Čtvrtletní sektorové účty - 4. čtvrtletí 2017

Růst reálných příjmů i výdajů domácností zrychloval

03.04.2018
Kód: 050057-17
 

Reálné příjmy domácností vzrostly v roce 2017 o 3,9 % a reálná spotřeba na obyvatele meziročně vzrostla o 4,6 %. Důchody ze zisků náležící zahraničním vlastníkům korporací dosáhly v tomto roce 8,3 % HDP.


Nefinanční podniky: ziskovost ve 4. čtvrtletí meziročně vzrostla

Míra zisku1 ve 4. čtvrtletí byla 49,8 %, což je o 0,2 procentního bodu (p. b.) více než v předchozím čtvrtletí a o 0,1 p. b. více než před rokem. Celkové mzdové náklady nefinančních podniků vzrostly meziročně o 8,5 %. Míra investic2 se zvýšila proti předchozímu čtvrtletí o 0,5 p. b. a dosáhla 30,0 %. Meziročně klesla o 0,2 p. b.


Domácnosti: reálný příjem ve 4. čtvrtletí vzrostl o 1,4 %

Reálné příjmy domácností na obyvatele3 vzrostly ve 4. čtvrtletí proti předchozímu čtvrtletí o 1,4 %, meziročně o 4,8 %. Reálná spotřeba domácností na obyvatele4 rostla mezičtvrtletně mírně rychlejším tempem, tedy o 1,5 % a meziročně o 5,6 %.

Průměrný měsíční příjem domácností na obyvatele v nominálním vyjádření5 byl 26 835 Kč, z toho 5 051 Kč6 tvořily individuální služby a zboží7 poskytnuté vládními institucemi a neziskovými institucemi sloužícími domácnostem.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání8 dosáhl ve 4. čtvrtletí hodnoty 32 887 Kč6 a oproti předchozímu čtvrtletí se reálně zvýšil o 1,1 %, meziročně o 5,4 %.

Průměrná měsíční spotřeba domácností na obyvatele v nominálním vyjádření9 dosáhla částky 24 566 Kč6.

Výsledkem rychlejšího růstu výdajů domácností než jejich příjmů proti předchozímu čtvrtletí byla nižší míra úspor10, a to 10,4 %. Míra investic v sektoru domácností se proti předchozímu čtvrtletí snížila o 0,3 p. b. a dosáhla 8,3 %.


Nefinanční podniky v roce 2017: růst mzdových nákladů o 8,4 %

Míra zisku1 v roce 2017 klesla na 49,4 %, což bylo o 1,1 p. b. méně než před rokem. I tak zůstala míra zisku v ČR vysoce nad průměrem Evropské unie, kde dosahuje přibližně 40 %. Absolutně však zisky stále rostou. Důvodem snížení míry zisku byl rychlejší růst mzdových nákladů, které vzrostly meziročně o 8,4 %. Míra investic2 se proti roku 2016 mírně zvýšila o 0,2 p. b. a dosáhla 29,4 %.

Míra zisku a investic nefinančních podniků v %

 

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

Rok 2017

Míra zisku

49,3

49,2

49,6

49,8

49,4

Míra investic

28,6

29,1

29,4

30,0

29,4

Domácnosti v roce 2017: reálný příjem vzrostl o 3,9 %

Reálné příjmy domácností na obyvatele3 vzrostly proti roku 2016 o 3,9 %. Reálná spotřeba domácností na obyvatele4 rostla o 0,8 p. b. rychlejším tempem, tedy o 4,6 %.

Reálné příjmy a výdaje domácností, meziroční změna v %

 

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

Rok 2017

Reálné příjmy

2,3

2,4

3,7

4,8

3,9

Reálná spotřeba (výdaje)

3,2

3,3

4,1

5,6

4,6

Průměrný měsíční příjem domácností na obyvatele v nominálním vyjádření5 byl 24 842 Kč, z toho 4 372 Kč tvořily individuální služby a zboží6 poskytnuté vládními institucemi a neziskovými institucemi sloužícími domácnostem.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání8 dosáhl v roce 2017 hodnoty 30 806 Kč a oproti roku 2016 se reálně zvýšil o 5,1 %.

Průměrná měsíční spotřeba domácností na obyvatele v nominálním vyjádření9 dosáhla částky 22 925 Kč.

Míra úspor10 v roce 2017 dosáhla 10,5 % a byla o 0,8 p. b. nižší než v roce 2016. Míra investic sektoru domácností v roce 2017 dosáhla 8,8 % a byla tak stejná jako před rokem.


Vztah k zahraničí v roce 2017: zisky ze zahraničních investic11 přesáhly 421 mld. Kč

Odliv důchodů ze zisků náležící zahraničním vlastníkům korporací představoval 8,3 % HDP. Ve formě dividend bylo do zahraničí vyplaceno necelých 270 mld. Kč a reinvestováno bylo více než 151 mld. Kč. Tento vývoj odráží vysokou ziskovost přímých zahraničních investic v ČR. 

Na druhou stranu byl odliv důchodů ze zisků částečně kompenzován přílivem důchodů ze zahraničí, zejména úroky a příjmy ze zaměstnání. Negativní saldo prvotních důchodů se zahraničím dosáhlo 285,4 mld. Kč a bylo tak o 20 mld. Kč nižší než před rokem.

V reálném vyjádření vzrostl hrubý národní důchod v roce 2017 o 4,4 %.

Hrubý disponibilní důchod za celou ekonomiku v reálném vyjádření vzrostl v roce 2017 o 4,5 %.

 

Zpřesnění odhadu HDP

Při sestavení sektorových účtů za 4. čtvrtletí 2017 byly zapracovány i nové údaje za sektor vládních institucí, což vedlo ke zpřesnění odhadu temp růstu hrubého domácího produktu (HDP). HDP vzrostl ve 4. čtvrtletí meziročně o 5,5 % a ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,8 %. HDP v roce 2017 vzrostl o 4,6 %. Časové řady o tvorbě a užití HDP naleznete na webových stránkách:
https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr.

 

Poznámky:
1.   Míra zisku nefinančních podniků je definována jako podíl hrubého provozního přebytku k hrubé přidané hodnotě (B.2g/B.1g). Tento ukazatel reprezentuje ziskovost výrobních faktorů z výrobního procesu.
2.  
Míra investic nefinančních podniků je definována jako podíl hrubé tvorby fixního kapitálu k hrubé přidané hodnotě (P.51g/B.1g). Tento ukazatel vyjadřuje podíl investic do nefinančních aktiv (budovy, stroje aj.) a hodnoty vytvořené v průběhu výrobního procesu.
3.  
Reálné příjmy domácností na obyvatele jsou definovány jako podíl upraveného hrubého disponibilního důchodu domácností v nominálním vyjádření a středního stavu obyvatelstva a přeceněný deflátorem (cenovým indexem) výdajů na konečnou spotřebu domácností.
4.  
Reálná spotřeba domácností na obyvatele je definována jako podíl skutečné konečné spotřeby domácností v nominálním vyjádření a středního stavu obyvatelstva a přeceněný deflátorem (cenovým indexem) výdajů na konečnou spotřebu domácností.
5.  
Průměrný měsíční příjem domácnosti na osobu v nominálním vyjádření je definován jako podíl upraveného disponibilního důchodu domácností a středního stavu obyvatelstva.
6.  
Sezónně neočištěný údaj.
7.  
Individuální služby a zboží poskytnuté domácnostem vládními institucemi a neziskovými institucemi sloužícími domácnostem (NISD) představují hodnotu výrobků a služeb poskytnutých ve formě zdravotní a sociální péče, vzdělání, bydlení apod. Jsou to zejména naturální dávky související se zdravotním pojištěním (platby za zdravotní pomůcky, lékařské, zubní ošetření, operace apod.) hrazené zdravotními pojišťovnami těm, kdo toto zboží a služby poskytují. Naturální sociální transfery (D.63) dále zahrnují věcné dávky poskytované obcemi (včetně refundací schválených výdajů domácností za určité druhy výrobků a služeb) a veškeré hodnoty netržních služeb vládních institucí a NISD poskytnutých pro individuální spotřebu. Stejná částka je v sektoru domácností imputována na straně příjmů (upravený disponibilní důchod) i na straně výdajů (skutečná konečná spotřeba domácností).
8.  
Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání je definován jako podíl mezd a platů za národní hospodářství (D. 11) v průměru za měsíc a počtu zaměstnanců přepočtených na plný úvazek. Ukazatel mezd a platů zahrnuje veškeré příjmy ze zaměstnání, a to v peněžní i naturální podobě (zaměstnanecké benefity), bez ohledu na to, jestli byly oficiálně přiznány, nebo ne. Ukazatel počtu zaměstnanců na plný úvazek zahrnuje veškeré formy zaměstnání, formální i neformální. Jsou zde zahrnuty i různé formy dohod. Do propočtu nejsou zahrnuty úvazky pracujících majitelů firem, kteří se dle definic národního účetnictví zahrnují do kategorie zaměstnanců.
9.  
Průměrná měsíční spotřeba domácností na obyvatele v nominálním vyjádření je definována jako podíl skutečné konečné spotřeby domácností a středního stavu obyvatelstva.
10.
Míra úspor domácností je definována jako podíl hrubých úspor a hrubého disponibilního důchodu se zahrnutím úpravy o čistý podíl domácností na rezervách penzijních fondů (B.8g/(B.6g+D.8)). Hrubé úspory představují část hrubého disponibilního důchodu, který nebyl spotřebován ve formě výdajů na konečnou spotřebu.
11.   
Zisk ze zahraničních investic se skládá z vyplacených dividend a reinvestovaných zisků. Dividendy se vztahují k hospodářskému výsledku předchozího období, tudíž reinvestovaný zisk je doplňkem výsledku hospodaření běžného období a může dosahovat i záporných hodnot. V součtu tyto dvě složky představují zisk náležející zahraničním vlastníkům.

 

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e-mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 26. března 2018
Internetové stránky ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp
Termín zveřejnění další informace: 29. června 2018 (Čtvrtletní sektorové účty za 1. čtvrtletí 2018)


Údaje čtvrtletních sektorových účtů nejsou sezónně očištěny, nelze je proto srovnávat mezičtvrtletně.

Rychlé informace Eurostatu ke čtvrtletním sektorovým účtům jsou zveřejňovány později. Poslední publikované informace za 3. čtvrtletí roku 2017 jsou k dispozici na:
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-12012018-AP,
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-12012018-BP,
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-26012018-AP.

Údaje čtvrtletních sektorových účtů jsou publikovány na stránkách ČSÚ v tabulkách Transakce s produkty a rozdělovací transakce podle sektorů:
http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.kvart_qsa?mylang=CZ
a čtvrtletní nefinanční sektorové účty (běžné a kapitálové účty): http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.kvart_qsa_mat?mylang=CZ.

 

 

 • ccsu040318.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů (sezónně neočištěné údaje)
 • Tab. 2 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů - meziroční změna (sezónně neočištěné údaje)
 • Tab. 3 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů (sezónně očištěné údaje)
 • Tab. 4 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů - mezičtvrtletní změna (sezónně očištěné údaje)
 • Graf 1 Průměrný měsíční příjem domácností ze zaměstnání – sezónně očištěno
 • Graf 2 Reálné příjmy a spotřební výdaje domácností – sezónně očištěno
 • Vyjádření Vladimíra Kermieta, ředitele odboru národních účtů ČSÚ
  (soubor mp3)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 03.04.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz