Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 4. čtvrtletí 2010

Zhoršení postavení mladých osob na trhu práce

07.02.2011
Kód: r-3102-10
 
Celková zaměstnanost se ve 4. čtvrtletí 2010 snížila proti stejnému období roku 2009 o 8,5 tis. osob, míra zaměstnanosti 15-64letých dosáhla 65,5 % a meziročně vzrostla o 0,3 procentního bodu. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO se meziročně snížil o 22,0 tis. osob, počet dlouhodobě nezaměstnaných se ale zvýšil o 47,0 tis. osob. Obecná míra nezaměstnanosti 15-64letých meziročně klesla o 0,4 procentního bodu na 7,0 %.


* * *

Zaměstnanost

Předběžné výsledky za 4. čtvrtletí 2010 nadále potvrzují stagnaci úrovně zaměstnanosti ve druhé polovině roku 2010. Průměrný počet zaměstnaných, očištěný od sezónních vlivů, se zvýšil proti 3. čtvrtletí roku 2010 statisticky nevýznamně o 1,8 tis. osob. Meziročně poklesl počet osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním o 8,5 tis. osob (o 0,2 %) na 4 918,8 tis. osob. Převážná část byla zaměstnána na plný úvazek, podíl částečných úvazků byl v civilním sektoru 5,7 %.

Počet zaměstnanců vč. členů produkčních družstev se snížil proti 4. čtvrtletí 2009 o 60,5 tis. na 4 035,8 tis. a činil 82,0 %. Pokles počtu osob v zaměstnaneckém poměru byl naopak kompenzován relativně vysokým nárůstem počtu podnikatelů v hlavním zaměstnání vč. pomáhajících rodinných příslušníků. Proti srovnatelnému období roku 2009 se jejich počet vzrostl o 51,8 tis. na 882,8 tis. a jejich podíl se již zvýšil na 17,9 %. V době vrcholu ekonomické konjunktury na konci roku 2008 dosahoval jejich podíl přibližně 16 %.

Rok 2009 a začátek roku 2010 lze charakterizovat vysokým propadem zaměstnanosti v sekundárním sektoru, částečně kompenzovaným růstem počtu zaměstnaných osob v terciárním sektoru. Oživení ekonomiky se projevilo rozdílným vývojem zaměstnanosti ve výrobním sektoru a v sektoru služeb. Zatímco v 1. čtvrtletí 2010 činil meziroční úbytek počtu pracujících v sekundárním sektoru 116,6 tis., ve 2. čtvrtletí se jednalo o úbytek 79,8 tis. osob, ve 3. čtvrtletí pouze o 12,4 tis. osob a ve 4. čtvrtletí 2010 se počet zaměstnaných osob v sekundárním sektoru již zvýšil o 19,5 tis. osob. V kontrastu s tím se meziročně snížil počet zaměstnaných osob v terciárním sektoru, když v něm poklesl počet zaměstnaných osob o 27,3 tis. Významně se nezměnil již tak nízký počet zaměstnaných osob v primárním sektoru, jejich počet ve 4. čtvrtletí roku 2010 činil 148,4 tis. osob.

Míra zaměstnanosti (podíl počtu osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním ve skupině 15-64letých) dosáhla 65,5 % a ve srovnání se 4. čtvrtletím 2009 vzrostla o 0,3 procentního bodu. Pokles počtu osob ve věku 15-64 let zapříčinil různé tendence ve vývoji ukazatelů zaměstnanosti ve druhé polovině roku 2010. Na jedné straně se snižoval absolutní počet zaměstnaných osob, ale na druhé straně rostla míra zaměstnanosti. Míra zaměstnanosti mužů se zvýšila o 0,4 procentního bodu na 74,0 %, míra zaměstnanosti žen se též nepatrně zvýšila o 0,1 procentního bodu na 56,8 %.

Nezaměstnanost

Průměrný počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) 1), očištěný od sezónních vlivů, se proti 3. čtvrtletí roku 2010 snížil o 12,5 tis. osob. Přes celkový pokles nezaměstnanosti nadále zůstával vysoký počet nezaměstnaných osob ve věku 20-29 let (108,3 tis. osob).

Počet nezaměstnaných osob dosáhl 363,0 tis. (z toho 186,8 tis. žen) a v porovnání se 4. čtvrtletím roku 2009 se celkový počet nezaměstnaných snížil o 22,0 tis. osob. Meziroční pokles nezaměstnanosti se projevil především v mužské populaci (o 19,8 tis.).

Negativní je skutečnost, že počet osob nezaměstnaných jeden rok a déle se nadále zvyšoval. Proti 4. čtvrtletí 2009 se jejich počet zvýšil o 47,0 tis. osob a činil 159,9 tis. osob. Jejich podíl se začal opětovně přibližovat polovině všech nezaměstnaných osob (44,1 %). Negativní vývoj v dlouhodobé nezaměstnanosti se projevil především u mladých osob ve věku 20-29 let. Zatímco v době hospodářského vzestupu na konci roku 2008 byl počet dlouhodobě nezaměstnaných osob v této věkové skupině ve srovnání s věkovými skupinami 30-39 let, 40-49 let, 50-59 let nejnižší (přibližně 21 tis. osob), ve 4. čtvrtletí roku 2010 byl naopak nejvyšší (43,5 tis. osob).

Obecná míra nezaměstnanosti podle definice ILO (ve věkové skupině 15-64letých) dosáhla 7,0 %, proti 4. čtvrtletí 2009 se snížila o 0,4 procentního bodu.
Odlišná metodika zjišťování se promítla do diference mezi výší obecné míry nezaměstnanosti (ILO) a míry registrované nezaměstnanosti MPSV. Tendence vývoje obou měr byly podobné, míra registrované nezaměstnanosti MPSV dosáhla ve 4. čtvrtletí hodnoty 8,7 %.

Nízkou míru nezaměstnanosti mají trvale vysokoškoláci (2,7 %) a osoby s úplným středním vzděláním s maturitou (5,2 %). Vysoká míra nezaměstnanosti přetrvává ve skupině osob se základním vzděláním (23,1 %) a mírně nadprůměrná je v početné skupině osob se středním vzděláním bez maturity vč. vyučených (8,1 %).

Neaktivita

V rámci výběrového šetření jsou zjišťovány údaje i za osoby, které nepracují, aktivně práci nehledají a nesplňují tak podmínky ILO pro nezaměstnané, ale přitom uvádějí, že by chtěly pracovat. Ve 4. čtvrtletí roku 2010 činil jejich počet 173,5 tis., tj. o 0,6 tis. více než ve stejném období roku 2009. Většina osob, které by chtěly pracovat, však nemůže ihned nastoupit do případného zaměstnání. Nejpozději do 14 dnů je schopno nastoupit 54,1 tis. osob, tj. necelá třetina z celé skupiny.

Analýza ČSÚ - Přechody na trhu práce mezi 3. čtvrtletím roku 2009 a 3. čtvrtletím roku 2010Poznámky:
Kontaktní osoba: Ondřej Nývlt, tel.: 274054069, e- mail: ondrej.nyvlt@czso.cz
Zdroj dat: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), které se provádí ve vybraných bytových domácnostech, v rámci šetření nejsou zahrnuta hromadná ubytovací zařízení.
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení předběžného zpracování: 20.1.2011/27.1.2011
Navazující internetový dokument w-3101-10 - „Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice podle výsledků výběrového šetření pracovních sil“ ( /csu/czso/1-ep-3 s defi nitivními výsledky šetření vyjde do konce 1. čtvrtletí 2011.
Výsledky výběrového šetření byly převáženy na celkovou populaci ČR na základě předběžných výsledků statistiky obyvatelstva k 1. 1. 2010 a predikce vývoje přirozeného pohybu a salda migrace v roce 2010.

1) Za nezaměstnané jsou podle definice ILO považovány osoby, které v referenčním období neměly žádné zaměstnání, neodpracovaly ani jednu hodinu za mzdu nebo odměnu a aktivně hledaly práci, do které by byly schopny nastoupit nejpozději do dvou týdnů. Tato metodika je jednotná pro všechny členské země EU a poskytuje mezinárodně srovnatelné údaje. Je třeba respektovat skutečnost, že definice nezaměstnaných podle ILO se liší od definice uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce MPSV.  • czam020711.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Zaměstnané osoby (postavení v hlavním zaměstnání, absolutně, podíly, meziroční přírůstky a indexy)
  • Graf 1 Zaměstnaní, nezaměstnaní (absolutně)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.02.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz