Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 4. čtvrtletí 2012

Vzestup nezaměstnanosti

01.02.2013
Kód: r-3102-12
 
Celková zaměstnanost se ve 4. čtvrtletí 2012 zvýšila proti stejnému období roku 2011 o 31,1 tis. osob, míra zaměstnanosti 15-64letých dosáhla 67,0 % a meziročně vzrostla o 0,9 procentního bodu. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO se meziročně zvýšil o 44,2 tis. osob, počet dlouhodobě nezaměstnaných se také zvýšil o 19,0 tis. osob. Obecná míra nezaměstnanosti 15-64letých meziročně vzrostla o 0,7 procentního bodu a činila 7,2 %.

Zaměstnanost

Průměrný počet zaměstnaných, očištěný od sezónních vlivů, se ve 4. čtvrtletí proti 3. čtvrtletí 2012 snížil o 4,1 tis. osob. V krátkodobém pohledu se již projevují negativní dopady nižší výkonnosti české ekonomiky.

Meziročně vzrostl počet zaměstnaných osob o 31,1 tis. (tj. o 0,6 %) na 4 916,6 tis. osob, přičemž se na zvýšení podílely jak osoby v pozici zaměstnanců, tak i podnikatelů. V souhrnu počet podnikatelů vč. pomáhajících rodinných příslušníků ve srovnání se 4. čtvrtletím 2011 vzrostl o 6,9 tis. na 902,4 tis. a jejich podíl činil 18,4 %. Počet zaměstnanců vč. členů produkčních družstev vzrostl proti 4. čtvrtletí 2011 o 24,2 tis. osob na 4 014,2 tis. osob a činil 81,6 % z celkové zaměstnanosti.

Růst celkové zaměstnanosti se projevil především v terciárním sektoru služeb. Ve 4. čtvrtletí 2012 počet osob pracujících v sekundárním sektoru poklesl o 18,7 tis. osob (celkově 1 862,7 tis.), naopak v terciárním sektoru se počet osob zvýšil o 36,3 tis. (celkově 2 897,2 tis.). V protikladu s dlouhodobým trendem poklesu významu primárního sektoru se v něm meziročně počet osob zvýšil o 13,4 tis. (celkově 156,5 tis.).

Míra zaměstnanosti (podíl počtu zaměstnaných osob ve skupině 15-64letých) dosáhla 67,0 % a ve srovnání se 4. čtvrtletím roku 2011 vzrostla o 0,9 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů se zvýšila o 0,7 procentního bodu na 75,0 %, míra zaměstnanosti žen vzrostla o 1,2 procentního bodu na 58,9 %.

Nezaměstnanost

Průměrný počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) 1) , očištěný od sezónních vlivů, se proti 3. čtvrtletí roku 2012 zvýšil o 14,1 tis. osob.

Počet nezaměstnaných osob dosáhl 379,5 tis. (z toho 197,4 tis. žen), meziročně se celkový počet nezaměstnaných zvýšil o 44,2 tis. osob. Vzestup nezaměstnanosti se projevil v mužské (o 20,0 tis.) i v ženské populaci (o 24,2 tis.).

Meziroční nárůst celkového počtu nezaměstnaných osob se odrazil i v nárůstu počtu osob dlouhodobě nezaměstnaných. Počet osob nezaměstnaných jeden rok a déle se meziročně zvýšil o 19,0 tis. a dosáhl 162,1 tis. osob. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných z celkového počtu nezaměstnaných osob byl 42,7 %.

Obecná míra nezaměstnanosti podle definice ILO (ve věkové skupině 15-64letých) dosáhla ve 4. čtvrtletí 2012 hodnoty 7,2 %, což je o 0,7 procentního bodu více než před rokem. V třídění podle stupně dosaženého vzdělání mají nízkou míru nezaměstnanosti trvale vysokoškoláci (2,9 %) a osoby s úplným středním vzděláním s maturitou (5,0 %). Vysoká míra nezaměstnanosti přetrvává ve skupině osob se základním vzděláním (29,0 %), nadprůměrná je i v početné skupině osob se středním vzděláním bez maturity vč. vyučených (8,6 %).

Podobně jako v předešlých čtvrtletích se významně zvyšuje ekonomická aktivita obyvatelstva České republiky, když meziročně vzrostla úroveň zaměstnanosti i nezaměstnanosti. Mezičtvrtletní srovnání však spíše signalizuje, že ekonomická aktivita sice bude nadále růst, ale především z důvodu nárůstu počtu nezaměstnaných osob.

Odlišná metodika zjišťování se promítla do diference mezi výší obecné míry nezaměstnanosti (ILO) a míry registrované nezaměstnanosti (MPSV). Tendence obou měr byly podobné, míra registrované nezaměstnanosti MPSV dosáhla ve 4. čtvrtletí 2012 hodnoty 8,7 %, tj. o 0,6 procentního bodu více než před rokem.

Neaktivita

V rámci výběrového šetření jsou zjišťovány údaje i za osoby, které nepracují, aktivně práci nehledají a nesplňují tak podmínky ILO pro nezaměstnané, ale přitom uvádějí, že by chtěly pracovat. Ve 4. čtvrtletí roku 2012 činil jejich počet 154,6 tis. osob, tj. o 28,6 tis. méně než ve stejném období roku 2011. Většina osob, které by chtěly pracovat, však nemůže ihned nastoupit do případného zaměstnání. Nejpozději do 14 dnů je schopno nastoupit 64,0 tis. osob.
_______________________________________

1) Za nezaměstnané jsou podle definice ILO považovány osoby, které v referenčním období neměly žádné zaměstnání, neodpracovaly ani jednu hodinu za mzdu nebo odměnu a aktivně hledaly práci, do které by byly schopny nastoupit nejpozději do dvou týdnů. Tato metodika je jednotná pro všechny členské země EU a poskytuje mezinárodně srovnatelné údaje. Je třeba respektovat skutečnost, že definice nezaměstnaných podle ILO se liší od definice uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce MPSV.

Analýza ČSÚ - Téměř v pětině rodinných domácností žijí závislé děti jen s jedním rodičem


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Dalibor Holý, tel.: 274052694, e-mail: dalibor.holy@czso.cz
Kontaktní osoba: Ondřej Nývlt, tel.: 274054069, e-mail: ondrej.nyvlt@czso.cz
Zdroj dat: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), které se provádí ve vybraných bytových domácnostech. V rámci šetření nejsou zahrnuta hromadná ubytovací zařízení. Výsledky výběrového šetření byly převáženy na celkovou populaci ČR na základě výsledků statistiky obyvatelstva k 1. 1. 2012 a predikce vývoje v roce 2012. Převážené výsledky na celkovou populaci ČR vycházejí z dat sčítání 2011.
Termín ukončení sběru dat
/ termín ukončení předběžného zpracování: 17. 1. 2013 / 24. 1. 2013
Navazující internetový dokument: e-3101-12 - „Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice podle výsledků výběrového šetření pracovních sil“ ( /csu/czso/katalog-produktu ) s definitivními výsledky šetření vyjde do konce 1. čtvrtletí 2013.
Termín zveřejnění další RI: 6. 5. 2013  • czam020113.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Zaměstnané osoby (postavení v hlavním zaměstnání, absolutně, podíly, meziroční přírůstky a indexy)
  • Graf 1 Zaměstnaní, nezaměstnaní (absolutně)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 01.02.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz