Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí - 2021 (Druhé notifikace, údaje zaslané Eurostatu)

Saldo hospodaření vládních institucí za rok 2021 skončilo v deficitu

03.10.2022
Kód: 050062-22
 

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí skončilo za rok 2021 schodkem ve výši 5,1 % HDP. Výše zadlužení sektoru dosáhla na konci roku 2021 úrovně 42,0 % HDP, při meziročním nárůstu o 4,3 procentního bodu (p. b.).

„Deficit hospodaření vládních institucí za rok 2021 ve výši 5,1 % HDP byl způsoben především zvýšenými výdaji na sociální dávky a náhrady zaměstnancům. Oproti jarním notifikacím se liší o - 0,8 p. b z důvodu aktualizovaných informací o dani z příjmu právnických a fyzických osob. Výše dluhu zůstala beze změny na úrovni 42,0 % HDP“, uvedla Helena Houžvičková, ředitelka odboru vládních a finančních účtů ČSÚ.

Saldo hospodaření vládních institucí v roce 2021 bylo revidováno oproti notifikacím z dubna 2022 o 47,9 mld. Kč. Snížení deficitu bylo způsobeno zejména aktualizovanými údaji o daňových příjmech od právnických a fyzických osob, které měly dopad nejen na výsledek hospodaření ústředních vládních institucí +27,8 mld. Kč, ale i na hospodaření místních vládních institucí + 20,3  mil. Kč.


Tab. 1: Notifikační tabulka deficitu a dluhu vládních institucí, Česká republika, 2018-2021

 

Jednotka

Rok

2018

2019

2020

2021

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí

mil. Kč

48 292

16 709

-329 216

-311 522

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí

mil. Kč

1 734 602

1 740 263

2 149 822

2 566 832

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí v % HDP

%

0,9

0,3

-5,8

-5,1

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí v % HDP

%

32,1

30,0

37,7

42,0

Celkové příjmy sektoru vládních institucí vzrostly v roce 2021 meziročně o 6,9 %, což v absolutním vyjádření představovalo nárůst o 163,3 mld. Kč. Nejvíce rostly příjmy ze sociálních příspěvků a z daní z výroby a dovozu. Revidované daně z příjmů v meziročním srovnání poklesly.

Celkové výdaje sektoru vládních institucí meziročně vzrostly v roce 2021 o 5,4 %, resp. 145,6 mld. Kč. Největší nárůst byl zaznamenán u vyplacených sociálních dávek, náhrad zaměstnancům a dotací.

Relativní výše dluhu vládních institucí na konci roku 2021 dosáhla úrovně 42,0 % HDP. Meziročně došlo k nárůstu výše relativní zadluženosti o 4,3 p. b. Ke snížení relativní výše zadlužení přispěl nárůst nominálního HDP (- 2,5 p. b.), zatímco nominální výše dluhu vzrostla ve vztahu k HDP o 6,8 p. b..

Dluh na konci roku 2021 dosáhl 2 566,8 mld. Kč, z čehož převážná část je tvořena emitovanými dluhovými cennými papíry, jejichž objem meziročně vzrostl o 346,1 mld. Kč,

Ukazatele uvedené v tabulce 1 byly zaslány 30. září 2022 Eurostatu.

 

Poznámky:
Notifikaci deficitu a dluhu vládních institucí sestavuje a předkládá Evropské komisi každá členská země Evropské unie vždy za čtyři uplynulé roky a formou projekce za běžný rok, a to vždy ke konci března a září. Projekci běžného roku sestavuje a publikuje Ministerstvo financí. Kvantifikace fiskálních ukazatelů je založena na metodice Evropského systému národních účtů (ESA 2010) a slouží k  hodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií. Podle maastrichtských kritérií výše deficitu nesmí překročit 3 % a úroveň kumulovaného dluhu 60 % HDP.

Přebytek/deficit vládních institucí je výše čistých půjček (+) nebo výpůjček (−) v systému národního účetnictví. Ukazatel vyjadřuje schopnost sektoru v daném roce financovat (+) jiné sektory ekonomiky nebo potřebu tohoto sektoru být ostatními sektory financován (−).

Dluh vládních institucí představuje nominální výši konsolidovaných závazků sektoru vládních institucí vyplývající z emitovaného oběživa, přijatých vkladů, emitovaných dluhových cenných papírů a přijatých půjček. U cizoměnových dluhových nástrojů zajištěných proti měnovému riziku je ocenění provedeno na bázi smluvního kurzu.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Helena Houžvičková, ředitelka odboru vládních a finančních účtů, tel.: 704 688 734, e-mail: helena.houzvickova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Kahoun, vedoucí oddělení vládních účtů, tel.: 274 054 232, e-mail: jaroslav.kahoun@czso.cz
Termín zveřejnění další RI: 21. 10. 2022

 

  • cndv100322.docx
  • Příloha:
  • Tab. 1 Notifikační tabulky deficitu a dluhu vládních institucí 2018-2021
  • Vyjádření Heleny Houžvičkové, ředitelky odboru vládních a finančních účtů ČSÚ
    (soubor mp3)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 03.10.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz