Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí - 2017

Saldo hospodaření v přebytku, zadlužení meziročně pokleslo

03.10.2018
Kód: 050062-18
 

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí skončilo za rok 2017 přebytkem ve výši

78,2 miliardy Kč, jenž v relativním vyjádření odpovídá 1,55 % HDP. Oproti dubnovým notifikacím poklesl přebytek o 2,4 miliardy Kč. Výše zadlužení sektoru dosáhla na konci roku 2017 úrovně 34,68 % HDP, při meziročním poklesu o 2,13 procentního bodu (p. b.). Uvedené fiskální údaje sloužící k hodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií byly zaslány Evropské komisi v rámci druhých notifikací v roce 2018.

Notifikační tabulka deficitu a dluhu vládních institucí, Česká republika, 2014-2017

 

Jednotka

Rok

2014

2015

2016

2017

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí

mil. Kč

-90 561

-27 929

34 642

78 195

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí

mil. Kč

1 819 098

1 836 255

1 754 883

1 749 532

Hrubý domácí produkt (HDP), běžné ceny

mil. Kč

4 313 789

4 595 783

4 767 990

5 045 188

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí v % HDP

%

-2,10

-0,61

0,73

1,55

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí v % HDP

%

42,17

39,96

36,81

34,68

Saldo hospodaření vládních institucí bylo revidováno oproti prvním notifikacím o -2,4 mld. Kč. Snížení přebytku v roce 2017 bylo způsobeno zejména aktualizovanými údaji za veřejné vysoké školy (- 1,4 mld.), místní rozpočtové organizace (-0,7 mld.) a veřejné nemocnice (- 0,3 mld.)

Dle revidovaných údajů vzrostly celkové příjmy sektoru vládních institucí meziročně o 6,6 %. K růstu nejvíce přispěly rostoucí příjmy ze sociálních příspěvků (8,0 %), důchodových daní (7,8 %) a daní z výroby a dovozu (7,1 %). Pokles byl na příjmové straně naopak zaznamenán u prvotních důchodů (-18,2 %), zejména u dividend a úroků.

Celkové výdaje sektoru vládních institucí meziročně vzrostly o 4,4 %. Nejvyššího meziročního růstu dosáhly výdaje na hrubou tvorbu kapitálu (12,2 %) a náhrady zaměstnancům (10,1 %). Na výdajové straně byl naopak zaznamenán pokles v položce výdajových kapitálových transferů
(-13,4 %) a prvotních důchodů (-14,2 %), zejména v souvislosti s klesajícím objemem úroků z dluhu vládních institucí.

Relativní výše dluhu vládních institucí na konci roku 2017 dosáhla úrovně 34,68 % HDP. Meziročně došlo k poklesu výše relativní zadluženosti o 2,13 p. b. Ke snížení relativní výše zadlužení přispěl zejména rostoucí nominální HDP (2,02 p. b.), pokles nominální výše dluhu o 5,3 mld. Kč přispěl 0,11 p. b. Ve struktuře dluhu byl zaznamenán nárůst dluhových cenných papírů (+154,1 mld. Kč), a to jak krátkodobých (+102,4 mld. Kč), tak i dlouhodobých (+51,7 mld. Kč). Dluhové cenné papíry představují převažující složku (91,7 %) celkového dluhu vládních institucí. Objem přijatých úvěrů poklesl o 94,5 mld. Kč, objem přijatých vkladů o 1,8 mld. Kč.

Ukazatele uvedené v tabulce byly zaslány 29. září 2018 do Eurostatu.

______________________
Poznámky:
Notifikaci deficitu a dluhu vládních institucí sestavuje a předkládá Evropské komisi každá členská země Evropské unie vždy za čtyři uplynulé roky a formou projekce za běžný rok, a to vždy ke konci března a září. Projekci běžného roku sestavuje a publikuje Ministerstvo financí. Kvantifikace fiskálních ukazatelů je založena na metodice Evropského systému národních účtů (ESA 2010). Podle maastrichtských kritérií by výše deficitu neměla překročit 3 % a úroveň kumulovaného dluhu 60 % HDP.
Přebytek/deficit vládních institucí je výše čistých půjček (+) nebo výpůjček (-) v systému národního účetnictví. Ukazatel vyjadřuje schopnost sektoru v daném roce financovat (+) jiné sektory ekonomiky nebo potřebu tohoto sektoru být ostatními sektory financován (-).

Dluh vládních institucí představuje nominální výši konsolidovaných závazků sektoru vládních institucí vyplývající z emitovaného oběživa, přijatých vkladů, emitovaných dluhových cenných papírů a přijatých půjček. U cizoměnových dluhových nástrojů zajištěných proti měnovému riziku je ocenění provedeno na bázi smluvního kurzu.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Petr Musil, Ph.D., ředitel odboru vládních a finančních účtů, tel.: 274052308, e-mail: petr.musil@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Kahoun, vedoucí oddělení vládních účtů, tel.: 274054232, e-mail: jaroslav.kahoun@czso.cz
Termín zveřejnění další RI: 22. 10. 2019
 

Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 03.10.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz