Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí - 2016

Saldo hospodaření v přebytku, meziroční pokles zadlužení

23.10.2017
Kód: 050062-17
 

Výše salda hospodaření a dluhu vládních institucí zůstaly po pravidelných konzultacích s Eurostatem nezměněny oproti údajům publikovaným v rámci Rychlých informací 4. října 2017. Saldo hospodaření sektoru vládních institucí skončilo v roce 2016 přebytkem ve výši
35,0 miliard Kč
, jenž v relativním vyjádření odpovídá 0,73 % HDP, a výše zadlužení sektoru dosáhla na konci roku 2016 úrovně 36,77 % HDP. K ukazatelům deficitu a dluhu vládních institucí České republiky nebyly ze strany Eurostatu vysloveny výhrady.

Notifikační tabulka deficitu a dluhu vládních institucí, Česká republika, 2013-2016

 

Jednotka

Rok

2013

2014

2015

2016

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí

mil. Kč

-51 129

-83 063

-28 961

34 995

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí

mil. Kč

1 840 412

1 819 098

1 836 255

1 754 883

Hrubý domácí produkt (HDP), běžné ceny

mil. Kč

4 098 128

4 313 789

4 595 783

4 773 240

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí v % HDP

%

-1,25

-1,93

-0,63

0,73

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí v % HDP

%

44,91

42,17

39,96

36,77

Údaje za všechny členské státy Evropské unie budou publikovány na stránkách Eurostatu v pondělí 23. 10. 2017 v 11:00.

 

Poznámky:

Notifikaci deficitu a dluhu vládních institucí sestavuje a předkládá Evropské komisi každá členská země Evropské unie vždy za čtyři uplynulé roky a formou projekce za běžný rok, a to vždy ke konci března a září. Projekci běžného roku sestavuje a publikuje Ministerstvo financí. Kvantifikace fiskálních ukazatelů je založena na metodice Evropského systému národních účtů (ESA 2010). Podle maastrichtských kritérií by výše deficitu neměla překročit 3 % a úroveň kumulovaného dluhu 60 % HDP.

Přebytek/deficit vládních institucí je výše čistých půjček (+) nebo výpůjček (-) v systému národního účetnictví. Ukazatel vyjadřuje schopnost sektoru v daném roce financovat (+) jiné sektory ekonomiky nebo potřebu tohoto sektoru být ostatními sektory financován (-).

Dluh vládních institucí představuje nominální výši konsolidovaných závazků sektoru vládních institucí vyplývající z emitovaného oběživa, přijatých vkladů, emitovaných dluhových cenných papírů a přijatých půjček. U cizoměnových dluhových nástrojů zajištěných proti měnovému riziku je ocenění provedeno na bázi smluvního kurzu.

 Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Václav Rybáček, Ph.D., tel.: 274052596, e-mail: vaclav.rybacek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Kahoun, tel.: 274054232, e-mail: jaroslav.kahoun@czso.cz
Termín zveřejnění další RI: 23. 4. 2018

 

 

  • cndv102317.docx
  • Příloha:
  • Tab. 1 Notifikační tabulky deficitu a dluhu vládních institucí 2013-2016
  • Tab. 2 Historická časová řada EDP tabulek
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 23.10.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz