Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí - 2016

Saldo hospodaření v přebytku, poměr dluhu k HDP klesl

04.10.2017
Kód: 050062-17
 

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí skončilo v roce 2016 přebytkem ve výši 35,0 miliard Kč, jenž v relativním vyjádření odpovídá 0,73 % HDP. Oproti dubnovým notifikacím vzrostl přebytek o 7,4 mld. Kč. Výše zadlužení sektoru dosáhla na konci roku 2016 úrovně 36,77 % HDP, při meziročním poklesu o 3,19 procentního bodu (p.b.). Uvedené fiskální údaje sloužící k hodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií byly zaslány Evropské komisi v rámci druhých notifikací v roce 2017.


Notifikační tabulka deficitu a dluhu vládních institucí, Česká republika, 2013-2016

 

Jednotka

Rok

2013

2014

2015

2016

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí

mil. Kč

-51 129

-83 063

-28 961

34 995

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí

mil. Kč

1 840 412

1 819 098

1 836 255

1 754 883

Hrubý domácí produkt (HDP), běžné ceny

mil. Kč

4 098 128

4 313 789

4 595 783

4 773 240

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí v % HDP

%

-1,25

-1,93

-0,63

0,73

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí v % HDP

%

44,91

42,17

39,96

36,77

Zvýšení přebytku oproti dubnovým notifikacím bylo způsobeno zejména aktualizovanými údaji o daňových příjmech (+ 9,6 mld.), především daně z příjmů právnických osob. Na pokles přebytku salda hospodaření naopak působily především dodatečné informace o tocích finančních prostředků z EU fondů (-3,0 mld.).

Dle revidovaných údajů vzrostly celkové příjmy sektoru vládních institucí meziročně o 1,5 %. K tomuto vývoji nejvíce přispěl růst příjmů z důchodových daní (+8,7 %), sociálních příspěvků (+6,1 %) a daní z výroby a dovozu (+4,4 %). Pokles na příjmové straně byl zaznamenán v případě ostatních běžných transferů (-18,9 %) a kapitálových transferů (-65,3 %). Pokles příjmů z transferů byl spojen především s poklesem čerpání z fondů Evropské unie.

Celkové výdaje sektoru vládních institucí meziročně poklesly o 1,9 %. Na poklesu se nejvíce podílely výdaje související s investiční aktivitou, tj. výdaje na tvorbu hrubého kapitálu (-34,3 %), a investiční dotace (-12,8 %). V souvislosti s vývojem na finančních trzích došlo k meziročnímu poklesu úrokových nákladů o 8,8 %. Naopak nejvyšší meziroční růst byl ve výdajích zaznamenán u ostatních běžných transferů (+6,9 %), náhrad zaměstnancům (+5,4 %) a sociálních dávek (+2,7 %).

Relativní výše dluhu vládních institucí na konci roku 2016 dosáhla úrovně 36,77 % HDP. Pokles o 0,45 p.b. oproti dubnovým notifikacím byl spojen výhradně s revizí nominálního HDP. K meziročnímu poklesu relativní zadluženosti o 3,19 p.b. přispěl jak rostoucí nominální HDP (1,42 p.b.), tak snížení nominální výše dluhu (1,77 p.b.).  K poklesu došlo zejména v položce krátkodobých dluhových cenných papírů (-79,5 mld. Kč) a dlouhodobých úvěrů (-22,9 mld. Kč). Naopak růst o 24,3 mld. Kč byl zaznamenán v položce dlouhodobých dluhových cenných papírů.

Ukazatele uvedené v tabulce byly zaslány 30. září 2017 Eurostatu.

 

Poznámky:
Notifikaci deficitu a dluhu vládních institucí sestavuje a předkládá Evropské komisi každá členská země Evropské unie vždy za čtyři uplynulé roky a formou projekce i běžný rok, a to vždy ke konci března a září. Projekci běžného roku sestavuje a publikuje Ministerstvo financí. Kvantifikace fiskálních ukazatelů je založena na metodice Evropského systému národních účtů (ESA 2010). Podle maastrichtských kritérií by výše deficitu neměla překročit 3 % a úroveň kumulovaného dluhu 60 % HDP.

Přebytek/deficit vládních institucí je výše čistých půjček (+) nebo výpůjček (-) v systému národního účetnictví. Ukazatel vyjadřuje schopnost sektoru v daném roce financovat (+) jiné sektory ekonomiky nebo potřebu tohoto sektoru být ostatními sektory financován (-).

Dluh vládních institucí představuje nominální výši konsolidovaných závazků sektoru vládních institucí vyplývající z emitovaného oběživa, přijatých vkladů, emitovaných dluhových cenných papírů a přijatých půjček. U cizoměnových dluhových nástrojů zajištěných proti měnovému riziku je ocenění provedeno na bázi smluvního kurzu.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Václav Rybáček, Ph.D., tel.: 274052596, e-mail: vaclav.rybacek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Kahoun, tel.: 274054232, e-mail: jaroslav.kahoun@czso.cz
Termín zveřejnění další RI: 23. 10. 2017

 

  • cndv100417.docx
  • Příloha:
  • Tab. 1 Notifikační tabulky deficitu a dluhu vládních institucí 2013-2016
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 04.10.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz