Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí - 2018

Přebytek hospodaření dosáhl 58,4 mld. Kč

02.10.2019
Kód: 050062-19
 

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí skončilo za rok 2018 přebytkem ve výši 58,4 miliardy Kč, jenž v relativním vyjádření odpovídá 1,10 % HDP. Oproti prvním notifikacím vzrostl přebytek o 11,0 mld. Kč. Výše zadlužení sektoru dosáhla na konci roku 2018 úrovně 32,55 % HDP při meziročním poklesu o 2,11 procentního bodu (p. b.). Uvedené fiskální údaje sloužící k hodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií byly zaslány Evropské komisi v rámci druhých notifikací v roce 2019.

Saldo hospodaření vládních institucí v roce 2018 bylo revidováno oproti prvním notifikacím o 11,0 mld. Kč. Zvýšení přebytku bylo způsobeno zejména aktualizovanými údaji o daňových příjmech (+11,6 mld. Kč), a to zejména o běžných daní z důchodů (+11,8 mld. Kč).

Notifikační tabulka deficitu a dluhu vládních institucí, Česká republika, 2015–2018

 

Jednotka

Rok

2015

2016

2017

2018

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí

mil. Kč

−28 260

34 274

78 765

58 396

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí

mil. Kč

1 836 255

1 754 883

1 749 532

1 734 720

Hrubý domácí produkt (HDP), běžné ceny

mil. Kč

4 595 783

4 767 990

5 047 267

5 328 738

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí v % HDP

%

−0,61

0,72

1,56

1,10

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí v % HDP

%

39,96

36,81

34,66

32,55

Dle revidovaných údajů vzrostly celkové příjmy sektoru vládních institucí meziročně o 8,8 %, což představovalo absolutní nárůst o 180,2 mld. Kč. Vzrostly všechny druhy příjmů, z čehož nejvíce sociální příspěvky (+74,3 mld., resp. 9,8 %), důchodové daně (+38,5 mld., resp. 9,9 %), daně z výroby a dovozu (+28,8 mld., resp. 4,6 %) a kapitálové transfery (+13,2 mld., resp. 40,4 %).

Celkové výdaje sektoru vládních institucí meziročně vzrostly v roce 2018 o 10,2 %, resp. 200,6 mld. Kč. Nejvíce vzrostly vyplacené náhrady zaměstnancům (+58,9 mld., resp. 12,8 %), výdaje na tvorbu hrubého fixního kapitálu (+53,1 mld., resp. 31,0 %) a sociální dávky (+31,2 mld., resp. 5,2 %).

Dluh vládních institucí v roce 2018 meziročně poklesl o 14,8 mld. Kč na 1 734,7 mld. Kč, což v relativním vyjádření odpovídá 32,55 % HDP. Meziročně došlo k poklesu relativní zadluženosti o 2,11 p. b. Na snížení relativní výše zadlužení se podílel zejména rostoucí nominální HDP (1,83 p. b.), pokles nominální výše dluhu přispěl 0,28 p. b.

Ve struktuře dluhu byl zaznamenán pokles emitovaných dluhových cenných papírů (-48,7 mld. Kč), a to zejména krátkodobých (-40,2 mld. Kč). Podíl dluhových cenných papírů poklesl o 2,02 p. b. na 89,6 % a dluhové cenné papíry tak zůstávají dominantní složkou dluhu. Objem přijatých půjček vzrostl o 31,1 mld. Kč, přičemž u krátkodobých půjček byl zaznamenán nárůst o 42,8 mld. Kč, zatímco objem dlouhodobých půjček poklesl o 11,7 mld. Kč. Objem přijatých vkladů vzrostl o 2,8 mld. Kč.

Ukazatele uvedené v tabulce  byly zaslány 30. září 2019 Eurostatu.

 

Poznámky:
Notifikaci deficitu a dluhu vládních institucí sestavuje a předkládá Evropské komisi každá členská země Evropské unie vždy za čtyři uplynulé roky a formou projekce za běžný rok, a to vždy ke konci března a září. Projekci běžného roku sestavuje a publikuje Ministerstvo financí. Kvantifikace fiskálních ukazatelů je založena na metodice Evropského systému národních účtů (ESA 2010). Podle maastrichtských kritérií by výše deficitu neměla překročit 3 % a úroveň kumulovaného dluhu 60 % HDP.

Přebytek/deficit vládních institucí je výše čistých půjček (+) nebo výpůjček (−) v systému národního účetnictví. Ukazatel vyjadřuje schopnost sektoru v daném roce financovat (+) jiné sektory ekonomiky nebo potřebu tohoto sektoru být ostatními sektory financován (−).

Dluh vládních institucí představuje nominální výši konsolidovaných závazků sektoru vládních institucí vyplývající z emitovaného oběživa, přijatých vkladů, emitovaných dluhových cenných papírů a přijatých půjček. U cizoměnových dluhových nástrojů zajištěných proti měnovému riziku je ocenění provedeno na bázi smluvního kurzu.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Petr Musil, Ph.D., ředitel odboru vládních a finančních účtů, tel.: 274052308, e-mail: petr.musil@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Kahoun, vedoucí oddělení vládních účtů, tel.: 274054232, e-mail: jaroslav.kahoun@czso.cz
Termín zveřejnění další RI: 22. 10. 2019

 

 

  • cndv100219.docx
  • Příloha:
  • Tab. 1 Notifikační tabulky deficitu a dluhu vládních institucí 2015-2018
  • Tiskové sdělení: Přebytek hospodaření dosáhl 58,4 mld. Kč
  • Vyjádření Petra Musila, ředitele odboru vládních a finančních účtů ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 02.10.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz