Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí - 2022 (První notifikace, údaje zaslané Eurostatu)

Míra zadlužení vládních institucí v roce 2022 rostla

03.04.2023
Kód: 050062-23
 

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí skončilo za rok 2022 schodkem ve výši 3,6 % HDP, což představuje meziroční pokles o 1,5 procentního bodu (p. b.). Výše zadlužení sektoru dosáhla na konci roku 2022 úrovně 44,1 % HDP, při meziročním nárůstu o 2,1  p. b.

„Hospodaření vládních institucí za rok 2022, které skončilo schodkem ve výši 247,5 mld. Kč, se oproti přechozímu roku vylepšilo o 63,1 mld. Kč. Míra zadlužení vládních institucí rostla více než dosažený výsledek hospodaření a dosáhla úrovně 44,1 % HDP“, uvedla Helena Houžvičková, ředitelka odboru vládních a finančních účtů ČSÚ.

Největší podíl na tomto výsledku mělo i nadále především saldo hospodaření ústředních vládních institucí, které dosáhlo deficitu 298,0 mld. Kč, místní vládní instituce skončily v přebytku 52,8 mld. Kč a subsektor fondů sociálního zabezpečení (zdravotních pojišťoven) v deficitu 2,2 mld. Kč.

Tab. 1: Notifikační tabulka deficitu a dluhu vládních institucí, Česká republika, 2019-2022

 

Jednotka

Rok

2019

2020

2021

2022

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí

mil. Kč

16 709

-329 216

-310 628

-247 489

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí

mil. Kč

1 740 263

2 149 822

2 566 731

2 997 083

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí v % HDP

%

0,3

-5,8

-5,1

-3,6

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí v % HDP

%

30,0

37,7

42,0

44,1

V rámci jarních notifikací bylo též mírně revidováno saldo hospodaření vládních institucí za rok 2021, které se vylepšilo o 0,9 mld. Kč z důvodu aktualizace údajů za daně a přijaté sociální příspěvky.

Celkové příjmy sektoru vládních institucí vzrostly v roce 2022 meziročně o 10,0* %, což v absolutním vyjádření představovalo nárůst o 252,3 mld. Kč. Nejvíce rostly příjmy ze sociálních příspěvků a z daní z výroby a dovozu.

Celkové výdaje sektoru vládních institucí meziročně vzrostly v roce 2022 o 6,7* %, resp. 189,2 mld. Kč. Největší nárůst byl zaznamenán u vyplacených sociálních dávek, výdajů na hrubou tvorbu kapitálu a vydané úroky. Pokles byl zaznamenán u dotací.

Relativní výše dluhu vládních institucí na konci roku 2022 dosáhla úrovně 44,1 % HDP. Meziročně došlo k nárůstu výše relativní zadluženosti o 2,1 p. b. Ke snížení relativní výše zadlužení přispěl nárůst nominálního HDP (- 4,2 p. b.), zatímco nominální růst dluhu přispěl ve vztahu k HDP ke zvýšení o 6,3 p. b.

Dluh na konci roku 2022 dosáhl 2 997,1 mld. Kč, z čehož převážná část je tvořena emitovanými dluhovými cennými papíry, jejichž objem meziročně vzrostl o 239,3 mld. Kč a nově došlo k výraznému nárůstu i u přijatých půjček (+184,9 mld. Kč).

Za celý rok 2022 byl nárůst dluhu (430,4 mld. Kč) výrazně vyšší než výsledek hospodaření (- 247,5 mld. Kč) sektoru vládních institucí. Vládní instituce si vypůjčily o 182,9 mld. Kč více, než byla jejich potřeba financování, což se projevilo na straně aktiv zejména nárůstem hodnoty poskytnutých půjček, vkladů a ostatních pohledávek.

Na výsledek hospodaření vládních institucí v roce 2022 měly významný vliv dvě mimořádné okolnosti, prudký růst cen energií a válečný konflikt na Ukrajině. Popis a dopad těchto okolností na vládní finanční statistiku je popsán v metodické poznámce.

Ukazatele uvedené v tabulce 1 byly zaslány 31. března 2023 Eurostatu.

* Oprava chybného údaje provedená 5. 4. 2023

 

Poznámky:
Notifikaci
deficitu a dluhu vládních institucí sestavuje a předkládá Evropské komisi každá členská země Evropské unie vždy za čtyři uplynulé roky a formou projekce za běžný rok, a to vždy ke konci března a září. Projekci běžného roku sestavuje a publikuje Ministerstvo financí. Kvantifikace fiskálních ukazatelů je založena na metodice Evropského systému národních účtů (ESA 2010) a slouží k  hodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií. Podle maastrichtských kritérií výše deficitu nesmí překročit 3 % a úroveň kumulovaného dluhu 60 % HDP.

Přebytek/deficit vládních institucí je výše čistých půjček (+) nebo výpůjček (−) v systému národního účetnictví. Ukazatel vyjadřuje schopnost sektoru v daném roce financovat (+) jiné sektory ekonomiky nebo potřebu tohoto sektoru být ostatními sektory financován (−).

Dluh vládních institucí představuje nominální výši konsolidovaných závazků sektoru vládních institucí vyplývající z emitovaného oběživa, přijatých vkladů, emitovaných dluhových cenných papírů a přijatých půjček. U cizoměnových dluhových nástrojů zajištěných proti měnovému riziku je ocenění provedeno na bázi smluvního kurzu.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Helena Houžvičková, ředitelka odboru vládních a finančních účtů, tel.: 704 688 734, e-mail: helena.houzvickova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Kahoun, vedoucí oddělení vládních účtů, tel.: 274 054 232, e-mail:
jaroslav.kahoun@czso.cz

Termín zveřejnění další RI: 21. 04. 2023

 

 

  • cndv040323.docx
  • Příloha:
  • Metodická poznámka k vládní finanční statistice – 2022 Opatření na energetickém trhu a výdaje v souvislosti s válkou na Ukrajině
  • Tab. 1 Notifikační tabulky deficitu a dluhu vládních institucí 2019-2022
  • Vyjádření Heleny Houžvičkové, ředitelky odboru vládních a finančních účtů ČSÚ
    (soubor mp3)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 03.04.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz