Čtvrtletní sektorové účty - 4. čtvrtletí 2018

Příjmy domácností v roce 2018 reálně vzrostly o 4,7%

02.04.2019
Kód: 050057-18
 

Úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností v roce 2018 reálně vzrostl o 4,7 % a reálná spotřeba na obyvatele meziročně vzrostla o 3,4 %. Zisky zahraničních vlastníků korporací dosáhly v tomto roce 7,8 % HDP.


Nefinanční podniky: míra investic ve 4. čtvrtletí meziročně vzrostla

Míra zisku ve 4. čtvrtletí byla 46,6 %, což je o 0,3 procentního bodu (p. b.) méně než v předchozím čtvrtletí a o 2,1 p. b.1 méně než před rokem. Celkové mzdové náklady nefinančních podniků vzrostly meziročně o 8,6 %1. Míra investic se zvýšila proti předchozímu čtvrtletí o 0,5 p. b. a dosáhla 30,2 %. Meziročně vzrostla o 2,0 p. b.1


Domácnosti: příjem ve 4. čtvrtletí reálně vzrostl o 1,6 %

Úhrn reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele vzrostly ve 4. čtvrtletí proti předchozímu čtvrtletí o 1,6 %, meziročně o 4,6 %1. Reálná spotřeba domácností na obyvatele rostla mezičtvrtletně mírnějším tempem, konkrétně o 0,9 % a meziročně o 3,0 %.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl ve 4. čtvrtletí hodnoty 34 843 Kč1 a oproti předchozímu čtvrtletí se reálně zvýšil o 0,3 %, meziročně o 3,5 %1.

Výsledkem rychlejšího růstu příjmů domácností než jejich výdajů proti předchozímu čtvrtletí byla vyšší míra úspor, a to 11,7 %. Míra investic v sektoru domácností se proti předchozímu čtvrtletí zvýšila o 0,1 p. b. a dosáhla 9,3 %.


Nefinanční podniky v roce 2018: růst mzdových nákladů o 9,0 %

Míra zisku v roce 2018 klesla na 47,0 %, což bylo o 2,3 p. b.1 méně než před rokem. I tak zůstala míra zisku v ČR vysoce nad průměrem Evropské unie, kde dosahuje přibližně 40 %. Absolutně však zisky stále rostou. Důvodem snížení míry zisku byl rychlejší růst mzdových nákladů, které vzrostly meziročně o 9,0 %1. Míra investic se proti roku 2017 zvýšila o 1,5 p. b.1 a dosáhla 29,6 %.

Míra zisku a investic nefinančních podniků v %

 

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

Rok 2018

Míra zisku

48,0

47,0

46,9

46,6

47,0

Míra investic

28,8

29,5

29,7

30,2

29,6


Domácnosti v roce 2018: reálný příjem vzrostl o 4,7 %

Reálné příjmy domácností na obyvatele vzrostly proti roku 2017 o 4,7 %. Reálná spotřeba domácností na obyvatele rostla o 1,3 p. b. pomalejším tempem, tedy o 3,4 %.

Reálné příjmy a výdaje domácností, meziroční změna v %1

 

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

Rok 2018

Reálné příjmy

5,4

4,1

4,9

4,6

4,7

Reálná spotřeba (výdaje)

4,3

3,3

3,2

3,0

3,4

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl v roce 2018 hodnoty 32 147 Kč1 a oproti roku 2017 se reálně zvýšil o 5 %.

Míra úspor v roce 2018 dosáhla 10,8 % a byla o 1,4 p. b.1 vyšší než v roce 2017. Míra investic sektoru domácností v roce 2018 dosáhla 9,4 % a mírně tak vzrostla o 0,2 p. b.1


Vztah k zahraničí v roce 2018: zisky ze zahraničních investic přesáhly 414 mld. Kč

Zisky zahraničních vlastníků korporací dosáhly 7,8 % HDP. Ve formě dividend si zahraniční vlastníci rozdělili takřka 294 mld. Kč a reinvestováno bylo přes 120 mld. Kč. Tento vývoj odráží vysokou ziskovost přímých zahraničních investic v ČR. 

Na druhou stranu byl odliv důchodů ze zisků částečně kompenzován přílivem důchodů ze zahraničí, zejména úroky a příjmy ze zaměstnání. Negativní saldo prvotních důchodů se zahraničím se meziročně zlepšilo o 40 mld. Kč a dosáhlo 270,8 mld. Kč.

V reálném vyjádření vzrostl hrubý národní důchod v roce 2018 o 3,9 %.

Hrubý disponibilní důchod za celou ekonomiku v reálném vyjádření vzrostl v roce 2018 o 3,9 %.


Zpřesnění odhadu HDP

Do sektorových účtů za 4. čtvrtletí 2018 byly zapracovány i nové údaje za sektor vládních institucí, což vedlo ke zpřesnění odhadu temp růstu hrubého domácího produktu (HDP). HDP vzrostl ve 4. čtvrtletí meziročně o 2,6 % a ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,8 %. HDP v roce 2018 vzrostl o 2,9 %. Časové řady o tvorbě a užití HDP naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr

1 Sezónně neočištěný údaj

Všechny termíny jsou v pojetí národního účetnictví a vysvětlivky pojmů označených tučnou kurzívou naleznete https://apl.czso.cz/nufile/Definice.pdf

 

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e-mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 29. března 2019
Internetové stránky ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp
Termín zveřejnění další informace: 28. června 2019 (Čtvrtletní sektorové účty za 1. čtvrtletí 2019)

Údaje čtvrtletních sektorových účtů jsou sezónně očištěny, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Rychlé informace Eurostatu ke čtvrtletním sektorovým účtům jsou zveřejňovány později. Poslední publikované informace za 3. čtvrtletí roku 2018 jsou k dispozici na:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-11012019-AP,
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-11012019-BP,
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-29012019-AP  .

Údaje čtvrtletních sektorových účtů jsou publikovány na stránkách ČSÚ v tabulkách Transakce s produkty a rozdělovací transakce podle sektorů:
http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.kvart_qsa?mylang=CZ
a čtvrtletní nefinanční sektorové účty (běžné a kapitálové účty): http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.kvart_qsa_mat?mylang=CZ.

 

 

 • ccsu040219.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů (sezónně neočištěné údaje)
 • Tab. 2 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů - meziroční změna (sezónně neočištěné údaje)
 • Tab. 3 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů (sezónně očištěné údaje)
 • Tab. 4 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů - mezičtvrtletní změna (sezónně očištěné údaje)
 • Graf 1 Průměrný měsíční příjem domácností ze zaměstnání – sezónně očištěno
 • Graf 2 Reálné příjmy a spotřební výdaje domácností – sezónně očištěno
 • Tiskové sdělení: Příjmy domácností v roce 2018 reálně vzrostly o 4,7 %
 • Vyjádření Vladimíra Kermieta, ředitele odboru národních účtů ČSÚ
  (soubor mp3)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 02.04.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz