Čtvrtletní sektorové účty - 4. čtvrtletí 2019

Příjmy domácností v roce 2019 reálně vzrostly o 5,6 %

31.03.2020
Kód: 050057-19
 

Úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností v roce 2019 reálně vzrostl o 5,6 % a reálná spotřeba na obyvatele meziročně vzrostla o 3,4 %. Zisky náležící zahraničním vlastníkům korporací dosáhly v loňském roce 7,1 % HDP.


Nefinanční podniky: míra zisku i investic ve 4. čtvrtletí vzrostla

Míra zisku ve 4. čtvrtletí byla 46,8 %, což je o 0,2 procentního bodu (p. b.) více než v předchozím čtvrtletí a o 0,2 p. b.1 více než před rokem. Celkové mzdové náklady nefinančních podniků vzrostly meziročně o 5,2 %1. Míra investic se zvýšila proti předchozímu čtvrtletí o 0,9 p. b. a dosáhla 29,4 %. Meziročně vzrostla o 0,7 p. b.1


Domácnosti:
příjem ve 4. čtvrtletí reálně vzrostl o 1,1 %

Úhrn reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele vzrostl ve 4. čtvrtletí proti předchozímu čtvrtletí o 1,1 %, meziročně o 5,4 %1. Reálná spotřeba domácností na obyvatele rostla mezičtvrtletně rychlejším tempem, konkrétně o 1,4 % a meziročně o 3,3 %1.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl ve 4. čtvrtletí hodnoty 36 901 Kč1 a oproti předchozímu čtvrtletí se reálně zvýšil o 0,8 %, meziročně o 2,8 %.

Výsledkem rychlejšího růstu výdajů domácností než jejich příjmů proti předchozímu čtvrtletí byla nižší míra úspor, a to 13,2 %. Míra investic v sektoru domácností se proti předchozímu čtvrtletí nezměnila a dosáhla 8,5 %.


Nefinanční podniky v roce 2019: růst mzdových nákladů o 6,5 %

Míra zisku v roce 2019 klesla na 46,5 %, což bylo o 0,1 p. b.1 méně než před rokem. I tak zůstala míra zisku v ČR nad průměrem Evropské unie, kde dosahuje přibližně 40 %. V nominálním vyjádření zisky stále rostou. Důvodem snížení míry zisku byl rychlejší růst mzdových nákladů, které vzrostly meziročně o 6,5 %1. Míra investic se proti roku 2018 snížila o 0,5 p. b.1 a dosáhla 28,5 %.

Míra zisku a investic nefinančních podniků v %

 

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

Rok 2019

Míra zisku

46,5

46,3

46,6

46,8

46,5

Míra investic

28,0

27,9

28,6

29,4

28,5


Domácnosti v roce 2019:
reálný příjem vzrostl o 5,6 %

Reálné příjmy domácností na obyvatele vzrostly proti roku 2018 o 5,6 %. Reálná spotřeba domácností na obyvatele rostla o 2,2 p. b. pomalejším tempem, tedy o 3,4 %.

Reálné příjmy a výdaje domácností, meziroční změna v %1

 

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

Rok 2019

Reálné příjmy

5,8

5,5

6,1

6,0

5,6

Reálná spotřeba (výdaje)

2,8

3,3

4,3

3,3

3,4

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl v roce 2019 hodnoty 35 043 Kč1 a oproti roku 2018 se reálně zvýšil o 3,0 %.

Míra úspor v roce 2019 dosáhla 13,2 % a byla o 2,3 p. b.1 vyšší než v roce 2018. Míra investic sektoru domácností v roce 2019 dosáhla 8,7 % a mírně tak klesla o 0,1 p. b.1


Vztah k zahraničí v roce 2019: zisky ze zahraničních investic dosáhly téměř 401 mld. Kč

Zisky zahraničních vlastníků korporací dosáhly 7,1 % HDP. Ve formě dividend si zahraniční vlastníci rozdělili 319 mld. Kč a reinvestováno bylo téměř 82 mld. Kč. Tento vývoj odráží vysokou ziskovost přímých zahraničních investic v ČR. 

Na druhou stranu byl odliv důchodů ze zisků částečně kompenzován přílivem důchodů ze zahraničí, zejména úroky a příjmy ze zaměstnání. Saldo prvotních důchodů se zahraničím se meziročně zlepšilo o 38 mld. Kč a dosáhlo -254,0 mld. Kč.

V reálném vyjádření vzrostl hrubý národní důchod v roce 2019 o 3,9 %.

Hrubý disponibilní důchod za celou ekonomiku v reálném vyjádření vzrostl v roce 2019 o 4,1 %.


Zpřesnění odhadu HDP

Do sektorových účtů za 4. čtvrtletí 2019 byly zapracovány i nové údaje za sektor vládních institucí, což vedlo ke zpřesnění odhadu temp růstu hrubého domácího produktu (HDP). HDP vzrostl ve 4. čtvrtletí meziročně o 2,0 % a ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,5 %. HDP v roce 2019 vzrostl o 2,5 %. Časové řady o tvorbě a užití HDP naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr

1 Sezónně neočištěný údaj

Všechny termíny jsou v pojetí národního účetnictví a vysvětlivky pojmů označených tučnou kurzívou naleznete https://apl.czso.cz/nufile/Definice.pdf

 

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e-mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 24. března 2020
Internetové stránky ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp
Termín zveřejnění další informace: 30. června 2020 (Čtvrtletní sektorové účty za 1. čtvrtletí 2020)


Údaje čtvrtletních sektorových účtů jsou sezónně očištěny, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Rychlé informace Eurostatu ke čtvrtletním sektorovým účtům jsou zveřejňovány později. Poslední publikované informace za 3. čtvrtletí roku 2019 jsou k dispozici na:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-14012020-AP,
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-press-releases/-/2-14012020-BP,
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-press-releases/-/2-28012020-AP.

Údaje čtvrtletních sektorových účtů jsou publikovány na stránkách ČSÚ v tabulkách Transakce s produkty a rozdělovací transakce podle sektorů:
http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.kvart_qsa?mylang=CZ

a čtvrtletní nefinanční sektorové účty (běžné a kapitálové účty)
: http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.kvart_qsa_mat?mylang=CZ.

 

 

 

 • ccsu033120.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů (sezónně neočištěné údaje)
 • Tab. 2 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů - meziroční změna (sezónně neočištěné údaje)
 • Tab. 3 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů (sezónně očištěné údaje)
 • Tab. 4 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů - mezičtvrtletní změna (sezónně očištěné údaje)
 • Graf 1 Průměrný měsíční příjem domácností ze zaměstnání – sezónně očištěno
 • Graf 2 Reálné příjmy a spotřební výdaje domácností – sezónně očištěno
 • Tiskové sdělení: Příjmy domácností v roce 2019 reálně vzrostly o 5,6 %
 • Vyjádření Vladimíra Kermieta, ředitele odboru národních účtů ČSÚ
  (soubor mp3)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.03.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz