Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí - 2015

Deficit vládních institucí na historickém minimu, úroveň dluhu k HDP dále klesá

01.04.2016
Kód: 050062-16
 

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí skončilo v roce 2015 deficitem ve výši 18,7 miliardy Kč, jenž v relativním vyjádření odpovídá 0,42 % HDP. Roční deficit hospodaření dosáhl nejnižší úrovně za celé sledované období (od roku 1995). Aktuální výše zadlužení sektoru dosáhla úrovně 41,06 % HDP při meziročním poklesu o 1,63 procentního bodu. Uvedené fiskální údaje sloužící k hodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií byly zaslány Eurostatu v rámci prvních notifikací v roce 2016.

 

Notifikační tabulka deficitu a dluhu vládních institucí, Česká republika, 2012-2015

 

Jednotka

Rok

2012

2013

2014

2015

Přebytek/Deficit sektoru vládních institucí v běžném roce

mil. Kč

-159 552

-51 129

-83 063

-18 682

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí ke konci roku

mil. Kč

1 805 429

1 840 412

1 819 098

1 836 166

Hrubý domácí produkt (HDP), tržní ceny

mil. Kč

4 041 610

4 077 109

4 260 886

4 472 324

Deficit sektoru vládních institucí v procentech HDP

%

-3,95

-1,25

-1,95

-0,42

Dluh sektoru vládních institucí v procentech HDP

%

44,67

45,14

42,69

41,06

Meziroční růst celkových výdajů sektoru vládních institucí dosáhl 4,6 %, zatímco příjmy sektoru vzrostly o výrazných 8,5 %. Nejsilnější meziroční růst byl na příjmové straně zaznamenán u investičních dotací přijatých ze zahraničí (o 84 %), daní z výroby a dovozu (9 %) a sociálních příspěvků (5 %). Na výdajové straně došlo k výraznému růstu investičních výdajů (o 30 %), výraznější meziroční růst byl zaznamenán také u náhrad zaměstnancům (5 %), v oblasti mezivstupů (4 %) a sociální dávek (2 %). V souladu s vývojem na finančních trzích došlo k meziročnímu poklesu úrokových nákladů jednotek sektoru vládních institucí (-14 %).

Na úrovni jednotlivých subsektorů sektoru vládních institucí došlo k výraznému poklesu deficitu hospodaření ústředních vládních institucí z -88 mld. Kč na -45 mld. Kč, a to zejména vlivem meziročně rostoucího objemu financování výdajů z rozpočtu Evropské unie a přebytku hospodaření institucí odvětví finančních a pojišťovacích služeb zatříděných v sektoru vládních institucí (+12 mld. Kč). Přebytkově skončilo hospodaření subsektoru místních vládních institucí (+25 mld. Kč) a také zdravotních pojišťoven (+2 mld. Kč).

Relativní výše dluhu vládních institucí na konci roku 2015 dosáhla úrovně 41,06 % HDP a dostala se na úroveň před rokem 2012. Meziročně došlo k poklesu výše relativní zadluženosti o 1,63 procentního bodu, přičemž meziroční růst nominálního HDP v roce 2015 přispíval k meziročnímu poklesu relativní zadluženosti více než 2 procentními body. Růst nominálního dluhu byl tažen vývojem v položce dluhových cenných papírů, v ostatních položkách tvořících celkový dluh vládních institucí (oběživo a vklady, přijaté úvěry) byl zaznamenán pokles.

Oproti údajům notifikovaným v září loňského roku fiskální indikátory nově zahrnují ekonomické ukazatele za veřejnoprávní média (Česká televize, Český rozhlas), jež byly v souladu s novým metodickým pojetím v Manuálu na deficit a dluh zahrnuty do sektoru vládních institucí. Bližší informace o veškerých změnách ve vymezení vládního sektoru provedených v rámci loňských (září 2015) a aktuálních notifikacích deficitu a dluhu vládních institucí lze nalézt na stránkách ČSÚ pod záložkou „Databáze, registry“ v sekci „Registr ekonomických subjektů“.


Notifikaci deficitu a dluhu vládních institucí sestavuje a předkládá Evropské komisi každá členská země Evropské unie vždy za čtyři uplynulé roky a formou projekce i běžný rok, a to vždy ke konci března a září. Propočet požadovaných souhrnných ukazatelů je od září 2014 založen na revidované metodice Evropského systému národních účtů (ESA 2010). Podle Smlouvy o fungování EU (Protokol č. 12 o postupu při nadměrném schodku) jsou referenčními hodnotami pro deficit sektoru vládních institucí 3 % HDP v tržních cenách a pro úroveň kumulovaného dluhu 60 % HDP v tržních cenách.

Přebytek/deficit vládních institucí je výše čistých půjček (+) nebo výpůjček (-) v systému národního účetnictví. Ukazatel vyjadřuje schopnost sektoru v daném roce financovat (+) jiné sektory ekonomiky nebo potřebu tohoto sektoru být ostatními sektory financován (-).

Dluh vládních institucí představuje výši konsolidovaných závazků sektoru vládních institucí vyplývající z přijatých vkladů, vydaných úvěrových cenných papírů jiných než účasti a přijatých půjček. U cizoměnových dluhových nástrojů zajištěných proti měnovému riziku je ocenění provedeno na bázi smluvního kurzu.

Ukazatele uvedené v tabulce byly zaslány koncem března Eurostatu, vyjádření Komise lze očekávat 21. dubna 2016.

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Václav Rybáček, Ph.D., tel.: 274052596, e-mail: vaclav.rybacek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marie Trejbalová, tel.: 274052706, e-mail: marie.trejbalova@czso.cz
Termín zveřejnění další RI: 3. 10. 2016

 

  • cndv040116.docx
  • Příloha:
  • Tab. 1 Notifikační tabulky deficitu a dluhu vládních institucí 2012-2015
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 01.04.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz