Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí - 2017

Saldo hospodaření v přebytku, zadlužení meziročně pokleslo

22.10.2018
Kód: 050062-18
 

Výše salda hospodaření a dluhu vládních institucí zůstaly po pravidelných konzultacích s Eurostatem nezměněny oproti údajům publikovaným v rámci Rychlých informací 3. října 2018. Saldo hospodaření sektoru vládních institucí skončilo v roce 2017 přebytkem ve výši
78,2 miliard Kč
, jenž v relativním vyjádření odpovídá 1,55 % HDP, a výše zadlužení sektoru dosáhla na konci roku 2017 úrovně 34,68 % HDP. K ukazatelům deficitu a dluhu vládních institucí České republiky nebyly ze strany Eurostatu vysloveny výhrady.

Notifikační tabulka deficitu a dluhu vládních institucí, Česká republika, 2014-2017

 

Jednotka

Rok

2014

2015

2016

2017

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí

mil. Kč

-90 561

-27 929

34 642

78 195

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí

mil. Kč

1 819 098

1 836 255

1 754 883

1 749 532

Hrubý domácí produkt (HDP), běžné ceny

mil. Kč

4 313 789

4 595 783

4 767 990

5 045 188

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí v % HDP

%

-2,10

-0,61

0,73

1,55

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí v % HDP

%

42,17

39,96

36,81

34,68

Údaje za všechny členské státy Evropské unie budou publikovány na stránkách Eurostatu v pondělí 22. 10. 2018 v 11:00.

 

Poznámky:
Notifikaci deficitu a dluhu vládních institucí sestavuje a předkládá Evropské komisi každá členská země Evropské unie vždy za čtyři uplynulé roky a formou projekce za běžný rok, a to vždy ke konci března a září. Projekci běžného roku sestavuje a publikuje Ministerstvo financí. Kvantifikace fiskálních ukazatelů je založena na metodice Evropského systému národních účtů (ESA 2010). Podle maastrichtských kritérií by výše deficitu neměla překročit 3 % a úroveň kumulovaného dluhu 60 % HDP.

Přebytek/deficit vládních institucí je výše čistých půjček (+) nebo výpůjček (-) v systému národního účetnictví. Ukazatel vyjadřuje schopnost sektoru v daném roce financovat (+) jiné sektory ekonomiky nebo potřebu tohoto sektoru být ostatními sektory financován (-).

Dluh vládních institucí představuje nominální výši konsolidovaných závazků sektoru vládních institucí vyplývající z emitovaného oběživa, přijatých vkladů, emitovaných dluhových cenných papírů a přijatých půjček. U cizoměnových dluhových nástrojů zajištěných proti měnovému riziku je ocenění provedeno na bázi smluvního kurzu.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Petr Musil, Ph.D., ředitel odboru vládních a finančních účtů, tel.: 274052308, e-mail: petr.musil@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Kahoun, vedoucí oddělení vládních účtů, tel.: 274054232, e-mail: jaroslav.kahoun@czso.cz
Termín zveřejnění další RI: 03. 04. 2019

 

Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 22.10.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz