Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 1. čtvrtletí 2011

Vzdělání jako základní faktor na trhu práce

06.05.2011
Kód: r-3102-11
 
Celková zaměstnanost se v 1. čtvrtletí 2011 zvýšila proti stejnému období roku 2010 o 35,2 tis. osob, míra zaměstnanosti 15-64letých dosáhla 65,0 % a meziročně vzrostla o 0,9 procentního bodu. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO se meziročně snížil o 46,5 tis. osob, počet dlouhodobě nezaměstnaných se nevýznamně snížil o 0,2 tis. osob. Obecná míra nezaměstnanosti 15-64letých meziročně klesla o 0,9 procentního bodu na 7,3 %.


* * *

Zaměstnanost

Průměrný počet zaměstnaných, očištěný od sezónních vlivů, se v 1. čtvrtletí 2011 proti 4. čtvrtletí roku 2010 snížil o statisticky nevýznamných 0,7 tis. osob. Meziroční vzestup počtu zaměstnaných osob, právě v kontrastu s vývojem v posledním čtvrtletí, byl z velké části způsoben zcela nevídaným poklesem počtu zaměstnaných osob na začátku roku 2010. Meziročně vzrostl počet osob s jediným (hlavním) zaměstnáním o 35,2 tis. osob (o 0,7 %) na 4 864,4 tis. osob. Převážná část byla zaměstnána na plný úvazek, podíl částečných úvazků činil 5,7 %.

Počet zaměstnanců vč. členů produkčních družstev se snížil proti 1. čtvrtletí 2010 o 3,4 tis. na 3 989,0 tis. a činil 82,0 % celkové zaměstnanosti. Meziroční vzestup celkového počtu zaměstnaných osob byl způsoben především nárůstem počtu podnikatelů v hlavním zaměstnání vč. pomáhajících rodinných příslušníků. Proti srovnatelnému období roku 2010 jejich počet vzrostl o 38,6 tis. na 875,3 tis. a jejich podíl se zvýšil na 18,0 %. V době vrcholu ekonomické konjunktury na konci roku 2008 dosahoval jejich podíl přibližně 16,0 %.

Rok 2009 a začátek roku 2010 lze charakterizovat vysokým propadem zaměstnanosti v sekundárním sektoru, částečně kompenzovaným růstem počtu zaměstnaných osob v terciárním sektoru. Oživení ekonomiky se projevilo rozdílným vývojem zaměstnanosti ve výrobním sektoru a v sektoru služeb v průběhu roku 2010. Zatímco ještě v první polovině roku 2010 sekundární sektor významně ztrácel, na konci roku 2010 již posiloval a v 1. čtvrtletí 2011 činil meziroční přírůstek počtu pracujících v sekundárním sektoru 32,4 tis. osob. Vzhledem k celkovému meziročnímu růstu zaměstnanosti se i nepatrně zvýšil počet zaměstnaných osob v terciárním sektoru o 5,2 tis. Významně se nezměnil již tak nízký počet zaměstnaných osob v primárním sektoru, jejich počet v 1. čtvrtletí roku 2011 činil 144,5 tis. osob.

Míra zaměstnanosti (podíl počtu osob s jediným (hlavním) zaměstnáním ve skupině 15-64letých) dosáhla 65,0 % a ve srovnání s 1. čtvrtletím 2010 vzrostla o 0,9 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů se zvýšila o 0,8 procentního bodu na 73,1 %, míra zaměstnanosti žen se zvýšila o 0,9 procentního bodu na 56,7 %.

Nezaměstnanost

Průměrný počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) 1), očištěný od sezónních vlivů, se proti 4. čtvrtletí roku 2010 snížil o 4,7 tis. osob. Počet nezaměstnaných osob dosáhl 376,2 tis. (z toho 187,9 tis. žen) a v porovnání s 1. čtvrtletím roku 2010 se celkový počet nezaměstnaných snížil o 46,5 tis. osob. Meziroční pokles nezaměstnanosti se projevil především v mužské populaci (o 33,2 tis.), v ženské populaci činil meziroční pokles 13,2 tis. osob.

Meziroční pokles počtu nezaměstnaných osob se neprojevil v poklesu počtu osob nezaměstnaných jeden rok a déle, neboť oproti minulému roku klesl jejich počet pouze o zcela marginálních 0,2 tis. osob a činil 150,4 tis. osob. Na druhé straně se podařilo zastavit nepříznivý trend zvyšování podílu dlouhodobé nezaměstnanosti na celkové nezaměstnanosti, když se tento podíl snížil ze 44,1 % ve 4. čtvrtletí 2010 na 40,0 % v 1. čtvrtletí 2011. Mimořádně vysoký podíl osob dlouhodobě bez práce je ve skupině nezaměstnaných se základním vzděláním (57,2 % všech nezaměstnaných se základním vzděláním), ve skupině nezaměstnaných se středním vzděláním bez maturity činil tento podíl 42,8 %, naopak u osob s dosaženým vysokoškolským vzděláním činil pouze 19,5 %.

Obecná míra nezaměstnanosti podle definice ILO (ve věkové skupině 15-64letých) dosáhla 7,3 %, proti 1. čtvrtletí 2010 se snížila o 0,9 procentního bodu.
Odlišná metodika zjišťování se promítla do diference mezi výší obecné míry nezaměstnanosti (ILO) a míry registrované nezaměstnanosti MPSV. Tendence vývoje obou měr byly podobné, míra registrované nezaměstnanosti MPSV dosáhla v 1. čtvrtletí 2011 hodnoty 9,6 %.

Nízkou míru nezaměstnanosti mají trvale vysokoškoláci (2,8 %) a osoby s úplným středním vzděláním s maturitou (5,2 %). Vysoká míra nezaměstnanosti přetrvává ve skupině osob se základním vzděláním (25,0 %) a nadprůměrná je i v početné skupině osob se středním vzděláním bez maturity vč. vyučených (8,6 %). Přes celkový pokles nezaměstnanosti nadále zůstává situace nepříznivá především u osob s nižším vzděláním, neboť především osoby se základním vzděláním, ale i se středním vzděláním bez maturity, se vyznačují významně vyšší mírou nezaměstnanosti i úrovní dlouhodobé nezaměstnanosti.

Neaktivita

V rámci výběrového šetření jsou zjišťovány údaje i za osoby, které nepracují, aktivně práci nehledají a nesplňují tak podmínky ILO pro nezaměstnané, ale přitom uvádějí, že by chtěly pracovat. V 1. čtvrtletí roku 2011 činil jejich počet 195,8 tis., tj. o 10,7 tis. více než ve stejném období roku 2010. Většina osob, které by chtěly pracovat, však nemůže ihned nastoupit do případného zaměstnání. Nejpozději do 14 dnů je schopno nastoupit 63,0 tis. osob, tj. necelá třetina z celé skupiny.

Analýza ČSÚ - Harmonizace rodinného a pracovního životaPoznámky:
Kontaktní osoba: Ondřej Nývlt, tel.: 274054069 , e-mail: ondrej.nyvlt@czso.cz
Zdroj dat: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), které se provádí ve vybraných bytových domácnostech, v rámci šetření nejsou zahrnuta hromadná ubytovací zařízení.
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení předběžného zpracování: 21.4.2011/28.4.2011
Navazující internetový dokument w-3101-11 - „Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice podle výsledků výběrového šetření pracovních sil“ ( /csu/czso/1-ep-3 s d efinitivními výsledky šetření vyjde do konce 2. čtvrtletí 2011.
Výsledky výběrového šetření byly převáženy na celkovou populaci ČR na základě předběžných výsledků statistiky obyvatelstva k 1. 1. 2011 a predikce vývoje přirozeného pohybu a salda migrace v 1. čtvrtletí roku 2011.

1) Za nezaměstnané jsou podle definice ILO považovány osoby, které v referenčním období neměly žádné zaměstnání, neodpracovaly ani jednu hodinu za mzdu nebo odměnu a aktivně hledaly práci, do které by byly schopny nastoupit nejpozději do dvou týdnů. Tato metodika je jednotná pro všechny členské země EU a poskytuje mezinárodně srovnatelné údaje. Je třeba respektovat skutečnost, že definice nezaměstnaných podle ILO se liší od definice uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce MPSV.  • czam050611.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Zaměstnané osoby (postavení v hlavním zaměstnání, absolutně, podíly, meziroční přírůstky a indexy)
  • Graf 1 Zaměstnaní, nezaměstnaní (absolutně)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.05.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz