Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 3. čtvrtletí 2014

Již čtyřletý vzestup zaměstnanosti

03.11.2014
Kód: 250145-14
 
Celková zaměstnanost se ve 3. čtvrtletí 2014 zvýšila proti stejnému období roku 2013 o 41,3 tis. osob, míra zaměstnanosti 15-64letých dosáhla 69,3 % a meziročně vzrostla o 1,3 procentního bodu. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO se meziročně snížil o 56,9 tis. osob, počet dlouhodobě nezaměstnaných se snížil o 24,9 tis. osob. Obecná míra nezaměstnanosti 15-64letých meziročně klesla o 1,1 procentního bodu a činila 6,0 %.

Zaměstnanost
Průměrný počet zaměstnaných, očištěný od sezónních vlivů, se ve 3. čtvrtletí 2014 proti 2. čtvrtletí 2014 zvýšil o 20,8 tis. osob.

Meziročně vzrostl počet zaměstnaných osob o 41,3 tis. (tj. o 0,8 %) na 4 994,9 tis. osob. V souhrnu počet podnikatelů vč. pomáhajících rodinných příslušníků ve srovnání se 3. čtvrtletím 2013 vzrostl o nevýznamných 0,7 tis. na 890,0 tis. a jejich podíl činil 17,8 %. Počet zaměstnanců vč. členů produkčních družstev naopak výrazně vzrostl proti 3. čtvrtletí 2013 o 40,7 tis. osob na 4 104,9 tis. osob a činil 82,2 % z celkové zaměstnanosti.

Růst celkové zaměstnanosti se nejvýrazněji projevil v sekundárním sektoru (o 44,1 tis. oproti minulému roku, celkově 1 901,9 tis.). V terciárním sektoru služeb se zvýšil počet pracujících o 7,9 tis. osob (celkově 2 953,9 tis.), naopak o 10,5 tis. poklesl počet osob v primárním sektoru (celkově 139,0 tis.).

Míra zaměstnanosti (podíl počtu zaměstnaných osob ve skupině 15-64letých) dosáhla 69,3 % a ve srovnání se 3. čtvrtletím roku 2013 vzrostla o 1,3 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů se zvýšila o 1,5 procentního bodu na 77,6 %, míra zaměstnanosti žen vzrostla o 1,1 procentního bodu na 60,8 %.

Významný růst zaměstnanosti v posledním čtvrtletí jenom podpořil již čtyřletý vzestup míry zaměstnanosti 15-64letých v meziročním srovnání. Ve 3. čtvrtletí roku 2010 činila zmiňovaná míra zaměstnanosti 65,4 %, tedy o 3,9 procentního bodu méně než je tomu ve 3. čtvrtletí 2014.

Nezaměstnanost
Průměrný počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) 1) , očištěný od sezónních vlivů, se proti 2. čtvrtletí roku 2014 snížil o 15,4 tis. osob.

Počet nezaměstnaných osob dosáhl 312,7 tis. (z toho 170,9 tis. žen), meziročně se celkový počet nezaměstnaných snížil o 56,9 tis. osob. Pokles nezaměstnanosti se projevil nepatrně více v mužské (o 30,7 tis.) než ženské populaci (o 26,2 tis.).

Počet osob nezaměstnaných jeden rok a déle se meziročně snížil o 24,9 tis. a dosáhl 136,5 tis. osob. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných z celkového počtu nezaměstnaných osob byl 43,7 %.

Obecná míra nezaměstnanosti podle definice ILO ve věkové skupině 15-64letých (podíl nezaměstnaných k pracovní síle, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) dosáhla ve 3. čtvrtletí 2014 6,0 % a oproti minulému roku se snížila o 1,1 procentního bodu. V třídění podle stupně dosaženého vzdělání mají nízkou míru nezaměstnanosti trvale vysokoškoláci (3,3 %) a osoby s úplným středním vzděláním s maturitou (4,6 %). Vysoká míra nezaměstnanosti přetrvává ve skupině osob se základním vzděláním (21,2 %), nadprůměrná je i v početné skupině osob se středním vzděláním bez maturity vč. vyučených (6,7 %).

Trvalý vzestup zaměstnanosti je doprovázen i významným poklesem nezaměstnanosti. Lepší podmínky na trhu práce v tomto kopírují trend ekonomického oživení v České republice.

Neaktivita
V rámci výběrového šetření jsou zjišťovány údaje i za osoby, které nepracují, aktivně práci nehledají a nesplňují tak podmínky ILO pro nezaměstnané, ale přitom uvádějí, že by chtěly pracovat. Ve 3. čtvrtletí roku 2014 činil jejich počet 129,0 tis. osob, tj. o 9,8 tis. méně než ve stejném období roku 2013. Většina osob, které by chtěly pracovat, však nemůže ihned nastoupit do případného zaměstnání. Nejpozději do 14 dnů je schopno nastoupit 50,4 tis. osob.
_____________________________

1) Za nezaměstnané jsou podle definice ILO považovány osoby, které v referenčním období neměly žádné zaměstnání, neodpracovaly ani jednu hodinu za mzdu nebo odměnu a aktivně hledaly práci, do které by byly schopny nastoupit nejpozději do dvou týdnů. Tato metodika je jednotná pro všechny členské země EU a poskytuje mezinárodně srovnatelné údaje. Je třeba respektovat skutečnost, že definice nezaměstnaných podle ILO se liší od definice uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce MPSV.

Analýza ČSÚ - Za dvacet let vzrostla zaměstnanost v sektoru služeb o půl miliónu osob


Poznámky
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Dalibor Holý, tel.: 274052694, e-mail: dalibor.holy@czso.cz
Kontaktní osoba: Ondřej Nývlt, tel.: 274054069, e-mail: ondrej.nyvlt@czso.cz
Autoři analýzy: Bohuslav Mejstřík, Marta Petráňová
Zdroj dat: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), které se provádí ve vybraných bytových domácnostech. V rámci šetření nejsou zahrnuta hromadná ubytovací zařízení. Výsledky výběrového šetření byly převáženy na celkovou populaci ČR na základě výsledků statistiky obyvatelstva k 1. 1. 2014 a predikce vývoje v prvních třech čtvrtletích roku 2014. Převážené výsledky na celkovou populaci ČR vycházejí z dat sčítání 2011.
Termín ukončení sběru dat
/ termín ukončení předběžného zpracování: 16. 10. 2014 / 23. 10. 2014
Navazující internetový dokument: 250128-14 - „Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice podle výsledků výběrového šetření pracovních sil - čtvrtletní údaje“ s definitivními výsledky šetření vyjde do konce 4. čtvrtletí 2014 ( /csu/czso/katalog-produktu ).
Termín zveřejnění další RI: 3. 2. 2015  • czam110314.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Zaměstnané osoby (postavení v hlavním zaměstnání, absolutně, podíly, meziroční přírůstky a indexy)
  • Graf 1 Zaměstnaní, nezaměstnaní (absolutně)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 03.11.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz