Čtvrtletní sektorové účty - 3. čtvrtletí 2017

Ziskovost podniků mezičtvrtletně vzrostla

10.01.2018
Kód: 050057-17
 

Podle sezónně očištěných údajů vzrostly ve 3. čtvrtletí reálné příjmy domácností proti předchozímu čtvrtletí o 1,3 % a reálná spotřeba na obyvatele o  1,2 %. Míra investic nefinančních podniků se zvýšila proti předchozímu čtvrtletí o  0,4 procentního bodu.

Nefinanční podniky: ziskovost opět roste

Míra zisku1 ve 3. čtvrtletí byla 49,5 %, což je o 0,3 p.b. více než v předchozím čtvrtletí a o 0,6 p.b. méně než před rokem. Celkové mzdové náklady nefinančních podniků vzrostly meziročně o 8,9 %. Míra ziskovosti tuzemských podniků zůstává i tak nadprůměrná, neboť dle dostupných údajů Eurostatu se průměrná míra zisku nefinančních podniků za EU dlouhodobě pohybuje okolo 40,0 %. Míra investic2 se zvýšila proti předchozímu čtvrtletí o 0,4 p.b. a dosáhla 29,4 %. Meziročně vzrostla o 0,3 p.b.

Domácnosti: reálný příjem ve 3. čtvrtletí vzrostl o 1,3 %

Reálné příjmy domácností na obyvatele3 vzrostly ve 3. čtvrtletí proti předchozímu čtvrtletí o 1,3 %, meziročně o 3,1 %. Reálná spotřeba domácností na obyvatele4 rostla mezičtvrtletně pomalejším tempem, tedy o 1,2 %, meziročně rostla o 3,8 %.

Průměrný měsíční příjem domácností na obyvatele v nominálním vyjádření5 byl 24 860 Kč6, z toho 4 113 Kč6 tvořily individuální služby a zboží7 poskytnuté vládními institucemi a neziskovými institucemi sloužícími domácnostem.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání8 dosáhl ve 3. čtvrtletí hodnoty 30 142 Kč6 a oproti předchozímu čtvrtletí se reálně zvýšil o 0,8 %, meziročně o 4,1 %.

Průměrná měsíční spotřeba domácností na obyvatele v nominálním vyjádření9 dosáhla částky 22 966 Kč6.

Výsledkem pomalejšího růstu výdajů domácností než jejich příjmů proti předchozímu čtvrtletí byla vyšší míra úspor10, a to 10,1 %. Míra investic v sektoru domácností proti předchozímu čtvrtletí se téměř nezměnila a dosáhla 8,8 %.

____________________________

Při sestavení sektorových účtů za 3. čtvrtletí 2017 byly zapracovány i nové údaje za sektor vládních institucí, což nemělo dopad na tempo růstu hrubého domácího produktu (HDP). HDP vzrostl ve 3. čtvrtletí meziročně o 5,0 % a ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,5 %. Časové řady o tvorbě a užití HDP naleznete na webových stránkách:

https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr.

___________________________
Poznámky:

1.   Míra zisku nefinančních podniků je definována jako podíl hrubého provozního přebytku k hrubé přidané hodnotě (B.2g/B.1g). Tento ukazatel reprezentuje ziskovost výrobních faktorů z výrobního procesu.

2.   Míra investic nefinančních podniků je definována jako podíl hrubé tvorby fixního kapitálu k hrubé přidané hodnotě (P.51g/B.1g). Tento ukazatel vyjadřuje podíl investic do nefinančních aktiv (budovy, stroje, aj.) a hodnoty vytvořené v průběhu výrobního procesu.

3.   Reálné příjmy domácností na obyvatele jsou definovány jako podíl upraveného hrubého disponibilního důchodu domácností v nominálním vyjádření a středního stavu obyvatelstva a přeceněný deflátorem (cenovým indexem) výdajů na konečnou spotřebu domácností.

4.   Reálná spotřeba domácností na obyvatele je definována jako podíl skutečné konečné spotřeby domácností v nominálním vyjádření a středního stavu obyvatelstva a přeceněný deflátorem (cenovým indexem) výdajů na konečnou spotřebu domácností.

5.   Průměrný měsíční příjem domácností na osobu v nominálním vyjádření je definován jako podíl upraveného disponibilního důchodu domácností a středního stavu obyvatelstva.

6.   Sezónně neočištěný údaj.

7.   Individuální služby a zboží poskytnuté domácnostem vládními institucemi a neziskovými institucemi sloužícími domácnostem (NISD) představují hodnotu výrobků a služeb poskytnutých ve formě zdravotní a sociální péče, vzdělání, bydlení apod. Jsou to zejména naturální dávky související se zdravotním pojištěním (platby za zdravotní pomůcky, lékařské, zubní ošetření, operace, apod.) hrazené zdravotními pojišťovnami těm, kdo toto zboží a služby poskytují. Naturální sociální transfery (D.63) dále zahrnují věcné dávky poskytované obcemi (včetně refundací schválených výdajů domácností za určité druhy výrobků a služeb) a veškeré hodnoty netržních služeb vládních institucí a NISD poskytnutých pro individuální spotřebu. Stejná částka je v sektoru domácností imputována na straně příjmů (upravený disponibilní důchod) i na straně výdajů (skutečná konečná spotřeba domácností).

8.   Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání je definován jako podíl mezd a platů za národní hospodářství (D. 11) v průměru za měsíc a počtu zaměstnanců přepočtených na plný úvazek. Ukazatel mezd a platů zahrnuje veškeré příjmy ze zaměstnání, a to v peněžní i naturální podobě (zaměstnanecké benefity) bez ohledu na to, jestli byly oficiálně přiznány nebo ne. Ukazatel počtu zaměstnanců na plný úvazek zahrnuje veškeré formy zaměstnání, formální i neformální. Jsou zde zahrnuty i různé formy dohod. Do propočtu nejsou zahrnuty úvazky pracujících majitelů firem, kteří se dle definic národního účetnictví (NÚ) zahrnují do kategorie zaměstnanců.

9.   Průměrná měsíční spotřeba domácností na obyvatele v nominálním vyjádření je definována jako podíl skutečné konečné spotřeby domácností a středního stavu obyvatelstva.

10.    Míra úspor domácností je definována jako podíl hrubých úspor a hrubého disponibilního důchodu se zahrnutím úpravy o čistý podíl domácností na rezervách penzijních fondů (B.8g/(B.6g+D.8)). Hrubé úspory představují část hrubého disponibilního důchodu, který nebyl spotřebován ve formě výdajů na konečnou spotřebu.

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů,
tel. 274 054 247, e-mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 29. prosince 2017
Internetové stránky ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp
Termín zveřejnění další informace: 3. dubna 2018 (Čtvrtletní sektorové účty za 4. čtvrtletí 2017)

Údaje čtvrtletních sektorových účtů jsou sezónně očištěny, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Rychlé informace Eurostatu ke čtvrtletním sektorovým účtům jsou zveřejňovány později. Poslední publikované informace za 2. čtvrtletí roku 2017 jsou k dispozici na:
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-05102017-AP,
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-05102017-BP,
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-27102017-AP.

Údaje čtvrtletních sektorových účtů jsou publikovány na stránkách ČSÚ v tabulkách Transakce s produkty a rozdělovací transakce podle sektorů:
http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.kvart_qsa?mylang=CZ

a čtvrtletní nefinanční sektorové účty (běžné a kapitálové účty, sezónně neočištěné):
http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.kvart_qsa_mat?mylang=CZ.

 

  • ccsu011018.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů (sezónně neočištěné údaje)
  • Tab. 2 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů - meziroční změna (sezónně neočištěné údaje)
  • Tab. 3 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů (sezónně očištěné údaje)
  • Tab. 4 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů - mezičtvrtletní změna (sezónně očištěné údaje)
  • Graf 1 Průměrný měsíční příjem domácností ze zaměstnání – sezónně očištěno
  • Graf 2 Reálné příjmy a spotřební výdaje domácností – sezónně očištěno
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.01.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz