Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí - 2015

Běžná revize fiskálních údajů za rok 2015 zvýšila deficit, zadluženost klesla

03.10.2016
Kód: 050062-16
 

Hospodaření sektoru vládních institucí skončilo v roce 2015 deficitem ve výši 28,6 miliardy Kč, což odpovídá 0,63 % nominálního HDP. Oproti notifikacím z dubna letošního roku došlo k navýšení deficitu o 0,21 procentního bodu (p.b.). Výše zadlužení dosáhla na konci roku 2015 úrovně 40,32 % HDP, oproti dubnovým notifikacím tak došlo k poklesu zadlužení o 0,74 p.b. Výše deficitu a dluhu za předchozí roky zůstaly beze změny. Údaje o fiskálních konvergenčních kritériích za Českou republiku byly 30. září zaslány Evropské komisi.


Notifikační tabulka deficitu a dluhu vládních institucí, Česká republika, 2012–2015

 

Jednotka

Rok

2012

2013

2014

2015

Přebytek/Deficit sektoru vládních institucí

mil. Kč

-159 552

-51 129

-83 063

-28 607

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí

mil. Kč

1 805 429

1 840 412

1 819 098

1 836 255

Hrubý domácí produkt (HDP) v tržních cenách

mil. Kč

4 059 912

4 098 128

4 313 789

4 554 615

Přebytek/Deficit sektoru vládních institucí

% HDP

-3,93

-1,25

-1,93

-0,63

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí

% HDP

44,47

44,91

42,17

40,32

Zvýšení deficitu o 9,9 mld. Kč oproti dubnovým notifikacím je způsobeno zejména novými informacemi o výdajích, které nebudou za programovací období 2007-2013 proplaceny z fondů EU. Na základě těchto údajů o čerpání prostředků z fondů EU byl deficit zvýšen o 11,9 mld. Kč. K revizi deficitu dále přispěly aktuální údaje z ročních statistických zjišťování u vládních institucí a změny plynoucí z auditu účetních závěrek vybraných vládních institucí (-1,8 mld. Kč). Na relativní výši deficitu současně působila revize nominálního HDP, která redukovala deficit o 0,01 p.b.

Revizí salda byl zasažen především subsektor ústředních vládních institucí, přesto na všech úrovních sektoru byl dosažen meziroční pokles deficitu či růst přebytku hospodaření. Deficit ústředních vládních institucí v roce 2015 činil 56,8 mld. Kč při meziročním poklesu o 31 mld. Na úrovni místních vládních institucí byl dosažen výrazný meziroční růst přebytku o 18,6 mld. na 26,3 mld. Kč, což je rekordním přebytkem místních vládních institucí ve sledované časové řadě. Kladného salda hospodaření bylo dosaženo i na úrovni zdravotních pojišťoven (+1,9 mld. Kč, oproti deficitu 2,7 mld. v roce 2014).

Na příjmové straně sektoru vládních institucí nejvíce v minulém roce rostly příjmy v podobě  přijatých investičních dotací (meziročně 67 %) a neinvestičních transferů ze zahraničí (15 %). Meziročně o 10 % vzrostl objem přijatých daní z výroby a dovozu, poloviční tempo růstu (5 %) zaznamenal výběr sociálních příspěvků. Mezi výdaji dominoval meziroční růst investičních výdajů (33 %). Z objemově významnějších položek vzrostl objem neinvestičních dotací (6 %) a náhrad zaměstnancům (5 %). Naopak k poklesu došlo ve výdajích na úroky (-13 %) a vlivem vysoké srovnávací základny i u kapitálových transferů (- 33 %).

Relativní výše dluhu vládních institucí po dvou letech poklesu dosáhla úrovně 40,32 % HDP a meziročně poklesla o 1,85 p.b. Revize oproti notifikacím v dubnu (41,06 %) byla způsobena výhradně revizí nominálního HDP, jež tak přispěla ke snížení zadluženosti o 0,74 p.b. Nominální výše dluhu meziročně vzrostla o více než 17 mld. Kč, a to zejména v položce emitovaných dlouhodobých dluhopisů. Za růstem nominálního dluhu stojí růst dluhu rozpočtových institucí, nominální dluh ostatních vládních subjektů v roce 2015 klesl.

Evropská komise podá k zaslaným údajům stanovisko do 21. října 2016.

 

Poznámky:
Notifikaci deficitu a dluhu vládních institucí sestavuje a předkládá Evropské komisi každá členská země Evropské unie vždy za čtyři uplynulé roky a formou projekce i běžný rok, a to vždy ke konci března a září. Projekci běžného roku sestavuje a publikuje Ministerstvo financí. Kvantifikace fiskálních ukazatelů je založena na metodice Evropského systému národních účtů (ESA 2010). Podle maastrichtských kritérií by výše deficitu neměla překročit 3 % a úroveň kumulovaného dluhu 60 % HDP.

Přebytek/deficit vládních institucí je výše čistých půjček (+) nebo výpůjček (-) v systému národního účetnictví. Ukazatel vyjadřuje schopnost sektoru v daném roce financovat (+) jiné sektory ekonomiky nebo potřebu tohoto sektoru být ostatními sektory financován (-).

Dluh vládních institucí představuje nominální výši konsolidovaných závazků sektoru vládních institucí vyplývající z emitovaného oběživa, přijatých vkladů, emitovaných dluhových cenných papírů a přijatých půjček. U cizoměnových dluhových nástrojů zajištěných proti měnovému riziku je ocenění provedeno na bázi smluvního kurzu.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Václav Rybáček, Ph.D., tel.: 274 052 596, e-mail: vaclav.rybacek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Kahoun, tel.: 274 054 232, e-mail: jaroslav.kahoun@czso.cz

Termín zveřejnění další RI: 03. 04. 2017

 

  • cndv100316.docx
  • Příloha:
  • Tab. 1 Notifikační tabulky deficitu a dluhu vládních institucí 2012-2015
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 03.10.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz