8 tis.).

Meziroční nárůst celkového počtu nezaměstnaných osob se odrazil i v nárůstu počtu osob dlouhodobě nezaměstnaných. Počet osob nezaměstnaných jeden rok a déle se meziročně zvýšil o 20,1 tis. a dosáhl 158,5 tis. osob. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných z celkového počtu nezaměstnaných osob byl 43,1 %.

Obecná míra nezaměstnanosti podle definice ILO (ve věkové skupině 15-64letých) dosáhla ve 3. čtvrtletí 2012 hodnoty 7,0 %, což je o 0,4 procentního bodu více než před rokem. V třídění podle stupně dosaženého vzdělání mají nízkou míru nezaměstnanosti trvale vysokoškoláci (3,5 %) a osoby s úplným středním vzděláním s maturitou (4,8 %). Vysoká míra nezaměstnanosti přetrvává ve skupině osob se základním vzděláním (28,3 %), nadprůměrná je i v početné skupině osob se středním vzděláním bez maturity vč. vyučených (7,8 %).

Významný meziroční růst zaměstnanosti byl překvapivě doprovázen i významným růstem nezaměstnanosti. Tento fakt ukazuje na zvýšenou aktivitu osob v produktivním věku na trhu práce.

Odlišná metodika zjišťování se promítla do diference mezi výší obecné míry nezaměstnanosti (ILO) a míry registrované nezaměstnanosti (MPSV). Tendence obou měr byly podobné, míra registrované nezaměstnanosti MPSV dosáhla ve 3. čtvrtletí 2012 hodnoty 8,3 %, tj. o 0,2 procentního bodu více než před rokem.

Neaktivita

V rámci výběrového šetření jsou zjišťovány údaje i za osoby, které nepracují, aktivně práci nehledají a nesplňují tak podmínky ILO pro nezaměstnané, ale přitom uvádějí, že by chtěly pracovat. Ve 3. čtvrtletí roku 2012 činil jejich počet 166,9 tis. osob, tj. o 22,0 tis. méně než ve stejném období roku 2011. Většina osob, které by chtěly pracovat, však nemůže ihned nastoupit do případného zaměstnání. Nejpozději do 14 dnů je schopno nastoupit 61,5 tis. osob.
____________________________________

1) Za nezaměstnané jsou podle definice ILO považovány osoby, které v referenčním období neměly žádné zaměstnání, neodpracovaly ani jednu hodinu za mzdu nebo odměnu a aktivně hledaly práci, do které by byly schopny nastoupit nejpozději do dvou týdnů. Tato metodika je jednotná pro všechny členské země EU a poskytuje mezinárodně srovnatelné údaje. Je třeba respektovat skutečnost, že definice nezaměstnaných podle ILO se liší od definice uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce MPSV.

Analýza ČSÚ - Častěji než ve všech ostatních zemích EU pracují mladí Češi v průmyslu


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Dalibor Holý, tel.: 274052694, e-mail: dalibor.holy@czso.cz
Kontaktní osoba: Ondřej Nývlt, tel.: 274054069, e-mail: ondrej.nyvlt@czso.cz
Zdroj dat: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), které se provádí ve vybraných bytových domácnostech. V rámci šetření nejsou zahrnuta hromadná ubytovací zařízení. Výsledky výběrového šetření byly převáženy na celkovou populaci ČR na základě výsledků statistiky obyvatelstva k 1. 1. 2012 a predikce vývoje ve třech čtvrtletích roku 2012. Převážené výsledky na celkovou populaci ČR vycházejí z dat sčítání 2011.
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení předběžného zpracování: 17. 10. 2012 / 24. 10. 2012
Navazující internetový dokument: e-3101-12 - „Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice podle výsledků výběrového šetření pracovních sil“ ( /csu/czso/katalog-produktu ) s definitivními výsledky šetření vyjde do konce 4. čtvrtletí 2012.
Termín zveřejnění další RI: 1. 2. 2013  • czam110212.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Zaměstnané osoby (postavení v hlavním zaměstnání, absolutně, podíly, meziroční přírůstky a indexy)
  • Graf 1 Zaměstnaní, nezaměstnaní (absolutně)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 02.11.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz